Návod k použití ACER X203H

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce ACER X203H. Doufáme, že uživatelská příručka pro ACER X203H bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku ACER X203H.


ACER X203H : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (5342 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   ACER X203H QUICK START GUIDE (1635 ko)
   ACER X203H (5387 ko)
   ACER X203H QUICK START GUIDE (2369 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze ACER X203H

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Nokia tune a Visual Radio jsou zvukové znaèky spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní zmiòované výrobky a názvy spoleèností mohou být ochrannými známkami nebo obchodními názvy svých odpovídajících vlastníkù. Reprodukce, pøenos, distribuce nebo ukládání obsahu tohoto dokumentu nebo libovolné jeho èásti v jakékoli formì je povoleno pouze po pøedchozím písemném svolení spoleèností Nokia. This product includes software licensed from Symbian Software Ltd © 1998-2007. [. . . ] V re¾imu fotoaparátu zvolte mo¾nost Volby > Nastavení > Fotografie a vyberte nìkterou z tìchto mo¾ností: Kvalita fotografie a Rozli¹ení fotografie--Èím je kvalita fotografie lep¹í a její rozli¹ení vy¹¹í, tím více pamìti bude fotografie vy¾adovat. Ukázat fotografii--Nechcete-li snímky po poøízení zobrazovat, zvolte mo¾nost Ne. název fotogr. --Slou¾í ke zmìnì názvu poøízených snímkù. Pou¾itá pamì»--Urèete, zda mají být snímky ukládány do pamìti telefonu nebo na pamì»ovou kartu. Nastavení fotoaparátu pro videoklipy mù¾ete zmìnit. V re¾imu fotoaparátu zvolte mo¾nost Volby > Nastavení > Video a vyberte nìkterou z tìchto mo¾ností: Délka--Pokud zvolíte mo¾nost Maximální, bude délka nahraného videa omezena jen dostupnou pamìtí. Pokud zvolíte mo¾nost Krátká, bude délka záznamu optimalizována pro zprávy MMS. Výchozí název videa--Vyberte název videoklipù. Pou¾itá pamì»--Urèete, zda mají být videoklipy ukládány do pamìti telefonu nebo na pamì»ovou kartu. 55 Re¾isér Filmy muvee jsou krátké upravované videoklipy, které mohou obsahovat video, obrázky, hudbu a text. Film Quick muvee vytváøí aplikace Re¾isér po vybrání stylu automaticky. Aplikace Re¾isér pou¾ije výchozí hudbu a text pøiøazený zvolenému stylu. Pro vytvoøení nového vlastního filmu muvee se stejným nastavením stylu zvolte mo¾nost Volby > Pøetvoøit. Výbìr obsahu Pro úpravu vybraných videoklipù zvolte ve slo¾ce Videa a obrázky mo¾nost Volby > Zvolit obsah. Mù¾ete urèit, které èásti videoklipu chcete do filmu muvee zaøadit a které ne. Zelená barva oznaèuje v posuvníku zaøazené videoklipy, èervená vyøazené a ¹edá neutrální. Chcete-li nìkterou èást videoklipu zaøadit do filmu muvee, pøejdìte na ni a zvolte mo¾nost Volby > Vlo¾it. Pro vyjmutí èásti zvolte mo¾nost Volby > Vylouèit. Pro vyjmutí snímku zvolte mo¾nost Volby > Vylouèit èást. Chcete-li nìkterou èást videoklipu nechat zaøadit nebo vyøadit aplikací Re¾isér náhodnì, pøejdìte na ni a zvolte mo¾nost Volby > Oznaèit jako neutrální. Chcete-li náhodnì zaøadit nebo vyøadit èásti klipu, zvolte mo¾nost Volby > Oznaèit v¹e jako neutr. . Nastavení V oknì volby stylu zvolte mo¾nost Volby > Pøizpùsobit > Nastavení a upravte tyto mo¾nosti: Pou¾itá pamì»--Zvolte místo pro ukládání filmù muvee. Rozli¹ení--Zvolte rozli¹ení filmù muvee. Nastavení Automatické pou¾ije optimální rozli¹ení vycházející z poètu a délky vybraných videoklipù. Výchozí název muvee--Zadejte výchozí název filmù muvee. [. . . ] Není-li pøístroj zapnutý, zapnìte jej. Zkontrolujte, zda je k dispozici odpovídající intenzita signálu. Nìkteré sítì mohou vy¾adovat platnou SIM kartu správnì vlo¾enou v pøístroji. Opakovaným tisknutím tlaèítka Konec vyma¾te displej a pøipravte pøístroj pro provádìní hovorù. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky ACER X203H

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu ACER X203H bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag