Návod k použití ACER X193HQ

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce ACER X193HQ. Doufáme, že uživatelská příručka pro ACER X193HQ bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku ACER X193HQ.


ACER X193HQ : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (3103 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   ACER X193HQ QUICK START GUIDE (526 ko)
   ACER X193HQ (3703 ko)
   ACER X193HQ QUICK START GUIDE (278 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze ACER X193HQ

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Neodhazujte tyto produkty do netøídìného komunálního odpadu. Reprodukce, pøenos, distribuce nebo ukládání obsahu tohoto dokumentu nebo libovolné jeho èásti v jakékoli formì je povoleno pouze po pøedchozím písemném svolení spoleèností Nokia. Nokia, Nokia Connecting People, Xpress-on a Pop-Port jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní zmiòované produkty a názvy spoleèností mohou být ochrannými známkami nebo obchodními názvy svých odpovídajících vlastníkù. [. . . ] K nastavení doby, po které se aktivuje spoøiè displeje, zvolte Prodleva. Jestli¾e chcete zvolit pro spoøiè displeje grafiku, zvolte Obrázek a zvolte obrázek nebo grafiku z Galerie. Zvolte Sada obrázkù a zvolte slo¾ku v menu Galerie, jestli¾e chcete pou¾ít obrázky ve slo¾ce jako sadu obrázkù. Chcete-li stáhnout dal¹í obrázky pro spoøiè displeje, zvolte Stahování grafiky. Spoøiè > Zapnout - pokud chcete ¹etøit baterii. Není-li po urèitou dobu pou¾ívána ¾ádná funkce telefonu, zobrazí se digitální hodiny. Sestavy barev - chcete-li zmìnit barvu pozadí menu a barvy indikátorù intenzity signálu a nabití baterie; Barva písma v pohotov. re¾imu - chcete-li vybrat barvu textù na displeji v pohotovostním re¾imu; Logo operátora - chcete-li nastavit telefon tak, aby zobrazoval nebo nezobrazoval logo operátora. Pokud jste neulo¾ili logo operátora, nebude menu vysvíceno. Dal¹í informace o dostupnosti loga operátora získáte od operátora sítì nebo od provozovatele slu¾by. Èas a datum Chcete-li zmìnit nastavení èasu, èasového pásma a data, zvolte Menu > Nastavení > Èas a datum > Hodiny, Datum nebo Aut. aktualizace data a èasu (sí»ová slu¾ba). Chcete-li aktivovat IÈ port svého telefonu pro pøíjem dat pøes IÈ port, zvolte Menu > Nastavení > Pøipojení > Infraèervený. Pro deaktivaci IÈ pøipojení zvolte Menu > Nastavení > Pøipojení > Infraèervený. Nedojde-li k zahájení pøenosu dat bìhem 2 minut po aktivaci IÈ portu, bude pøipojení zru¹eno a musí být znovu navázáno. Indikátor IÈ propojení Je-li ikona IÈ port. Pokud ikona trvale zobrazena, je IÈ propojení aktivní a telefon je pøipraven pro odesílání nebo pøíjem dat pøes bliká, pokou¹í se telefon o navázání spojení s jiným zaøízením nebo bylo spojení pøeru¹eno. Datové pakety (EGPRS) Technologie EGPRS (Enhanced general packet radio service), datové pakety, je sí»ová slu¾ba, která umo¾òuje pou¾ití mobilních telefonù pro odesílání a pøíjem dat v síti pou¾ívající protokol IP (Internet Protocol). Umo¾òuje bezdrátový pøístup do datových sítí, napøíklad Internetu. Aplikace, které mohou pou¾ívat datové pakety, jsou MMS, prohlí¾eè, e-mail, vzdálená synchronizace SyncML, stahování Java aplikací, push to talk, chat a telefonické pøipojení poèítaèe. Chcete-li definovat zpùsob pou¾ívání slu¾by, zvolte Menu > Nastavení > Pøipojení > Datové pakety > Spojení pro datové pakety. Pokud chcete nastavit spojení pro datové pakety tak, aby bylo navázáno, kdy¾ je aplikace potøebuje, zvolte Podle potøeby. Po ukonèení aplikace bude spojení ukonèeno. 61 Chcete-li nastavit telefon tak, aby se po zapnutí automaticky pøipojil k síti pou¾ívající datové pakety, zvolte V¾dy online. oznaèuje spojení pro datové pakety. Nastavení modemu Telefon mù¾ete pøipojit ke kompatibilnímu poèítaèi prostøednictvím infraèerveného portu nebo datovým kabelem (CA-42) a pou¾ít jej jako modem pro spojení pro datové pakety s poèítaèem. [. . . ] 32 Speciální znaky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 Spoøiè displeje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Stahování aplikace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15, 91 obsah . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky ACER X193HQ

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu ACER X193HQ bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag