Návod k použití ACER X1213PH

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce ACER X1213PH. Doufáme, že uživatelská příručka pro ACER X1213PH bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku ACER X1213PH.


ACER X1213PH : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (2149 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   ACER X1213PH QUICK START GUIDE (874 ko)
   ACER X1213PH (1943 ko)
   ACER X1213PH QUICK START GUIDE (874 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze ACER X1213PH

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Jestliûe by se p¯ÌpadnÏ vyskytla eventu·lnÌ porucha spot¯ebiËe, obraùte se na n·ö servis. I pokud se vyskytnou technickÈ problÈmy, bude v·m n·ö znaËkov servis kdykoliv k dispozici, volejte: 2 6112 6112. V servisu dostanete odpovÏÔ na kaûdou ot·zku, tkajÌcÌ se vybavenÌ a pouûitÌ spot¯ebiËe, a pracovnÌci servisu r·di vyslechnou takÈ vaöe p¯·nÌ, podnÏty i kritiku. NaöÌm cÌlem je d·le vylepöovat naöe vrobky a sluûby k uûitku naöich z·kaznÌk. [. . . ] ï Provoz odsavaËe par s reûimem vnit¯nÌho obÏhu vzduchu je bezpeËn i p¯i uvedench okolnostech a nepodlÈh· p¯edpism, kterÈ byly jmenov·ny. ï Funkce odsavaËe par je p¯i odvÏtr·vacÌm reûimu optim·lnÌ pouze tehdy, kdyû jsou dodrûeny n·sledujÌcÌ podmÌnky: - kr·tkÈ, rovnÈ dr·hy ods·vanÈho vzduchu - pokud moûno m·lo trubkovch kolen - uloûenÌ trubek nikoliv v ostrch hlech, nbrû v pozvolnch obloucÌch - podle moûnosti co nejvÏtöÌ prmÏr potrubÌ (p¯ednostnÏ dodrûovat prmÏr origin·lnÌho vstupnÌho otvoru). ï Jestliûe se tyto z·sady nedodrûÌ, je nutno poËÌtat s drastickmi ztr·tami vkonu a zvöenm hlukem bÏhem provozu. Obr. 10 19 19 20 5 ObecnÈ informace ï OdsavaË par se dod·v· jako odvÏtr·vacÌ spot¯ebiË, a mûe se pouûÌt vloûenÌm filtru s aktivnÌm uhlÌm (zvl·ötnÌ p¯ÌsluöenstvÌ) jako odsavaË s vnit¯nÌm obÏhem vzduchu. ï Pro reûim s vnit¯nÌm obÏhem vzduchu je zapot¯ebÌ origin·lnÌ filtr s aktivnÌm uhlÌm, kter se nabÌzÌ jako zvl·ötnÌ p¯ÌsluöenstvÌ. OdvÏtr·vacÌ reûim ï Vzduch se vede do venkovnÌho prostoru pomocÌ trubky, instalovanÈ na hrdle pro odv·dÏn vzduch A. ï Aby se dos·hlo specifikovanch vkonovch hodnot, musÌ mÌt odv·dÏcÌ trubka p¯i odvÏtr·vacÌm reûimu stejn prmÏr, jako je vstupnÌ hrdlo ventil·toru. Pokud jiû existuje ve stÏnÏ nebo ve st¯eöe odvÏtr·vacÌ trubka s prmÏrem 125 mm, je moûno pouûÌt redukËnÌ hrdlo 150 / 125 mm, kterÈ je souË·stÌ dod·vky. ï Na objedn·vku jsou k dispozici vûdy podle pot¯eby trubky s rznmi tvary a prmÏrem, a d·le do volnÈho prostoru vedoucÌ odvÏtr·vacÌ systÈmy (teleskopickÈ sk¯ÌÚky ve zdi), pro dalöÌ podrobnosti je moûno se informovat v servisnÌ sluûbÏ. A ï UpevnÏte nosnÈ prvky krytu s pouûitÌm hmoûdinek a öroub (3). ZavÏste odsavaË (4) a vyrovnejte jej s pomocÌ se¯izovacÌch öroub na h·cÌch (5 - 6). ï Z vnit¯nÌ strany sk¯ÌnÏ motoru si nakreslete tuûkou definitivnÌ bod upevnÏnÌ (7). ï OdejmÏte odsavaË od stÏny (8), vyvrtejte dva otvory (9) a zasuÚte do nich dvÏ hmoûdinky (10). V tÈto situaci je moûno odsavaË par p¯esto pouûÌvat v ruËnÌm reûimu. BezpeËnostnÌ funkce SamoËinnÈ zapnutÌ automatickÈho reûimu PRO BEZPE»NOST za zvl·ötnÌch podmÌnek: Jestliûe zjistÌ snÌmaËe nadmÏrnÈ zvöenÌ teploty, a to i kdyû je odsavaË par v ruËnÌm reûimu, zvolÌ systÈm samostatnÏ automatick reûim a zapne se sacÌ motor, odsavaË par je moûno stisknutÌm tlaËÌtka 1 vypnout. Jestliûe odsavaË par nebo ovl·dacÌ prvky nefungujÌ: P¯eruöte na dobu nejmÈnÏ 5 sekund p¯Ìvod elektrickÈho proudu k odsavaËi par a potom odsavaË znovu zapnÏte. N·slednÏ 15 sekund poËkejte a potom zkontrolujte ¯·dn provoz odsavaËe par. Technick· data Model: RozmÏry (v cm): Vöka ä̯ka Hloubka Celkov p¯Ìkon (W): Motor ventil·toru (W): OsvÏtlenÌ (W): DÈlka p¯Ìvod. kabelu (cm): Elektrick· p¯Ìpojka (V): Max. hluËnost p¯i odtahu do mÌstnosti (dB): DD8625 82, 3-125, 7 119, 8 45 255 175 4x20 150 230 65 DD8665/8695 DD8861/8891 DD8990 72, 7-108, 7 59, 8/89, 8 45 215 175 2x20 150 220-240 69/69 72-114 59, 8/89, 8 45 215 175 2x20 150 220-240 69/69 72-114 89, 8 45 215 175 2x20 150 220-240 65 DD8821 79-123 119, 8 45 255 175 4x20 150 220-240 69 P¯ÌsluöenstvÌ / mont·ûnÌ materi·l 1 vodicÌ m¯Ìûka vzduchu, 1 mont·ûnÌ liöta, 1 drû·k komÌnu (DD 8665 - 8695 - 8861 - 8891 - 8990: 3 dÌly + 4 samo¯eznÈ örouby 4 x 8 pro sestavenÌ) , 6 öroub do d¯eva 5 x 45 mm (pro upevnÏnÌ na stÏnu), 6 hmoûdinek 8 mm (pro upevnÏnÌ na stÏnu), 1 redukËnÌ hrdlo 125 - 120 mm, 1 klÌË (pro utahov·nÌ öroub s hlavou typu TORX). DD 8665 - 8695 - 8861 - 8891 - 8990: 4 samo¯eznÈ örouby 3, 5 x 9, 5 (pro upevnÏnÌ vodicÌ m¯iûky), 2 samo¯eznÈ örouby 2, 9 x 6, 5 (pro upevnÏnÌ komÌna) DD 8625 - 8821: 4 samo¯eznÈ örouby 2, 9 x 6, 5 (2 pro upevnÏnÌ vodicÌ m¯iûky - 2 pro upevnÏnÌ hornÌho komÌna), 2 samo¯eznÈ örouby 3 x 9 (pro upevnÏnÌ dolnÌho komÌna) Elektrick· p¯Ìpojka BezpeËnostnÌ pokyny pro elektroinstalatÈra P¯ed p¯ipojenÌm spot¯ebiËe je nutno db·t na to, aby napÏtÌ, oznaËenÈ na typovÈm ötÌtku odsavaËe, odpovÌdalo skuteËnÈmu napÏtÌ v sÌti. Jestliûe je spot¯ebiË vybaven z·strËkou, mûe se p¯ipojit na kaûdou dob¯e p¯Ìstupnou z·suvku, instalovanou podle p¯edpis. Je-li zapot¯ebÌ pevn· p¯Ìpojka, smÌ p¯ipojit odsavaË par vhradnÏ odborn elektroinstalatÈr. P¯i instalaci je nutno za¯adit oddÏlovacÌ za¯ÌzenÌ vöech pÛl s minim·lnÌm rozev¯enÌm kontakt 3 mm. Za poruchy, vzniklÈ nedodrûenÌm uvedench instrukcÌ, se neruËÌ. 17 8 SERVIS Budete-li mÌt p¯ÌpadnÏ dotazy nebo nastane-li porucha, zavolejte servisnÌ sluûbu. P¯i telefonickÈm hovoru uveÔte n·sledujÌcÌ data: 1. [. . . ] ï Odeberte s pouûitÌm öroubov·ku kryt û·rovky a odloûte jej. ï VyjmÏte vadnou û·rovku a nahraÔte ji novou û·rovkou se stejnm typem. ï NesvÌtÌ-li û·rovka, zkontrolujte nejprve p¯ed p¯ivol·nÌm servisnÌ sluûby, zda je pevnÏ zasunuta. B C D E i Obr. 4 B C D E Jestliûe odsavaË par nebo ovl·dacÌ prvky nefungujÌ: P¯eruöte na dobu nejmÈnÏ 5 sekund p¯Ìvod elektrickÈho proudu k odsavaËi par a potom odsavaË znovu zapnÏte. 14 11 /drûba a oöet¯ov·nÌ ï P¯ed prov·dÏnÌm jakchkoliv pracÌ p¯i drûbÏ se musÌ odsavaË par odpojit od elektrickÈ sÌtÏ. Filtr s aktivnÌm uhlÌm ï Filtr s aktivnÌm uhlÌm se musÌ pouûÌt tehdy, kdyû se uvaûuje instalovat odsavaË par jako spot¯ebiË s vnit¯nÌm obÏhem vzduchu. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky ACER X1213PH

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu ACER X1213PH bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag