Návod k použití ACER X193W

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce ACER X193W. Doufáme, že uživatelská příručka pro ACER X193W bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku ACER X193W.


ACER X193W : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (1612 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   ACER X193W QUICK START GUIDE (392 ko)
   ACER X193W (1960 ko)
   ACER X193W annexe 1 (700 ko)
   ACER X193W QUICK START GUIDE (142 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze ACER X193W

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Toto naøízení se netýká pouze va¹eho pøístroje, ale i ka¾dého pøíslu¹enství oznaèeného tímto symbolem. Neodhazujte tyto produkty do netøídìného komunálního odpadu. Reprodukce, pøenos, distribuce nebo ukládání obsahu tohoto dokumentu nebo libovolné jeho èásti v jakékoli formì je povoleno pouze po pøedchozím písemném svolení spoleèností Nokia. Nokia, Nokia Connecting People, Xpress-on a Pop-Port jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. [. . . ] Informace o vytoèení èísla pomocí kláves zrychlené volby, viz Zrychlená volba na stranì 32. Hlasová volba Telefonní èíslo mù¾ete vytoèit pouhým vyslovením hlasového záznamu, který byl pøiøazen k tel. Hlasovým záznamem mù¾e být libovolné vyslovené slovo, napøíklad jméno. Poèet hlasových záznamù, které mù¾ete vytvoøit, je omezen. Pøed pou¾íváním hlasových záznamù si uvìdomte: · Hlasové záznamy nejsou závislé na jazyce. Jsou závislé pouze na hlase, kterým jsou namluveny. · Jméno musí být vysloveno naprosto stejnì, jako bylo vysloveno pøi nahrávání. · Hlasové záznamy jsou citlivé na okolní ruch. Nahrávejte a pou¾ívejte hlasové záznamy v tichém prostøedí. Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved. 69 · Velmi krátká jména nejsou pøípustná. Pou¾ijte del¹í jména a vyhnìte se pou¾ití podobných jmen pro rùzná èísla. Poznámka: Pou¾ití hlasových záznamù mù¾e být obtí¾né v hluèném prostøedí nebo v tísni. Nespoléhejte se tedy ve v¹ech pøípadech pouze na volání s pomocí hlasového záznamu. Pøidání a správa hlasových záznamù Kontakty, ke kterým chcete pøidat hlasový záznam, ulo¾te nebo pøekopírujte do pamìti telefonu. Zvolte Menu > Nastavení > Témata a vyberte z tìchto voleb: Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved. 72 Zvolit motiv -- nastavení motivu v telefonu. Sta¾ení motivu -- otevøení seznamu odkazù, ze kterých mù¾ete stáhnout dal¹í motivy. Viz Sta¾ení souborù na stranì 119. Tóny Nastavení zvoleného aktivního profilu mù¾ete zmìnit. Zvolte Menu > Nastavení > Nastavení tónù. > Ohlá¹ení pøíchozího hovoru, Vyzvánìcí tón, Hlasitost vyzvánìní, Vibrace, Nastavení slu¾by push to talk, Tón ohlá¹ení zprávy, Tón ohlá¹ení chatu, Tóny kláves a Tóny výstrahy. Stejná nastavení mù¾ete najít v menu Profily. Pokud chcete nastavit telefon tak, aby vyzvánìl pouze pøi pøíchozích hovorech z tel. èísel patøících do zvolené skupiny volajících, zvolte Upozornìní na. Vyhledejte po¾adovanou skupinu volajících nebo zvolte V¹echny hovory a zvolte Oznaèit. Osobní klávesové zkratky Osobní klávesové zkratky umo¾òují rychlý pøístup k èasto pou¾ívaným funkcím telefonu. Chcete-li spravovat zkratky, zvolte Menu > Nastavení > Osobní klávesové zkratky a vyberte z tìchto voleb: Pravé tlaèítko pro výbìr -- zvolení funkce ze seznamu pro pravé výbìrové tlaèítko. [. . . ] 26 slu¾ba èísla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 pøijaté . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119 pøíkazy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 zprávy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119 slu¾ba konfigurace nastavení . . . . . . . 19 slu¾ba zákazníkùm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky ACER X193W

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu ACER X193W bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag