Návod k použití ACER V223W QUICK START GUIDE

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce ACER V223W. Doufáme, že uživatelská příručka pro ACER V223W bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku ACER V223W.


ACER V223W QUICK START GUIDE: Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (1621 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   ACER V223W (2184 ko)
   ACER V223W ǔ (1647 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze ACER V223WQUICK START GUIDE

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Nokia, Nokia Connecting People, Xpress-on a Pop-Port jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní zmiòované produkty a názvy spoleèností mohou být ochrannými známkami nebo obchodními názvy svých odpovídajících vlastníkù. Nokia tune je chránìný produkt spoleènosti Nokia Corporation. Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security. Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc. Nokia se øidí politikou neustálého vývoje. [. . . ] èíslo nebo textovou poznámku, a stisknìte Detaily. Stisknìte Volby a zvolte Pøidat èíslo nebo Pøidat detail. Chcete-li pøidat èíslo nebo detail, zvolte nìkterý typ èísla nebo textu. u¾ivatele: Zvolte Hledání pro vyhledání identifikátoru podle tel. po¹ty na serveru operátora nebo provozovatele slu¾by. Musíte být pøipojeni ke slu¾bì zji¹»ování pøítomnosti. Je-li nalezen pouze jeden identifikátor, bude automaticky ulo¾en. Jinak mù¾ete identifikátor u¾ivatele ulo¾it po stisknutí Volby a zvolení Ulo¾it. Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved. . 88 Chcete-li zadat identifikátor, zvolte Zadat ident. Zadejte identifikátor a stisknutím OK jej ulo¾te. Pro zmìnu typu èísla nebo textu zvolte v seznamu voleb Zmìnit typ. Pokud má kontakt identifikátor v seznamu Kontakty chatu nebo Jména úèastníkù, zobrazí se pøed vymazáním kontaktu text Odstraní informace o úèasti. · Chcete-li vymazat v¹echny kontakty v seznamu kontaktù najednou, zvolte Smazat v¹e vyhledejte po¾adovanou pamì» pro kontakty Telefon nebo SIM karta a stisknìte Smazat. Stisknìte OK a potvrïte operaci zadáním bezpeènostního kódu. Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved. 90 Upravení nebo odstranìní detailù v kontaktech Vyhledejte kontakt, který chcete upravit nebo vymazat, a stisknìte Detaily. èíslo, textovou polo¾ku nebo obrázek, které chcete upravit nebo vymazat, a stisknìte Volby. èíslo, textovou polo¾ku nebo chcete-li zmìnit obrázek, zvolte Upravit jméno, Upravit èíslo, Upravit detail nebo Zmìnit obraz. Upozoròujeme, ¾e není mo¾né zmìnit nebo vymazat identifikátor, pokud je uveden v seznamu Kontakty chatu nebo Jména úèastníkù. èíslo nebo textovou polo¾ku, zvolte Smazat èíslo nebo Smazat detail. · Chcete-li vymazat obrázek pøipojený ke kontaktu, zvolte Smazat obraz. Vymazáním obrázku ze seznamu kontaktù se tento obrázek neodstraní ze slo¾ky v menu Galerie. Moje úèast Prostøednictvím slu¾by úèast (sí»ová slu¾ba) mù¾ete sdílet s ostatními u¾ivateli, napøíklad svou rodinou, kamarády nebo kolegy, informace o stavu úèasti. Stav úèasti obsahuje va¹i dostupnost, stavovou zprávu a osobní logo. [. . . ] Zkontrolujte, zda je k dispozici odpovídající signálu. Nìkteré sítì mohou vy¾adovat instalovanou platnou kartu SIM. Vyma¾te displej potøebným poètem stisknutí tlaèítka (napøíklad pro ukonèení hovoru, ukonèení funkce menu apod. ) a pøipravte telefon na provádìní hovoru. Zadejte èíslo tísòového volání pro va¹i oblast (napø. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky ACER V223W

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu ACER V223W bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag