Návod k použití ACER X233H

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce ACER X233H. Doufáme, že uživatelská příručka pro ACER X233H bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku ACER X233H.


ACER X233H : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (3627 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   ACER X233H ǔ (4264 ko)
   ACER X233H QUICK START GUIDE (648 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze ACER X233H

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Nokia tune je zvuková znaèka spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní zmiòované výrobky a názvy spoleèností mohou být ochrannými známkami nebo obchodními názvy svých odpovídajících vlastníkù. Reprodukce, pøenos, distribuce nebo ukládání obsahu tohoto dokumentu nebo libovolné jeho èásti v jakékoli formì je povoleno pouze po pøedchozím písemném svolení spoleèností Nokia. This product includes software licensed from Symbian Software Ltd © 1998-2008. [. . . ] Pøístroj zobrazí zprávu Chcete se pøipojit ke schránce?. Zvolením mo¾nosti Ano se pøipojte ke schránce (sí»ová slu¾ba) nebo po zvolení mo¾nosti Ne mù¾ete zobrazit døíve naètené zprávy el. po¹ty offline. 36 Zprávy Chcete-li se ke schránce pøipojit pozdìji, zvolte mo¾nost Volby > Pøipojit se. Jste-li online, ukonèíte paketové datové spojení ke vzdálené schránce zvolením mo¾nosti Volby > Odpojit se. Naèítání a ètení zpráv el. po¹ty Dùle¾ité: Pøi otevírání zpráv buïte opatrní. po¹ty mohou obsahovat ¹kodlivý software nebo mohou být pro vá¹ pøístroj nebo PC jinak nebezpeèné. 1. Zvolte mo¾nost Volby > Naèíst e-mail a urèete, zda chcete naèítat nové, vybrané nebo v¹echny zprávy. po¹ty oznaèené symbolem , zvolte mo¾nost Volby > Pøílohy. Lze naèíst, otevøít nebo ulo¾it pøílohy v podporovaných formátech. Odstraòování zpráv el. po¹ty z pøístroje, ale ponechat ji ve vzdálené schránce, zvolte mo¾nost Volby > Odstranit > Pouze z telefonu. po¹ty z pøístroje i ze vzdálené schránky, zvolte mo¾nost Volby > Odstranit > Z telefonu i serveru. Automatické naèítání ­Definuje nastavení automatického naèítání zpráv v nastavených intervalech nebo pøi pøijetí upozornìní na pøíchozí zprávu od serveru. Ostatní nastavení Chcete-li stanovit, zda má být do slo¾ky Odeslané ukládáno zadané mno¾ství odeslaných zpráv a zda mají být zprávy ukládány v pamìti pøístroje nebo na pamì»ové kartì, zvolte mo¾nost > Zprávy > Volby > Nastavení > Ostatní. 8. Kontakty Ukládání a správa kontaktních informací Chcete-li ukládat a spravovat informace o kontaktech, napøíklad jména, telefonní èísla a adresy, zvolte mo¾nost > Kontakty. Chcete-li pøidat nový kontakt, zvolte mo¾nost Volby > Nový kontakt. Vyplòte po¾adovaná pole a zvolte mo¾nost Hotovo. Chcete-li pøístroj nastavit tak, aby v seznamu kontaktù zobrazoval kontakty z pamìti pøístroje i ze SIM karty, zvolte mo¾nost Volby > Nastavení > Kontakty k zobrazení a oznaète mo¾nosti Pamì» telefonu a Pamì» SIM. Kontakty 39 Pro kopírování jmen a èísel ze SIM karty do pøístroje nebo naopak vyhledejte po¾adovaný kontakt (nebo oznaète po¾adované kontakty) a zvolte mo¾nost Volby > Kopírovat > Pamì» telefonu nebo Pamì» SIM. Pro zobrazení informací mno¾ství pamìti obsazené kontakty zvolte mo¾nost Volby > Info o kontaktech. Chcete-li zobrazit seznam povolených èísel, zvolte mo¾nost Volby > Èísla SIM > Volba pov. Toto nastavení je k dispozici pouze v pøípadì, ¾e je SIM karta podporuje. I kdy¾ je aktivní volba povolených èísel, mìlo by být mo¾né volání na oficiální èíslo tísòové linky naprogramované ve va¹em pøístroji. Chcete-li kontaktu pøiøadit výchozí èísla a adresy, vyberte kontakt a zvolte mo¾nost Volby > Výchozí. Vyhledejte po¾adovanou výchozí hodnotu a zvolte mo¾nost Pøiøadit. Skupiny kontaktù Pro vytvoøení skupiny kontaktù slou¾ící k odesílání textových zpráv nebo zpráv el. po¹ty více pøíjemcùm zvolte mo¾nost > Kontakty. [. . . ] Pokud vá¹ pøístroj podporuje hlasová volání pøes internet (internetová volání), aktivujte internetová volání a mobilní telefon. Pokud jsou obì tyto slu¾by aktivovány, pøístroj se pokusí o tísòové volání jak prostøednictvím mobilní sítì, tak i internetového volání. Pøipojení není mo¾né zajistit za v¹ech podmínek. Pro ¾ivotnì dùle¾itou komunikaci, jako napøíklad v pøípadì lékaøské pohotovosti, byste nikdy nemìli spoléhat pouze na bezdrátový pøístroj. Doplòkové bezpeènostní informace 73 Provádìní tísòového volání: 1. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky ACER X233H

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu ACER X233H bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag