Návod k použití ACER V243H

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce ACER V243H. Doufáme, že uživatelská příručka pro ACER V243H bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku ACER V243H.


ACER V243H : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (5212 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   ACER V243H QUICK START GUIDE (1714 ko)
   ACER V243H (4774 ko)
   ACER V243H QUICK START GUIDE (2759 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze ACER V243H

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Neodhazujte tyto produkty do netøídìného komunálního odpadu. Reprodukce, pøenos, distribuce nebo ukládání obsahu tohoto dokumentu nebo libovolné jeho èásti v jakékoli formì je povoleno pouze po pøedchozím písemném svolení spoleèností Nokia. Nokia, Visual Radio, Nokia Connecting People, Xpress-on, XpressPrint a Pop-Port jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní zmiòované produkty a názvy spoleèností mohou být ochrannými známkami nebo obchodními názvy svých odpovídajících vlastníkù. [. . . ] Chcete-li zvolit funkce telefonu pro aktivaci hlasovými pøíkazy, zvolte Menu > Nastavení > Osobní kláv. indikuje, ¾e je aktivován hlasový pøíkaz. Chcete-li pøidat hlasový pøíkaz, zvolte Pøidat. Pro pøehrání hlasového pøíkazu zvolte Pøehrát. Informace o pou¾ití hlasových pøíkazù, viz Pokroèilá hlasová volba na stranì 27. Chcete-li spravovat hlasové pøíkazy, vyberte funkci telefonu a vyberte z tìchto voleb: Upravit nebo Odstranit -- zmìna nebo deaktivování hlasového pøíkazu zvolené funkce Pøidat v¹e nebo Odstranit v¹e -- aktivování nebo deaktivování hlasového pøíkazu pro v¹echny funkce v seznamu hlasových pøíkazù Pøipojení Telefon mù¾ete pøipojit ke kompatibilnímu pøístroji bezdrátovou technologií Bluetooth nebo datovým kabelem USB. Mù¾ete rovnì¾ definovat nastavení pro pøipojení EGPRS. Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved. 64 Bezdrátová technologie Bluetooth Tento pøístroj splòuje po¾adavky specifikace Bluetooth 2. 0 + EDR a podporuje následující profily: generic access, generic object exchange, hands-free, headset, object push, file transfer, dial-up networking, SIM access a serial port. Pro zaji¹tìní vzájemného provozu mezi ostatními pøístroji podporujícími technologii Bluetooth pou¾ívejte schválená pøíslu¹enství Nokia pro tento model. Informujte se u výrobce jiných zaøízení, zda je jejich pøístroj kompatibilní s tímto pøístrojem. V nìkterých místech mù¾e být pou¾ití technologie Bluetooth omezeno. Nedojde-li k zahájení pøenosu dat bìhem 2 minut po aktivaci IÈ portu, je propojení zru¹eno a musí být znovu navázáno. Indikátor IÈ propojení Je-li ikona zobrazena nepøeru¹ovanì, je IÈ propojení aktivní a telefon je pøipraven pro odesílání nebo pøijímání dat pøes IÈ port. 66 Pokud ikona pøeru¹eno. bliká, pokou¹í se telefon o navázání propojení s druhým zaøízením nebo bylo propojení Paketová data (GPRS) Technologie GPRS (General Packet Radio Service) je sí»ová slu¾ba, která umo¾òuje pou¾ití mobilních telefonù pro odesílání a pøijímání dat v síti pou¾ívající protokol IP (Internet Protocol). Umo¾òuje bezdrátový pøístup k datovým sítím, jako napøíklad k internetu. Aplikace, které mohou pou¾ívat paketová data, jsou MMS, streamování videa, prohlí¾eè, e-mail, Push to talk, vzdálená synchronizace SyncML, naèítání Java aplikací a telefonické pøipojení PC. Chcete-li definovat zpùsob, jak pou¾ívat slu¾by, zvolte Menu > Nastavení > Pøipojení > Datové pakety > Spojení pro dat. pakety a vyberte z následujících mo¾ností: Podle potøeby -- nastavení pøipojení paketovými daty pro aktivaci, pokud jej aplikace potøebuje. Pøipojení bude ukonèeno spolu s ukonèením aplikace. V¾dy online -- pro nastavení telefonu, aby se po zapnutí automaticky zaregistroval do sítì paketových dat. nebo indikují, ¾e je dostupná slu¾ba GPRS nebo EGPRS. Pøijmete-li v prùbìhu pøipojení paketovými daty hovor nebo textovou zprávu, nebo pokud zavoláte, ikony nebo indikují, ¾e je pøipojení GPRS nebo EGPRS pøeru¹eno (dr¾eno). Nastavení modemu Telefon mù¾ete pøipojit prostøednictvím bezdrátové technologie Bluetooth nebo datovým kabelem USB s kompatibilním PC a pou¾ít jej jako modem pro EGPRS spojení z PC. Chcete-li definovat nastavení pro pøipojení EGPRS z poèítaèe, zvolte Menu > Nastavení > Pøipojení > Datové pakety > Nastavení datov. [. . . ] 27 iniciování . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 mezinárodní . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 odmítnutí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 pøijmutí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky ACER V243H

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu ACER V243H bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag