Návod k použití ACER V233PH

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce ACER V233PH. Doufáme, že uživatelská příručka pro ACER V233PH bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku ACER V233PH.


ACER V233PH : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (906 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   ACER V233PH QUICK START GUIDE (99 ko)
   ACER V233PH (637 ko)
   ACER V233PH QUICK START GUIDE (111 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze ACER V233PH

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Neodhazujte tyto produkty do netøídìného komunálního odpadu. Dal¹í informace najdete v Prohlá¹ení o ekologii výrobku nebo na stránce www. nokia. com. Reprodukce, pøenos, distribuce nebo ukládání obsahu tohoto dokumentu nebo libovolné jeho èásti v jakékoli formì je povoleno pouze po pøedchozím písemném svolení spoleèností Nokia. Nokia, Visual Radio, Nokia Connecting People a Pop-Port jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. [. . . ] WCDMA a GPRS jsou datové nosièe, které umo¾òují bezdrátový pøístup k datovým sítím, napøíklad internetu. EGPRS (Enhanced GPRS) je podobné GPRS, ale umo¾òuje rychlej¹í pøipojení. Podrobnìj¹í informace o dostupnosti EGPRS a rychlosti datového pøenosu získáte od operátora sítì nebo provozovatele slu¾by. Aplikace, které mohou pou¾ívat WCDMA nebo (E)GPRS, jsou MMS, streamování videa, pou¾ívání prohlí¾eèe, vzdálená synchronizace SyncML, naèítání Java aplikací a telefonické pøipojení PC. Pokud zvolíte jako datový nosiè GPRS, telefon pou¾ije, v pøípadì, ¾e je v síti dostupná, místo GPRS technologii EGPRS. Nemù¾ete volit mezi EGPRS a GPRS, ale pro nìkteré aplikace mù¾ete zvolit, zda pou¾ít GPRS nebo GSM data (CSD, circuit switched data). Pøipojení datovými pakety Zvolte Menu > Nastavení > Pøipojení > Datové pakety > Spojení pro dat. pakety a vyberte z tìchto mo¾ností: V¾dy online pro nastavení telefonu, aby se po zapnutí automaticky zaregistroval do sítì datových paketù. nebo indikují, ¾e je dostupná slu¾ba datových paketù. Pøijmete-li v prùbìhu pøipojení datovými pakety hovor nebo textovou zprávu, nebo pokud zavoláte, ikony nebo indikují, ¾e je pøipojení datovými pakety pøeru¹eno (dr¾eno). Podle potøeby pro zaregistrování a sestavení pøipojení datovými pakety, pokud to vy¾aduje aplikace. Po ukonèení aplikace je pøipojení ukonèeno. Nastavení datových paketù Telefon mù¾ete pøipojit prostøednictvím bezdrátové technologie Bluetooth, pøes IÈ port nebo datovým kabelem USB s kompatibilním PC a pou¾ít jej jako modem pro pøipojení datovými pakety z PC. 53 Nastavení Chcete-li definovat nastavení pro pøipojení datovými pakety z poèítaèe, zvolte Menu > Nastavení > Pøipojení > Datové pakety > Nastavení datov. Zvolte Menu > Nastavení > Pøipojení > Pøenos dat > Synchron. V závislosti na nastavení zvolte Inicializuji synchronizaci nebo Inicializuji kopírování. Pøi zcela zaplnìném seznamu kontaktù nebo kalendáøi mù¾e první synchronizování dat nebo synchronizování dat po pøeru¹ení pøedchozího procesu synchronizace trvat a¾ 30 minut. 55 Nastavení Datový kabel USB Datový kabel USB mù¾ete pou¾ít pro pøenos dat mezi pamì»ovou kartou vlo¾enou v telefonu a kompatibilním PC nebo tiskárnou podporující PictBridge. Datový kabel USB mù¾ete rovnì¾ pou¾ít s Nokia PC Suite. Chcete-li aktivovat pamì»ovou kartu pro datový pøenos nebo tisk obrázkù, pøipojte datový kabel USB; a¾ se na telefonu zobrazí text Pøipojen datový kabel USB. Zvolte re¾im. , zvolte OK a vyberte z tìchto re¾imù: Standardní re¾im -- telefon bude spolupracovat s aplikacemi na PC s nainstalovanou aplikací Nokia PC Suite Tisk -- telefon bude mo¾né pou¾ívat s kompatibilními tiskárnami PictBridge Ukládání dat -- pro pøipojení k PC, na kterém není nainstalován software Nokia, a pou¾ití telefonu jako média pro ukládání dat Chcete-li zmìnit re¾im USB, zvolte Menu > Nastavení > Pøipojení > Datový kabel USB > Standardní re¾im, Tisk nebo Ukládání dat. Volání Zvolte Menu > Nastavení > Volání a poté vyberte z tìchto mo¾ností: Pøesmìrování -- pøesmìrování pøíchozích hovorù (sí»ová slu¾ba). Nemusíte mít mo¾nost pøesmìrovat svá volání, pokud jsou aktivní nìkteré funkce blokování. Viz Slu¾ba blokování hovorù v kapitole Zabezpeèení na stranì 59. Automatická volba > Zapnuto -- telefon se po neúspì¹ném navázání hovoru pokusí a¾ 10krát o navázání hovoru Pøíjem v¹emi klávesami > Zapnuto -- telefon nastavíte tak, ¾e je mo¾né pøijmout pøíchozí volání stisknutím libovolného tlaèítka, mimo vypínaèe nebo tlaèítka Konec. Zrychlená volba > Zapnuto -- pro vytoèení jména a tel. èísla pøiøazeného tlaèítkùm zrychlené volby 2 a¾ 9 podr¾te stisknuté odpovídající tlaèítko Slu¾ba hovorù na lince > Aktivovat -- sí» vás bude upozoròovat na nový pøíchozí hovor i v pøípadì, ¾e ji¾ jeden hovor provádíte (sí»ová slu¾ba). [. . . ] Potenciálnì výbu¹ná prostøedí jsou èasto, ale ne v¾dy, viditelnì oznaèena. Patøí mezi nì: podpalubí lodí, prostory pro pøevá¾ení nebo ukládání chemikálií, vozidla pou¾ívající kapalné ropné plyny (napø. propan a butan) a prostory, kde je v atmosféøe zvý¹ená koncentrace chemikálií nebo malých èástic napøíklad zrnka, prach nebo kovové èásteèky. Tísòová volání Dùle¾ité: Bezdrátové telefony, vèetnì tohoto pøístroje, pracují na bázi rádiových signálù, bezdrátových a pozemních sítí a u¾ivatelem programovaných funkcí. Z tohoto dùvodu není mo¾né zaruèit pøipojení za v¹ech podmínek. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky ACER V233PH

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu ACER V233PH bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag