Návod k použití ACER X163WL

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce ACER X163WL. Doufáme, že uživatelská příručka pro ACER X163WL bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku ACER X163WL.


ACER X163WL : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (2921 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   ACER X163WL QUICK START GUIDE (4563 ko)
   ACER X163WL (3103 ko)
   ACER X163WL ǔ (3427 ko)
   ACER X163WL QUICK START GUIDE (4563 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze ACER X163WL

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Neodhazujte tyto výrobky do netøídìného komunálního odpadu. Reprodukce, pøenos, distribuce nebo ukládání obsahu tohoto dokumentu nebo libovolné jeho èásti v jakékoli formì je povoleno pouze po pøedchozím písemném svolení spoleèností Nokia. Nokia, Nokia Connecting People, Xpress-on a Pop-Port jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní zmiòované produkty a názvy spoleèností mohou být ochrannými známkami nebo obchodními názvy svých odpovídajících vlastníkù. [. . . ] V prùbìhu pøipojení ke slu¾bì úèasti mù¾ete pou¾ívat i dal¹í funkce telefonu. Odpojíte-li se od slu¾by, stav úèasti je po urèitou dobu zobrazen nahlí¾ejícím (v závislosti na provozovateli slu¾by). Zvolte Menu > Kontakty > Moje úèast a vyberte z tìchto mo¾ností: Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved. 63 Pøipojit ke slu¾bì "Moje úèast" nebo Odpojit od slu¾by - Pøipojení ke slu¾bì nebo odpojení od slu¾by. Zobrazit moji úèast - Zobrazení stavu v Soukromá úèast a Veøejná úèast. Upravit moji úèast - Zmìna stavu va¹í úèasti. Zvolte Moje dostupnost, Moje zpráva úèastníka, Moje logo úèastníka nebo Komu zobrazit. Moji u¾ivatelé > Aktuální u¾ivat. , Sezn. úèast, Synchronizovat s profily, Typ pøipojení nebo Nastavení úèasti Jména úèastníkù Mù¾ete vytvoøit seznam kontaktù, jejich¾ informace o stavu úèasti vás zajímá. Informace mù¾ete zobrazit, je-li to umo¾nìno sítí a kontakty. Tyto objednané kontakty mù¾ete zobrazovat buï procházením kontaktù nebo pomocí menu Jména úèastníkù. All rights reserved. 66 · Velmi krátká jména nejsou pøípustná. Pou¾ijte del¹í jména a vyhnìte se pou¾ití podobných jmen pro rùzná èísla. Poznámka: Pou¾ití hlasových záznamù mù¾e být obtí¾né v hluèném prostøedí nebo v tísni. Nespoléhejte se tedy ve v¹ech pøípadech pouze na volání s pomocí hlasového záznamu. Pøidání a správa hlasových záznamù Kontakty, ke kterým chcete pøidat hlasový záznam, ulo¾te nebo pøekopírujte do pamìti telefonu. Hlasové záznamy mù¾ete pøiøadit i ke jménùm na SIM kartì, ale pøi výmìnì SIM karty za jinou budete muset nejprve vymazat staré hlasové záznamy, a teprve potom pøidat nové. Vyhledejte kontakt, ke kterému chcete pøidat hlasový záznam. Zvolte Detaily, vyhledejte po¾adované telefonní èíslo a zvolte Volby > Pøidat hl. Zvolte Start a vyslovte zøetelnì slova, která chcete ulo¾it jako hlasový záznam. Po zaznamenání se hlasový záznam pøehraje. Ikona se zobrazí za telefonním èíslem s hlasovým záznamem v seznamu Kontakty. Chcete-li ovìøit hlasové záznamy, zvolte Menu > Kontakty > Hlasové záznamy. [. . . ] Èísla tísòových linek se v rùzných oblastech li¹í. Jsou-li pou¾ívány nìkteré funkce, budete muset nejdøíve tyto funkce vypnout a teprve poté vytáèet èíslo tísòového volání. Je-li pøístroj v profilu offline nebo letovém profilu, musíte jej zmìnit na profil umo¾òující funkce telefonu døíve, ne¾ mù¾ete provádìt tísòové volání. Informujte se v této pøíruèce nebo u provozovatele slu¾eb. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky ACER X163WL

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu ACER X163WL bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag