Návod k použití ACER X163W

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce ACER X163W. Doufáme, že uživatelská příručka pro ACER X163W bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku ACER X163W.


ACER X163W : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (3090 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   ACER X163W QUICK START GUIDE (381 ko)
   ACER X163W (766 ko)
   ACER X163W QUICK START GUIDE (1211 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze ACER X163W

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Neodhazujte tyto produkty do netøídìného komunálního odpadu. Reprodukce, pøenos, distribuce nebo ukládání obsahu tohoto dokumentu nebo libovolné jeho èásti v jakékoli formì je povoleno pouze po pøedchozím písemném svolení spoleèností Nokia. Nokia, Nokia Connecting People, Xpress-on a Pop-Port jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní zmiòované produkty a názvy spoleèností mohou být ochrannými známkami nebo obchodními názvy svých odpovídajících vlastníkù. [. . . ] Toto menu nemusí být zobrazeno v pøípadì po¾adavku provozovatele slu¾by. Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved. 70 Navigaèní klávesa - Vyberte klávesové zkratky funkcí pro navigaèní klávesu. Vyberte po¾adovanou navigaèní klávesu, zvolte Zmìna a vyberte funkci ze seznamu. Chcete-li odebrat z klávesy klávesovou zkratku, zvolte (prázdné). Chcete-li znovu pøiøadit funkci ke klávese, zvolte Pøiøadit. Toto menu nemusí být zobrazeno v pøípadì po¾adavku provozovatele slu¾by. Hlasové pøíkazy - Aktivace funkcí telefonu vyslovením hlasového záznamu. Zvolte slo¾ku, vyberte funkci, ke které chcete pøidat hlasový záznam, a zvolte Pøidat. Informace o pøidání hlasového pøíkazu naleznete v kapitole Pøidání a správa hlasových záznamù na stranì 65. Informace o aktivaci hlasového záznamu naleznete v kapitole Volání pomocí hlasového záznamu na stranì 66. Hlavní displej Zvolte Menu > Nastavení > Hlavní displej a vyberte z následujících mo¾ností: Tapeta - Pøidání obrázku na pozadí hlavního displeje v pohotovostním re¾imu. Chcete-li zvolit, aktivovat nebo deaktivovat tapetu, zvolte Zvolte tapetu > Zapnuto nebo Vypnuto. Pøíjem v¹emi klávesami > Zapnuto - Nastavení pøíjmu pøíchozího hovoru rychlým stisknutím libovolné klávesy kromì tlaèítka Konec a levé a pravé výbìrové klávesy. Pøijmout otevøením telefonu > Zapnuto - Pøijmutí pøíchozího hovoru otevøením telefonu. Automatická volba > Zapnuto - Nastavení telefonu tak, aby se po neúspì¹ném navázání hovoru pokusil je¹tì maximálnì desetkrát o navázání hovoru. Zrychlená volba > Zapnuto - Aktivace zrychlené volby. Informace o nastavení zrychlené volby naleznete v èásti Zrychlená volba na str. Chcete-li vytoèit èíslo, podr¾te stisknutou odpovídající èíselnou klávesu. Slu¾ba hovorù na lince > Aktivovat - Sí» vás bude upozoròovat na pøíchozí hovor i v pøípadì, ¾e ji¾ telefonujete (sí»ová slu¾ba). Informace o volání > Zapnuto - Na displeji se po ka¾dém hovoru krátce zobrazí pøibli¾ná doba a cena posledního hovoru (sí»ová slu¾ba). Odeslat moji identifikaci volajícího (sí»ová slu¾ba) > Ano, Ne nebo Nastavení sítí Linka pro odchozí hovory (sí»ová slu¾ba) - Zde mù¾ete zvolit linku 1 nebo 2 pro odchozí volání, pokud funkci podporuje va¹e SIM karta. 73 Telefon Zvolte Menu > Nastavení > Telefon a vyberte z následujících mo¾ností: Jazyk telefonu - Nastavení jazyka displeje a psaní. Stav pamìti - Zobrazení volné a pou¾ité pamìti v menu Galerie, Zprávy a Aplikace. [. . . ] 122 pøíslu¹enství . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 pøístupové kódy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106 individuální volání . . . . . . . . . . . 103 nastavení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 pozvánka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108 po¾adavek na zpìtné volání . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 skupiny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106 tlaèítko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 volání ve skupinì . . . . . . . . . . . . . . 103 vytáèené volání . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 Push to talk. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky ACER X163W

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu ACER X163W bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag