Návod k použití ACER X263W

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce ACER X263W. Doufáme, že uživatelská příručka pro ACER X263W bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku ACER X263W.


ACER X263W : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (997 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   ACER X263W QUICK START GUIDE (136 ko)
   ACER X263W (642 ko)
   ACER X263W QUICK START GUIDE (130 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze ACER X263W

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Kryt zdíøky pro doplòkovou vnìj¹í GPS anténu 3. Kryt zdíøky pro stereofonní výstup zvuku 4. Pamì»ová karta s adaptérem 10. Slot pamì»ové karty 11. Hlavní vypínaè 12. MiniUSB port / zdíøka pro nabíjeèku 13. Tlaèítko Reset 3 První pou¾ití 1. Pøístroj zapnete posunutím hlavního vypínaèe doprava. [. . . ] Pro pøipevnìní upínacího pøípravku k èelnímu oknu opatrnì zatlaète pojistnou páèku smìrem k pøísavce (2). Vlo¾te navigaèní pøístroj do dr¾áku (3) a zatlaète pøístroj dozadu, aby obì raménka dr¾áku zajistila pøístroj ve správné poloze (4). (Pro uvolnìní pøístroje zatlaète na raménka. ) Chcete-li nastavit svislou nebo vodorovnou polohu, pou¾ijte ¹rouby (5) a (6). Pro nabití vnitøní baterie pøipojte dodanou nabíjeèku do miniUSB portu v navigaèním pøístroji a konektor nabíjeèky pøipojte do 12 V zásuvky pro zapalovaè v automobilu. Pokud s pøístrojem pou¾íváte slu¾bu TMC (traffic message channel), nechte nabíjeèku pøipojenou k pøístroji, proto¾e nabíjeèka obsahuje anténu TMC. Základní provoz Dotyková obrazovka Pro pou¾ití vìt¹iny funkcí klepnìte prstem na obrazovku. Dùle¾ité: Vyvarujte se po¹krábání dotykové obrazovky. Nikdy nepou¾ívejte pero nebo tu¾ku èi jiné ostré pøedmìty pro psaní na dotykové obrazovce. 5 Otevøení aplikací z okna mapy Po zapnutí pøístroje je zobrazeno okno s mapou. Toto okno pøedstavuje zobrazení map v aplikaci Navigátor. Pro zobrazení nebo skrytí menu aplikací stisknìte tlaèítko Menu. Pro otevøení aplikace z menu klepnìte na odpovídající ikonu. Chcete-li se nechat navigovat k zajímavému místu, stisknìte tlaèítko Menu a klepnìte na Navigátor > Cíl > Hledání zajímavých míst. V horní èásti obrazovky je zobrazen poèáteèní bod (vìt¹inou va¹e aktuální poloha) hledání. Chcete-li zmìnit poèáteèní bod, klepnìte na Kde?a poté na Adresa pro zadání adresy, Oblíbené pro zvolení døíve ulo¾ené adresy nebo Poloha GPS pro nastavení aktuální adresy jako poèáteèního bodu. Klepnìte na kategorii a podkategorii zajímavých míst. Pøípadnì klepnìte na zadejte název zajímavého místa a klepnìte na . , Zobrazí se seznam nalezených zajímavých míst. Seznam je øazen podle vzdálenosti od poèáteèního bodu. Klepnìte na po¾adované zajímavé místo a na mo¾nost, kterou chcete pou¾ít. Plánování trasy Trasu si mù¾ete naplánovat pøedem, rovnì¾ i bez GPS pøipojení. Chcete-li naplánovat trasu, stisknìte tlaèítko Menu a klepnìte na Navigátor > Cíl. Podobným zpùsobem jako cílové místo vyberte poèáteèní bod trasy a pøidejte jej do trasy (Pøes). [. . . ] Stisknìte tlaèítko Menu, klepnìte na Telefon a postupujte jedním z následujících zpùsobù: · Pro zadání telefonního èísla klepnìte na Èíselník a zadejte èíslo. · Chcete-li volat poslední volané èíslo, klepnìte na Èíselník > na Seznam volání > Volat znovu. nebo klepnìte · Pokud vá¹ telefon podporuje hlasové vytáèení s pøipojeným navigaèním pøístrojem, klepnìte na Hlas. vytáèení a volejte telefonní èíslo ulo¾ené v telefonu pomocí hlasového vytáèení. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky ACER X263W

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu ACER X263W bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag