Návod k použití ACER V233H QUICK START GUIDE

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce ACER V233H. Doufáme, že uživatelská příručka pro ACER V233H bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku ACER V233H.


ACER V233H QUICK START GUIDE: Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (1093 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   ACER V233H ǔ (1605 ko)
   ACER V233H QUICK START GUIDE (1248 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze ACER V233HQUICK START GUIDE

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Ostatní zmiòované produkty a názvy spoleèností mohou být obchodními znaèkami nebo obchodními názvy svých odpovídajících vlastníkù. Nokia tune je obchodní znaèka spoleènosti Nokia Corporation. All rights reserved. Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security. Nokia se øidí politikou neustálého vývoje. [. . . ] Èíslo støediska zpráv získáte u Va¹eho poskytovatele slu¾eb. Psaní a odesílání textových zpráv V menu Psát zprávy mù¾ete psát nebo upravovat textové zprávy, které mohou mít délku a¾ 160 znakù. Existují dva zpùsoby psaní textových zpráv: · tradièní metoda pou¾ívaná u mobilních telefonù - indikovaná ikonou · metoda nazývaná "prediktivní vkládání textu" - indikovaná ikonou 2. Po zobrazení dílèího menu Psát zprávy stisknìte Volba. Tip: Pøi psaní textové zprávy telefon automaticky pí¹e první písmeno ve vìtì velkým písmenem. V pohotovostním re¾imu stisknìte Menu a po zobrazení menu Zprávy stisknìte Volba. ©2000 Nokia Mobile Phones. Funkce menu Funkce menu Pro vkládání ¹ablon viz Standardní odpovìdi a ¹ablony na stranì 61 a pro vkládání obrázkù do zprávy viz Vlo¾ení obrázkù na stranì 62. Pro psaní zprávy mù¾ete pou¾ít tradièní metodu popsanou v kapitole Ukládání jmen a tel. Nebo pou¾ijte metodu prediktivního vkládání textu. Viz Prediktivní vkládání textu na stranì 58. Je-li zvýraznìn text Poslat, stisknìte tlaèítko Volba. Seznam voleb obsahuje polo¾ky pro odeslání, ulo¾ení a vymazání psané zprávy. Vyhledejte polo¾ku Vlo¾it èíslo a stisknìte Volba. Zadejte po¾adované èíslo a stisknìte OK. · Pro vlo¾ení symbolu podr¾te stisknuté tlaèítko Pou¾ít. Vyberte po¾adovaný symbol a stisknìte Pøípadnì stisknìte Volby, vyhledejte polo¾ku Vlo¾it symbol a stisknìte Volba. Vyhledejte po¾adovaný symbol a stisknìte Pou¾ít. Po dokonèení psaní slova potvrïte správnì zobrazené slovo stisknutím tlaèítka mezery tlaèítkem . Je-li slovo zobrazeno správnì, zaènìte psát dal¹í slovo. Není-li slovo zobrazeno správnì, máte následující mo¾nosti: · Opakovanì tisknìte , dokud se nezobrazí po¾adované slovo, které poté potvrïte. · Stisknìte Volby, vyhledejte polo¾ku Dal¹í a stisknìte Volba. Je-li za slovem zobrazen znak ?, není slovo, které chcete napsat, ve slovníku. Pro pøidání slova do slovníku stisknìte Psaní. [. . . ] All rights reserved. OMEZENÁ ZÁRUKA VÝROBCE ÈÁST OBLASTI EVROPY & AFRIKY Tato omezená záruka se vztahuje na mobilní telefony Nokia (Nokia Mobile Phones) pro èást oblasti Evropy a Afriky, pokud se na ní nevztahuje místní záruka. (dále jen , , Nokia") zaruèuje, ¾e výrobek ACER (dále jen , , výrobek") nemá v dobì první koupì ¾ádné vady materiálu, designu a vady ve zpracování a vztahují se na nìj následující podmínky: 1. Tato omezená záruka je dána koneènému kupujícímu výrobku (dále jen , , zákazník"). Tato záruka ani nevyluèuje, ani neomezuje i) jakákoliv závazná zákonná práva zákazníka nebo ii) jakákoliv práva zákazníka vùèi prodejci/ dealerovi výrobku. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky ACER V233H

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu ACER V233H bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag