Návod k použití ACER X193HQL

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce ACER X193HQL. Doufáme, že uživatelská příručka pro ACER X193HQL bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku ACER X193HQL.


ACER X193HQL : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (788 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   ACER X193HQL QUICK START GUIDE (248 ko)
   ACER X193HQL (662 ko)
   ACER X193HQL QUICK START GUIDE (154 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze ACER X193HQL

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Neodhazujte tyto produkty do netøídìného komunálního odpadu. Reprodukce, pøenos, distribuce nebo ukládání obsahu tohoto dokumentu nebo libovolné jeho èásti v jakékoli formì je povoleno pouze po pøedchozím písemném svolení spoleèností Nokia. Nokia a Nokia Connecting People jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní zmiòované produkty a názvy spoleèností mohou být ochrannými známkami nebo obchodními názvy svých odpovídajících vlastníkù. [. . . ] Zvolte Menu > Kontakty > Jména > Volby > Pøidat nový kont. . Zadejte jméno a telefonní èíslo. 49 Kontakty Ulo¾ení èísel, polo¾ek nebo obrázku Do pamìti telefonu pro kontakty mù¾ete ke jménu ulo¾it nìkolik typù telefonních èísel a krátkých textových poznámek. První ulo¾ené èíslo je automaticky nastaveno jako výchozí. Je oznaèeno rámeèkem kolem indikátoru typu èísla (napø. Po zvolení jména, napøíklad pøi volání, je pou¾ito výchozí èíslo (pokud nezvolíte jiné èíslo). Ovìøte, ¾e je pou¾ívána pamì» Telefon nebo Telefon a SIM. Vyhledejte jméno, ke kterému chcete pøidat nové èíslo nebo textovou poznámku, a zvolte Detaily > Volby > Pøidat detail. Chcete-li pøidat èíslo, zvolte Èíslo a typ èísla. Chcete-li pøidat jiný detail, vyberte typ textu nebo obrázek z Galerie. Chcete-li hledat identifikátor ze serveru provozovatele slu¾by a jste pøipojeni ke slu¾bì úèast, zvolte Ident. Je-li nalezen pouze jeden identifikátor, bude automaticky ulo¾en. Od nìho rovnì¾ obdr¾íte jedineèný identifikátor, heslo a nastavení slu¾by. V prùbìhu pøipojení ke slu¾bì úèasti mù¾ete pou¾ívat i dal¹í funkce telefonu. Odpojíte-li se od slu¾by, stav úèasti je po urèitou dobu zobrazen nahlí¾ejícím (v závislosti na provozovateli slu¾by). Zvolte Menu > Kontakty > Moje úèast a poté z tìchto mo¾ností: Pøipojit ke slu¾bì "Moje úèast" nebo Odpojit od slu¾by -- pøipojení ke slu¾bì nebo odpojení se od slu¾by Zobrazit moji úèast -- zobrazení stavu v menu Soukromá úèast a Veøejná úèast Upravit moji úèast -- zmìna stavu va¹í úèasti. Zvolte Moje dostupnost, Moje zpráva úèastníka, Moje logo úèastníka nebo Komu zobrazit. Moji u¾ivatelé > Aktuální u¾ivat. , Sezn. úèast, Synchronizovat s profily, Typ pøipojení nebo Nastavení úèasti. 53 Kontakty Jména úèastníkù Mù¾ete vytvoøit seznam kontaktù, jejich¾ informace o stavu úèasti vás zajímá. Informace mù¾ete zobrazit, je-li to umo¾nìno sítí a kontakty. Tyto objednané kontakty mù¾ete zobrazovat buï procházením kontaktù, nebo pomocí menu Jména úèastníkù. Ovìøte, ¾e je pou¾ívána pamì» Telefon nebo Telefon a SIM. Chcete-li se pøipojit ke slu¾bì úèast, zvolte Menu > Kontakty > Moje úèast > Pøipojit ke slu¾bì "Moje úèast". Pøidání kontaktù do seznamu jmen úèastníkù 1. [. . . ] Zkontrolujte, zda je k dispozici odpovídající intenzita signálu. Nìkteré sítì mohou vy¾adovat platnou SIM kartu správnì vlo¾enou v pøístroji. Opakovaným tisknutím tlaèítka Konec vyma¾te displej a pøipravte pøístroj pro provádìní hovorù. Zadejte oficiální èíslo tísòové linky dle své aktuální polohy. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky ACER X193HQL

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu ACER X193HQL bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag