Návod k použití ACER X213H

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce ACER X213H. Doufáme, že uživatelská příručka pro ACER X213H bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku ACER X213H.


ACER X213H : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (2601 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   ACER X213H (2118 ko)
   ACER X213H ǔ (2390 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze ACER X213H

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Nokia tune je zvuková znaèka spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní zmiòované výrobky a názvy spoleèností mohou být ochrannými známkami nebo obchodními názvy svých odpovídajících vlastníkù. Reprodukce, pøenos, distribuce nebo ukládání obsahu tohoto dokumentu nebo libovolné jeho èásti v jakékoli formì je povoleno pouze po pøedchozím písemném svolení spoleèností Nokia. Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security. Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc. This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. [. . . ] Sta¾ení motivu -- otevøení seznamu odkazù, ze kterých mù¾ete stáhnout dal¹í motivy. Zvolte Volby > Ulo¾it pro ulo¾ení zmìnìného nastavení nebo Zru¹it pro ponechání nastavení beze zmìn. Zvolíte-li nejvy¹¹í úroveò vyzvánìcího tónu, dosáhne se nejvy¹¹í úrovnì vyzvánìcího tónu po nìkolika sekundách. Displej V nastavení displeje mù¾ete zmìnit vzhled displeje. Nastavení 29 Nastavení pohotovostního re¾imu Zvolte Menu > Nastavení > Displej a poté vyberte z tìchto mo¾ností: Tapeta -- nastavení obrázku nebo sady obrázkù, které se zobrazí na displeji telefonu v pohotovostním re¾imu. Zvolte Tapety > Obrázek nebo Sada obrázkù, vyberte slo¾ku, ze které chcete zvolit obrázek nebo sadu obrázkù, a zvolte po¾adovaný obrázek nebo sadu obrázkù. re¾im -- volba, zda telefon zobrazí aktivní pohotovostní re¾im. -- výbìr barvy textù na displeji v pohotovostním re¾imu. klávesy -- zobrazení ikon aktuálních klávesových zkratek navigaèní klávesy v pohotovostním re¾imu, je-li vypnut aktivní pohotovostní re¾im. Detaily upozornìní -- zobrazení nebo skrytí detailù, napøíklad informací o kontaktu, v upozornìních na nepøijaté hovory a pøijaté zprávy. Animace krytu -- nastavení telefonu, aby telefon pøi otevøení a zavøení zobrazil animaci a pøehrál tón v závislosti na motivu. Spoøiè displeje -- nastavení telefonu, aby po urèité dobì, po kterou není pou¾ívána ¾ádná funkce telefonu, zobrazil pohybující se vzorek nebo obrázek. Spoøiè -- z dùvodu úspory energie baterie jsou po urèité dobì, po kterou není pou¾ívána ¾ádná funkce telefonu, zobrazeny digitální hodiny. Re¾im spánku -- z dùvodu úspory energie baterie se po urèité dobì, po kterou není pou¾ívána ¾ádná funkce telefonu, displej vypne. Tento název je viditelný pro ostatní pøístroje Bluetooth. Uvìdomte si, ¾e Bluetooth vyu¾ívá energii baterie a mù¾e sní¾it ¾ivotnost baterie. Pøipojení Bluetooth pøístroje Zvolte Menu > Nastavení > Pøipojení > Bluetooth > Hledat audio pøíslu¹. a pøístroj, ke kterému se chcete pøipojit. Zobrazení seznamu pøipojených Bluetooth pøístrojù Zvolte Menu > Nastavení > Pøipojení > Bluetooth > Aktivní zaøízení. Odeslání dat do pøístroje Bluetooth Zvolte Menu > Nastavení > Pøipojení > Bluetooth > Spárované pøístroje. Vyberte pøístroj, který chcete pøipojit k telefonu, a zadejte heslo. Chcete-li se pøipojit k jinému pøístroji, musíte pou¾ít stejné heslo (a¾ 16 znakù). Heslo je pro nastavení pøipojení pou¾ito pouze jednou. Nevidíte-li pøístroj v seznamu, zvolte Nové pro obnovení seznamu Bluetooth pøístrojù v dosahu. Skrytí va¹eho Bluetooth pøístroje pøed ostatními Zvolte Menu > Nastavení > Pøipojení > Bluetooth > Viditelnost mého tel. Zvolte Skrytý nebo Bluetooth zcela vypnìte. Nastavení modemu Telefon mù¾ete pøipojit prostøednictvím bezdrátové technologie Bluetooth nebo datovým kabelem USB s kompatibilním PC a pou¾ít jej jako modem pro GPRS spojení z PC. 32 Nastavení Postup definování nastavení pro pøipojení z PC: 1. Zvolte Menu > Nastavení > Pøipojení > Datové pakety > Nastav. bod a aktivujte pøístupový bod, který chcete pou¾ít. [. . . ] propan a butan), zda je mo¾né tento pøístroj bezpeènì pou¾ívat v jejich blízkosti. Tísòová volání Dùle¾ité: Tento pøístroj pracuje na bázi rádiových signálù, bezdrátových a pozemních sítí a u¾ivatelem programovaných funkcí. Pokud vá¹ pøístroj podporuje hlasová volání pøes internet (internetová volání), aktivujte internetová volání a celulární telefon. Pøístroj se pokusí o tísòové volání prostøednictvím celulární sítì i internetovým voláním, pokud jsou obì slu¾by aktivovány. Pøipojení není mo¾né zajistit za v¹ech podmínek. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky ACER X213H

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu ACER X213H bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag