Návod k použití ACER X1110

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce ACER X1110. Doufáme, že uživatelská příručka pro ACER X1110 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku ACER X1110.


ACER X1110 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (2172 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   ACER X1110 QUICK START GUIDE (598 ko)
   ACER X1110 (2108 ko)
   ACER X1110 QUICK START GUIDE (589 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze ACER X1110

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Pokyny a praktické tipy Rady k ochranì zivotního prostøedí 2 Obsah Návod k pouzití. 13 14 14 15 16 16 19 20 21 22 22 25 31 31 31 32 32 33 33 35 37 43 43 44 45 47 3 Obsluha trouby. . 48 48 49 49 50 50 51 53 53 53 53 53 54 55 56 57 58 Co dìlat, kdyz . . . . 63 4 Návod k pouzití 1 Bezpeènostní pokyny 5 Tento pøístroj odpovídá následujícím smìrnicím EU: ­ 73/23/EHS ze dne 19. 02. 1973, Smìrnice o nízkém napìtí ­ 89/336/EHS ze dne 3. 5. 1989, Smìrnice EMV ve znìní pozmìòovací smìrnice 92/31/EHS ­ 93/68/EHS ze dne 22. 7. 1993, Smìrnice o znaèení znaèkou CE Elektrické zabezpeèení · Spotøebiè smí zapojit jen oprávnìný odborník. [. . . ] Pøi dalsím vypnutí denní displej opìt ztmavne. K opìtovnému zobrazení denního èasu je nutné èasový displej opìt zapnout. Spotøebiè mùzete vypnout tlaèítkem Zap/Vyp (EIN/AUS). Tlaèítka Výber (AUSWAHL) a tisknìte souèasnì tak dlouho, az se displej opìt rozsvítí. 3 Dìtská pojistka Po zapnutí dìtské pojistky není mozné uvést troubu do provozu. Troubu mùzete zapnout tlaèítkem Zap/Vyp (EIN/AUS). Tlaèítka Výber (AUSWAHL) a tisknìte souèasnì tak dlouho, az se objeví nápis "SAFE". Troubu mùzete zapnout tlaèítkem Zap/Vyp (EIN/AUS). Souèasnì tisknìte tlaèítka Výber (AUSWAHL) a , az nápis "SAFE" zhasne. Dìtská pojistka je nyní vypnutá a troubu je mozné opìt pouzívat. Zablokování tlaèítek K zablokování vsech nastavených funkcí trouby k ochranì pøed náhodným pøepnutím. Troubu mùzete zapnout tlaèítkem Zap/Vyp (EIN/AUS). Tlaèítka Výber (AUSWAHL) a tisknìte souèasnì tak dlouho, az se objeví nápis "LOC". Pokyny k tabulkám pro peèení V tabulkách najdete pozadované údaje o teplotì, délce peèení a úrovni drázek pro rùzná jídla. · Teploty a doby peèení jsou pouze orientaèní, protoze se mohou mìnit podle slození tìsta, mnozství a typu formy na peèení. · Pøi prvním peèení doporuèujeme nastavit nizsí teplotu a teprve pøejete-li si napø. výraznìjsí zhnìdnutí, nebo jestlize trvá peèení pøílis dlouho, zvolit vyssí teplotu. · Jestlize nenajdete pro vlastní recept zádné konkrétní údaje, vyberte si nìjaké podobné peèivo. · Pøi peèení koláèù na plechu nebo ve formì na více úrovních se mùze doba peèení prodlouzit o 10-15 minut. pizza, ovocné koláèe apod. ) se pøipravuje na jedné úrovni. · Rùzná výska jídla mùze na zaèátku peèení zpùsobit jeho nestejnomìrné zhnìdnutí. V tomto pøípadì nemìòte nastavení teploty. Rozdíly ve zhnìdnutí se v prùbìhu peèení vyrovnají. Pøi delsí dobì peèení mùzete troubu vypnout asi 10 minut pøed koncem peèení, abyste vyuzili zbytkového tepla. [. . . ] Tabuli lehce nadzdvihnìte a vytáhnìte ven (à). Vymontování støedních skel dveøí 1. Støední sklenìné tabule uchopte postupnì na dolním okraji a pøes odpor pruziny ji posunujte ve smìru drzadla trouby, az lezí volnì pod ní (á). Tabule lehce nadzdvihnìte a vytáhnìte ven (à). Skla umyjte 58 Vsazení støedních skel dveøí 1. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky ACER X1110

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu ACER X1110 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag