Návod k použití ACER V233HL

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce ACER V233HL. Doufáme, že uživatelská příručka pro ACER V233HL bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku ACER V233HL.


ACER V233HL : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (5206 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   ACER V233HL QUICK START GUIDE (1385 ko)
   ACER V233HL (2854 ko)
   ACER V233HL QUICK START GUIDE (1546 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze ACER V233HL

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Nokia tune je zvuková znaèka spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní názvy výrobkù a spoleèností zmiòované v tomto dokumentu mohou být ochrannými známkami nebo obchodními firmami pøíslu¹ných vlastníkù. Rozmno¾ování, pøenos, roz¹iøování nebo ukládání obsahu tohoto dokumentu nebo jeho èásti v jakékoli formì je povoleno pouze po pøedchozím písemném svolení spoleèností Nokia. This product includes software licensed from Symbian Software Ltd © 1998-2008. [. . . ] Chcete-li jazyk pozdìji zmìnit, zvolte v hlavním zobrazení aplikace Mapy mo¾nost Volby > Nástroje > Nastavení > Navigace > Hlasové navádìní. U pì¹í navigace není hlasová navigace k dispozici. Chcete-li pøi navigaci pøepínat mezi zobrazeními map, stisknìte navigaèní tlaèítko a zvolte mo¾nost Zobrazení manévrù, Zobrazení z nadhledu nebo Zobrazení se ¹ipkami. Chcete-li vytvoøenou trasu zru¹it a pou¾ít jinou trasu, zvolte mo¾nost Volby > Jiná trasa. Navigaci ukonèíte zvolením mo¾nosti Volby > Zastavit. Doplòkové slu¾by pro aplikaci Mapy Doopravní informace, prùvodci a související slu¾by vytváøejí nezávislí partneøi spoleènosti Nokia. Informace mohou být v urèitém rozsahu nepøesné a neúplné a nemusejí být dostupné. Nikdy výhradnì nespoléhejte na uvedené informace a související slu¾by. Urèování polohy 41 Stahování zvlá¹tních slu¾eb mù¾e vy¾adovat pøenos velkého mno¾ství dat pøes sí» provozovatele slu¾eb. Informujte se u svého poskytovatele slu¾eb o poplatcích za datové pøenosy. Dopravní informace Slu¾ba ¾ivých dopravních informací je doplòková slu¾ba informující o událostech, které mohou ovlivnit va¹e cestování. Pokud je tato slu¾ba v dané zemi nebo oblasti dostupná, mù¾ete si ji zakoupit a stáhnout do pøístroje. Chcete-li si zakoupit licenci ke slu¾bì dopravních informací, zvolte mo¾nost Volby > Extra > Dopravní info. Pro zobrazení informací o událostech v dopravì zvolte mo¾nost Volby > Dopr. > Poèitadlo vzdálenosti Poèitadlo vzdálenosti aktivujete zvolením mo¾nosti > Aplikace > GPS data > Vzdálenost > Volby > Start. Mo¾ností Vynulovat vynulujete vzdálenost, èas, prùmìrnou i maximální rychlost a zahájíte nový výpoèet. Mo¾nost Restartovat vynuluje i poèitadlo kilometrù a celkový èas. Poèítadlo vzdálenosti má omezenou pøesnost a mù¾e docházet k chybám zaokrouhlování. Pøesnost mù¾e být rovnì¾ ovlivnìna dostupností a kvalitou signálù GPS. Urèování polohy 43 8. Galerie Hlavní zobrazení K ukládání a uspoøádání obrázkù, videoklipù, hudebních skladeb, zvukových klipù, seznamù skladeb, odkazù pro streamování, souborù RAM a prezentací slou¾í aplikace > Galerie. Chcete-li kopírovat nebo pøesouvat soubory do pamìti pøístroje nebo na pamì»ovou kartu, vyberte slo¾ku (napøíklad Obrázky), vyhledejte soubor (nebo po stisknutí tlaèítka # oznaète nìkolik souborù), zvolte mo¾nost Volby > Uspoøádat a vyberte pamì», do které chcete soubory zkopírovat nebo pøesunout. Chcete-li pro obrázky a videoklipy vytvoøit nové slo¾ky, zvolte mo¾nost Obrázky nebo Videoklipy > Volby > Uspoøádat > Nová slo¾ka a vyberte pamì». Pro pøesunutí obrázkù a videoklipù do novì vytvoøené slo¾ky oznaète soubory, zvolte mo¾nost Volby > Uspoøádat > Pøesunout do slo¾ky a vyberte slo¾ku. Chcete-li nastavit obrázek jako tapetu nebo obrázek zobrazovaný bìhem hovoru, zvolte mo¾nost Obrázky a vyhledejte obrázek. Zvolte mo¾nost Volby > Pou¾ít obrázek > Nastavit jako tapetu nebo Jako obráz. Chcete-li obrázek pøiøadit kontaktu, zvolte mo¾nost Pøiøadit ke kontaktu. [. . . ] Podle toho, z jakého pøístroje voláte, budete mo¾ná nuceni uèinit následující: · Vlo¾te SIM kartu, pokud ji pøístroj pou¾ívá. · Vypnìte nìkterá omezení volání, která jsou v pøístroji aktivní. · Zmìòte profil Offline nebo Letadlo na profil umo¾òující volání. Opakovaným tisknutím tlaèítka Konec vyma¾te displej a pøipravte pøístroj na telefonování. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky ACER V233HL

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu ACER V233HL bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag