Návod k použití ACER V223PW

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce ACER V223PW. Doufáme, že uživatelská příručka pro ACER V223PW bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku ACER V223PW.


ACER V223PW : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (4682 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   ACER V223PW QUICK START GUIDE (1408 ko)
   ACER V223PW (4778 ko)
   ACER V223PW QUICK START GUIDE (1565 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze ACER V223PW

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Nokia, Nokia Connecting People, Xpress-on a Pop-port jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní zmiòované produkty a názvy spoleèností mohou být ochrannými známkami nebo obchodními názvy svých odpovídajících vlastníkù. Nokia tune je chránìný produkt spoleènosti Nokia Corporation. Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc. Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security. Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc. POU®ÍVÁNÍ TOHOTO VÝROBKU JAKÝMKOLIV ZPÙSOBEM, KTERÝ JE V SOULADU S VIZUÁLNÍM STANDARDEM MPEG-4, JE ZAKÁZÁNO S VÝJIMKOU POU®ÍVÁNÍ, KTERÉ SE PØÍMO VZTAHUJE K (A) DATÙM NEBO INFORMACÍM (I) VYTVOØENÝM ZÁKAZNÍKEM A BEZPLATNÌ ZÍSKANÝM OD ZÁKAZNÍKA, KTERÝ TÍMTO NEJEDNÁ V RÁMCI PODNIKATELSKÉ ÈINNOSTI, A (II) POUZE PRO OSOBNÍ POU®ITÍ; A (B) JINÉMU POU®ITÍ, NA KTERÉ SPECIFICKY A SAMOSTATNÌ POSKYTLA LICENCI SPOLEÈNOST MPEG LA, L. L. C. [. . . ] èísla ulo¾ená v pamìti SIM karty jsou indikována ikonou . V dynamických kontaktech (Úèast) mù¾ete uvést stav svojí dostupnosti pro komunikaci s u¾ivateli, kteøí mají pøístup k této slu¾bì a kteøí si tuto informaci vy¾ádají. Stav dostupnosti kteréhokoli kontaktu, který máte objednán, mù¾ete zobrazit v menu Jména úèastníkù a v detailním zobrazení jména v seznamu Kontakty. Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved. 84 Funkce menu Informace o poloze Stisknìte Menu, zvolte Kontakty a Nastavení. Zvolte · Pou¾ívaná pamì» pro zvolení pamìti (v SIM kartì nebo telefonu), kterou chcete pou¾ít pro va¹e kontakty. èísla z obou pamìtí pro kontakty, zvolte Telefon a SIM. V takovém pøípadì budou jména a èísla ukládána do pamìti telefonu. · Ukázat Kontakty pro zvolení zpùsobu zobrazení jmen, tel. èísel a obrázkù v seznamu kontaktù. · Stav pamìti pro zobrazení stavu zvolené pamìti pro ukládání kontaktù. Ulo¾ení jmen a tel. èísel (Pøidat nový kontakt) Jména a èísla budou ulo¾ena do pou¾ívané pamìti, viz Volba nastavení pro kontakty vý¹e. All rights reserved. 86 Funkce menu Ukládání více tel. èísel nebo textových polo¾ek se jménem Chcete-li nastavit zvolené tel. èíslo jako výchozí èíslo, zvolte Jako výchozí. èíslo nebo text a stisknutím OK je ulo¾te. Chcete-li se vrátit do pohotovostního re¾imu, stisknìte Zpìt a poté Odejít. Pøidání obrázku ke jménu nebo tel. èíslu v seznamu kontaktù Ke jménu nebo tel. èíslu ulo¾enému v interní pamìti pro kontakty telefonu mù¾ete pøidat obrázek v podporovaném formátu. V pohotovostním re¾imu stisknìte , vyhledejte po¾adovaný kontakt, ke kterému chcete pøidat obrázek, a stisknìte Detaily. Vyhledejte po¾adovaný obrázek, stisknìte Volby a zvolte Ulo¾it do kontaktù. Do kontaktu je pøidána kopie obrázku. Hledání kontaktu 1. Stisknìte Menu, zvolte Kontakty a Hledat, nebo pro rychlé vyhledání jména kontaktu stisknìte v pohotovostním re¾imu . [. . . ] Vyma¾te displej potøebným poètem stisknutí tlaèítka menu apod. ) a pøipravte telefon na provádìní hovoru. (napøíklad pro ukonèení hovoru, ukonèení funkce 3. Zadejte èíslo tísòového volání pro va¹i oblast (napø. 911, 112 nebo jiné oficiální èíslo tísòových volání). [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky ACER V223PW

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu ACER V223PW bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag