Návod k použití ACER X183H

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce ACER X183H. Doufáme, že uživatelská příručka pro ACER X183H bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku ACER X183H.


ACER X183H : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (2542 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   ACER X183H QUICK START GUIDE (890 ko)
   ACER X183H (2531 ko)
   ACER X183H QUICK START GUIDE (1435 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze ACER X183H

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Neodhazujte tyto produkty do netøídìného komunálního odpadu. Dal¹í informace naleznete v prohlá¹ení Eco-Declaration k produktu nebo v informacích týkajících se pøíslu¹né zemì na webu www. nokia. com. Copyright © 2006 Nokia. Nokia, Nokia Connecting People, Pop-Port, PC Suite a loga Nokia Original Enhancements jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní zmiòované produkty a názvy spoleèností mohou být ochrannými známkami nebo obchodními názvy svých odpovídajících vlastníkù. [. . . ] Web -- volba velikosti písma pro stránky mobilního Internetu. Zvolte buï Velmi malé písmo, Malé písmo, nebo Velké písmo. Minidisplej Mù¾ete vybrat nastavení minidispleje na pøední stranì telefonu. 54 Nastavení Spoøiè displeje Zvolte Menu > Nastavení > Minidisplej > Spoøiè displeje > Spoøièe displeje > Analogové hodiny nebo Digitální hodiny . Chcete-li zadat prodlevu, po které se aktivuje spoøiè displeje, zvolte Prodleva. Chcete-li aktivovat spoøiè displeje, zvolte Zapnuto. Èas a datum Zvolte Menu > Nastavení > Èas a datum a vyberte jednu z následujících mo¾ností: Èas -- nastavení telefonu tak, aby v pohotovostním re¾imu zobrazil nebo skryl hodiny, úpravy èasu a výbìr èasového pásma a formátu èasu. Datum -- nastavení telefonu tak, aby v pohotovostním re¾imu zobrazil nebo skryl datum, úpravy data a výbìr formátu data a oddìlovaèe data. aktualizace data a èasu (sí»ová slu¾ba) -- nastavení automatické aktualizace èasu a data podle pøíslu¹ného èasového pásma. Osobní klávesové zkratky Nejèastìji pou¾ívané funkce mù¾ete nastavit tak, aby byly rychle pøístupné pomocí funkce Osobní kláv. zkratky. Levá výbìrová klávesa Chcete-li zvolit funkci ze seznamu pro levou výbìrovou klávesu, zvolte Menu > Nastavení > Osobní kláv. Chcete-li v pohotovostním re¾imu aktivovat funkci, pokud má levá výbìrová klávesa funkci Jdi na, zvolte Jdi na a vyberte po¾adovanou funkci v osobním seznamu klávesových zkratek. Zvolte Volby a vyberte z následujících voleb: Zvolit volby -- pøidání nebo odebrání funkce do / ze seznamu klávesových zkratek. Organizovat -- zmìna uspoøádání funkcí v seznamu osobních zkratek. Vyberte místo, na které chcete funkci umístit, a zvolte OK. Informujte se u místních orgánù nebo provozovatele slu¾eb. Funkce pou¾ívající technologii Bluetooth nebo umo¾òující spu¹tìní podobných funkcí na pozadí v prùbìhu pou¾ívání jiných funkcí urychluje vybíjení baterie a sni¾uje její ¾ivotnost. Technologie Bluetooth umo¾òuje pøipojení telefonu ke kompatibilnímu Bluetooth pøístroji v dosahu 10 metrù. Proto¾e pøístroje pou¾ívající technologii Bluetooth spolu komunikují prostøednictvím rádiových vln, telefon a druhý pøístroj nemusejí být v pøímé viditelnosti. Pøipojení v¹ak mù¾e být ru¹eno pøeká¾kami (napøíklad stìnami) nebo jinými elektronickými pøístroji. Pøi navazování pøipojení Bluetooth postupujte následovnì: 1. Zvolte Menu > Nastavení > Pøipojení > Bluetooth. 57 Nastavení 2. Chcete-li aktivovat nebo deaktivovat funkci Bluetooth, zvolte Bluetooth > Zapnuto nebo Vypnuto. Chcete-li vyhledat kompatibilní audio zaøízení Bluetooth, zvolte Hledat audio pøíslu¹enství a vyberte zaøízení, které chcete pøipojit k telefonu. Chcete-li vyhledat v¹echna zaøízení Bluetooth v dosahu, zvolte Spárované pøístroje. Zvolením Nové zobrazíte seznam v¹ech Bluetooth zaøízení v dosahu. Zadejte heslo Bluetooth pøístroje, který chcete autentifikovat (spárovat) s telefonem. [. . . ] Pøi pou¾ití pøíslu¹enství s pøístrojem mù¾e dojít ke zmìnì hodnot SAR. Hodnoty SAR se mohou li¹it podle národních po¾adavkù, po¾adavkù na testování a frekvence pou¾ité v síti. Dal¹í informace o SAR mohou být uvedeny v informacích o produktu na www. nokia. com. 109 Rejstøík Rejstøík A aktivní pohotovostní re¾im . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19, 56 Aktualizace softwaru telefonu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 anténa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 aplikace e-mail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 kontakty èísla slu¾eb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 hledání . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 kopírování . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 má èísla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 odstranìní . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 odstranìní detailù . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 pou¾itá pamì» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 pøidání . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 upravení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 B baterie indikátor nabití . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 nabíjení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 bezpeènost certifikaèní informace (SAR) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 tísòová volání . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky ACER X183H

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu ACER X183H bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag