Návod k použití ACER X1120H

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce ACER X1120H. Doufáme, že uživatelská příručka pro ACER X1120H bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku ACER X1120H.


ACER X1120H : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (4116 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   ACER X1120H QUICK START GUIDE (1291 ko)
   ACER X1120H (3999 ko)
   ACER X1120H QUICK START GUIDE (1291 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze ACER X1120H

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Pokyny a praktické tipy Rady k ochranì zivotního prostøedí 2 Obsah Návod k pouzití. Zasunutí rostu, plechu a pánve na zachycení tuku. 15 15 18 19 20 21 22 28 28 28 29 30 30 32 34 39 39 40 41 43 43 44 44 45 46 3 Èistìní a údrzba. Sklenìná výplò dveøí trouby . [. . . ] ­ Chcete-li zapnout dìtskou pojistku, nesmí být zapnutá zádná funkce trouby. Navíc stisknìte tlaèítko Výber (AUSWAHL), az se na displeji rozsvítí "SAFE". Nyní je dìtská pojistka zapnutá. 28 Vypnutí dìtské pojistky 1. Navíc stisknìte tlaèítko Výber (AUSWAHL), az na displeji zhasne "SAFE". Dìtská pojistka je nyní vypnutá a troubu je mozné opìt pouzívat. Bezpeènostní vypnutí trouby 3 Jestlize troubu po urèité dobì nevypnete, nebo nezmìníte teplotu, automaticky se sama vypne. Na teplotním displeji bliká naposled nastavená teplota. Trouba se vypne pøi dosazení teploty trouby: 30 120 200 250 120°C 200°C 250°C max°C za za za za 12, 5 hodin 8, 5 hodin 5, 5 hodin 3 hodiny 3 Uvedení trouby do chodu po bezpeènostním vypnutí Troubu úplnì vypnìte. Bezpeènostní vypnutí se zrusí nastavením funkce hodin Doba (DAUER) nebo Konec (ENDE). 29 Pouzití, tabulky a tipy Tabulka pøípravy jídel Údaje v následující tabulce jsou pouze orientaèní. Varný stupeò 0 1 Udrzení teploty Rozpoustì ní 1-2 Srázení Zpùsob vaøení Vhodné pro Zbytkové teplo, Postavení nádoby Udrzení teploty uvaøených jídel Holandská omáèka Rozpoustìní másla, èokolády, zelatiny Omeleta, vajeèná zaváøka do polévky Namáèení rýze a mléèných jídel Ohøívání hotových jídel podle potøeby 5-25 min. Doba Pokyny/tipy Obèas zamíchejte. 10-40 min. Vaøte s poklièkou. K rýzi pøidejte alespoò dvojnásobné mnozství tekutiny, mléèná jídla obèas míchejte. K zeleninì pøidejte trochu tekutiny (nìkolik polév. V tomto pøípadì nemìòte nastavení teploty. Rozdíly ve zhnìdnutí se v prùbìhu peèení vyrovnají. Pøi delsí dobì peèení mùzete troubu vypnout asi 10 minut pøed koncem peèení, abyste vyuzili zbytkového tepla. Tabulky platí, pokud není uvedeno jinak, pro vlození jídla do chladné trouby. 2 33 Tabulka peèení Peèení na jedné úrovni Druh peèiva Peèivo ve formì Bábovka apod. Multihorkovzdusný ohøev Multihorkovzdusný ohøev Multihorkovzdusný ohøev Horní/dolní topné tìleso Multihorkovzdusný ohøev Multihorkovzdusný ohøev Horní/dolní topné tìleso Multihorkovzdusný ohøev Horní/dolní topné tìleso Multihorkovzdusný ohøev Horní/dolní topné tìleso 1 150-160 0:50-1:10 Úroveò drázek Teplota °C Doba hod. : min. Funkce trouby Linecký koláè/královská bábovka Piskotový dort 1 140-160 1:10-1:30 1 140 0:25-0:40 Piskotový dort Dortový korpus, køehké tìsto Dortový korpus, tøené tìsto Jablkový dort, s horní vrstvou Jablkový koláè (2formy R20cm, pøíènì pøekládaný) Jablkový koláè (2formy R20cm, pøíènì pøekládaný) Pikantní dort (napø. Quiche Lorraine) Sýrový dort 1 3 160 170-1801) 0:25-0:40 0:10-0:25 3 150-170 0:20-0:25 1 1 170-190 160 0:50-1:00 1:10-1:30 1 180 1:10-1:30 1 160-180 0:30-1:10 1 170-190 1:00-1:30 34 Druh peèiva Peèivo na plechu Kynutá pletýnka/vìnec Vánoèní stola Chléb (zitný chléb) -nejprve -potom Vìtrníky Piskotová roláda Drobenkový koláè suchý Funkce trouby Úroveò drázek Teplota °C Doba hod. : min. Horní/dolní topné tìleso Horní/dolní topné tìleso Horní/dolní topné tìleso Horní/dolní topné tìleso Horní/dolní topné tìleso Multihorkovzdusný ohøev Horní/dolní topné tìleso Multihorkovzdusný ohøev Horní/dolní topné tìleso Multihorkovzdusný ohøev Horní/dolní topné tìleso 3 3 1 170-190 160-1801) 0:30-0:40 0:40-1:00 2301) 160-180 160-1701) 180-2001) 150-160 0:25 0:30-1:00 0:15-0:30 0:10-0:20 0:20-0:40 3 3 3 Máslový koláè/koláè s cukrovou polevou Ovocný koláè (z kynutého/tøeného tìsta)2) Ovocný koláè (kynuté tìsto/tøené tìsto)2 Ovocné koláèe z køehkého tìsta Koláèe na plech s choulostivou náplní (napø. tvaroh, smetana, koláè s cukrem a mandlemi) Pizza (s velkou náplní)2 3 3 190-2101) 150 0:15-0:30 0:35-0:50 3 170 0:35-0:50 3 160-170 0:40-1:20 3 160-1801) 0:40-1:20 Multihorkovzdusný ohøev Multihorkovzdusný ohøev 1 180-2001) 0:30-1:00 Pizza (slabá) 1 200-2201) 0:10-0:25 35 Druh peèiva Chlebové placky Funkce trouby Multihorkovzdusný ohøev Multihorkovzdusný ohøev Úroveò drázek 1 Teplota °C 200-220 Doba hod. : min. 0:08-0:15 Ploché koláèe s náplní 1 180-200 0:35-0:50 Malé peèivo Placièky z køehkého tìsta Støíkané peèivo Multihorkovzdusný ohøev Multihorkovzdusný ohøev Horní/dolní topné tìleso Multihorkovzdusný ohøev Multihorkovzdusný ohøev Multihorkovzdusný ohøev Multihorkovzdusný ohøev Multihorkovzdusný ohøev Multihorkovzdusný ohøev Horní/dolní topné tìleso 3 150-160 0:06-0:20 3 140 0:20-0:30 Støíkané peèivo Placièky z tøeného tìsta 3 3 1601) 150-160 0:20-0:30 0:15-0:20 Pusinky 3 80-100 2:00-2:30 Mandlové pusinky 3 100-120 0:30-0:60 Malé kynuté kousky 3 150-160 0:20-0:40 Malé kousky z listového tìsta Housky 3 170-1801) 0:20-0:30 3 1601) 0:20-0:35 Housky 3 1801) 0:20-0:35 36 Druh peèiva Malé koláèky (20kouskù na plech) Malé koláèky (20kouskù na plech) Funkce trouby Multihorkovzdusný ohøev Horní/dolní topné tìleso Úroveò drázek 3 Teplota °C 1401) Doba hod. : min. 0:20-0:30 3 1701) 0:20-0:30 1)Troubu pøedehøejte. 2)Pouzijte hluboký plech nebo pánev. Peèení na více úrovních MultiHorkovzdusný horkovzdusný ohøev ohøev Druh peèiva Úroveò drázek zdola 2 úrovnì Peèivo na plechu Vìtrníky Drobenkový koláè suchý Malé peèivo Placièky z køehkého tìsta Støíkané peèivo Placièky z tøeného tìsta Pusinky Mandlové pusinky Malé kynuté kousky Malé kousky z listového tìsta Housky Malé koláèky (20kouskù/na plech) 1)Troubu pøedehøejte. 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/4 1/4 1/3/5 1/3/5 --------------150-160 140 160-170 80-100 100-120 160-170 0:15-0:35 0:20-0:60 0:25-0:40 2:10-2:50 0:40-1:20 0:30-0:60 1/4 1/3 ----160-1801) 0:35-0:60 140-160 0:30-0:60 3 úrovnì Teplota °C Doba hod. : min. 170-1801) 0:30-0:50 160 1401) 0:30-0:45 0:25-0:40 37 Tipy k peèení Výsledek peèení Spodek koláèe je pøílis svìtlý. [. . . ] Pojistné páèky (A) na obou dveøních závìsech úplnì vyklopte. 3. Dveøe trouby pøivøete az k první zarázce (cca. Kryt dveøí na horním okraji (B) dveøí uchopte na obou stranách a stlaète dovnitø aby se uvolnil sponový uzávìr. Pak vytáhnìte kryt dveøí smìrem nahoru. 54 5. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky ACER X1120H

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu ACER X1120H bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag