Návod k použití ACER X1211K

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce ACER X1211K. Doufáme, že uživatelská příručka pro ACER X1211K bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku ACER X1211K.


ACER X1211K : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (2149 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   ACER X1211K QUICK START GUIDE (874 ko)
   ACER X1211K (1943 ko)
   ACER X1211K QUICK START GUIDE (874 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze ACER X1211K

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] V p¯ÌpadÏ eventu·lnÌ poruchy spot¯ebiËe se obraùte na n·ö servis. Pokud se vyskytnou technickÈ problÈmy, bude v·m n·ö znaËkov servis kdykoliv k dispozici, volejte: 2 6112 6112. V servisu dostanete odpovÏÔ na kaûdou ot·zku, tkajÌcÌ se vybavenÌ a pouûitÌ spot¯ebiËe, a pracovnÌci servisu r·di vyslechnou takÈ vaöe p¯·nÌ, podnÏty i kritiku. NaöÌm cÌlem je d·le vylepöovat naöe vrobky a sluûby k uûitku naöich z·kaznÌk. [. . . ] ï OpÏt namontujte tukov filtr a ËelnÌ kryty (12a - b - c). pro montÈra kuchyÚskÈho n·bytku ï PotrubÌ pro odvod vzduchu musÌ mÌt p¯i odvÏtr·vacÌm reûimu nejvhodnÏji origin·lnÌ prmÏr spot¯ebiËe. Pokud jiû existuje ve stÏnÏ nebo ve st¯eöe menöÌ odvÏtr·vacÌ trubka s prmÏrem 125 mm, je moûno pouûÌt redukËnÌ hrdlo 150 / 125 mm, kterÈ je souË·stÌ dod·vky. Na objedn·vku jsou k dispozici vûdy podle pot¯eby trubky s rznmi tvary a prmÏrem, a d·le do volnÈho prostoru vedoucÌ odvÏtr·vacÌ systÈmy (teleskopickÈ sk¯ÌÚky ve zdi), pro dalöÌ podrobnosti je moûno se informovat v servisnÌ sluûbÏ. ï P¯i instalaci se musÌ dodrûet n·sledujÌcÌch minim·lnÌ vzd·lenosti od varnch desek: elektrickÈ varnÈ desky 300 mm UpozornÏnÌ!OdsavaË par se nesmÌ instalovat nad plynovmi varnmi deskami. ï P¯i souËasnÈm provozu odsavaËe par v odvÏtr·vacÌm reûimu a topeniöù nesmÌ bt v mÌstnosti, v nÌû jsou instalov·na topeniötÏ podtlak vÏtöÌ neû 4 Pa (4 x 10-5 bar). 4 17 ï Pro ulehËenÌ mont·ûnÌho postupu si vyznaËte na stÏnu osu (1); potom umÌstÏte mont·ûnÌ öablonu tak, aby souhlasila jejÌ osa s Ëarou, p¯edem vyznaËenou na stÏnÏ, a aby leûela dolnÌ hrana öablony 300 mm nad varnou deskou (2). ï Vyvrtejte dva otvory 8 mm a upevnÏte mont·ûnÌ liötu hmoûdinkami ve zdi a dvÏma örouby (3). ï Odstranit ËelnÌ kryty (viz odstavec "OdstranÏnÌ ËelnÌch kryt"). ï ZavÏste odsavaË par (4), vyrovnejte jej (5 - 6) a oznaËte smÏrem od vnit¯nÌ Ë·sti odsavaËe 2 body pro jeho definitivnÌ upevnÏnÌ (7). SejmÏte odsavaË a vyvrtejte 2 otvory 8 mm (8); potom vloûte do zdi 2 hmoûdinky a odsavaË definitivnÏ upevnÏte pomocÌ 2 öroub (9). Zakryjte otvory pro örouby obÏma krytkami, kterÈ jsou dod·ny spoleËnÏ s odsavaËem. ï Ods·van vzduch nesmÌ bt zaveden do komÌna pro odvod spalin nebo zplodin. Za poruchy, vzniklÈ nedodrûenÌm uvedench instrukcÌ, se neruËÌ. 1 - TlaËÌtko pro zapnutÌ a vypnutÌ: StisknÏte tlaËÌtko na dobu kratöÌ neû 1, 5 sek. : OdsavaË par se zapne do pohotovostnÌho reûimu (svÌtÌ bod b). StisknÏte tlaËÌtko na dobu delöÌ neû 1, 5 sekundy: OdsavaË par se vypne, VäECHNY funkce (kromÏ spÌnaËe svÏtla) jsou zruöeny (displej je zcela vypnut). Znovu stisknÏte tlaËÌtko na dobu delöÌ neû 1, 5 sekundy, aby se odsavaË par p¯evedl opÏt do pohotovostnÌho stavu. 2 - TlaËÌtko pro osvÏtlenÌ varnÈ desky: VYP - tlumenÈ svÏtlo - plnÈ svÏtlo VYP - Ö. . 3 - TlaËÌtko pro zruöenÌ indikacÌ nasycenÌ filtru - reset 4 - TlaËÌtko hornÌho osvÏtlenÌ: VYP - plnÈ svÏtlo - VYP - Ö. . 5 - ZapnutÌ a volba stupÚ ventil·toru 1 - 2 - 3 6 - Displej 7 - SpÌnaË intenzivnÌho stupnÏ: Po uplynutÌ 5 minut se p¯epne intenzivnÌ stupeÚ zpÏt na p¯edem nastaven stupeÚ, resp. Pro skonËenÌ provozu intenzivnÌho stupnÏ p¯ed uplynutÌm doby 5 minut stisknÏte tlaËÌtko 1 nebo 5. Na displeji se objevÌ pÌsmeno P a d·le zbvajÌcÌ doba (bod a blik·), na konci zaznÌ zvukov sign·l. 7 14 8 - »asovaË: U vöech stupÚ ventil·toru je moûno nastavit urËit Ëas (indikaËnÌ bod b blik·), po jehoû uplynutÌ se odsavaË par vypne. »asovÈ zapÌn·nÌ je rozdÏleno n·sledujÌcÌm zpsobem: 1. vkonov stupeÚ 10 minut Na displeji se objevÌ zbvajÌcÌ doba provozu, na konci provozu zaznÌ zvukov sign·l. OpÏtovnm stisknutÌm tlaËÌtka je moûno funkci vypnout. [. . . ] ï Ovl·dacÌ panel a m¯Ìûku tukovÈho filtru ËistÏte vhradnÏ s pouûitÌm vlhkÈ utÏrky a neagresivnÌch ËistÌcÌch p¯Ìpravk. ï Je neobyËejnÏ dleûitÈ dodrûovat vmÏnu filtr, resp. P¯i nedodrûenÌ tÏchto poûadavk vznik· vlivem usazov·nÌ tuku nebezpeËÌ poû·ru! vyvÏöenÌ ön Zvl·ötnÌ p¯ÌsluöenstvÌ Filtr s aktivnÌm uhlÌm typ 31 D·lkovÈ ovl·d·nÌ RM 8700 obj. provoz) 942 120 750 Teleskopick komÌn z hlinÌku (pouze pro odvÏtr·vacÌ provoz) 942 120 966 Sk¯ÌÚka do zdi Informace pod· servisnÌ st¯edisko Trubka odpadnÌho vzduchu Informace pod· servisnÌ st¯edisko 12 Ì Obr. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky ACER X1211K

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu ACER X1211K bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag