Návod k použití ACER V223HQV

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce ACER V223HQV. Doufáme, že uživatelská příručka pro ACER V223HQV bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku ACER V223HQV.


ACER V223HQV : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (5430 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   ACER V223HQV QUICK START GUIDE (1535 ko)
   ACER V223HQV (5876 ko)
   ACER V223HQV QUICK START GUIDE (2497 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze ACER V223HQV

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Neodhazujte tyto produkty do netøídìného komunálního odpadu. Reprodukce, pøenos, distribuce nebo ukládání obsahu tohoto dokumentu nebo libovolné jeho èásti v jakékoli formì je povoleno pouze po pøedchozím písemném svolení spoleèností Nokia. Nokia, Visual Radio, Nokia Connecting People a Pop-Port jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní zmiòované produkty a názvy spoleèností mohou být ochrannými známkami nebo obchodními názvy svých odpovídajících vlastníkù. [. . . ] Informujte se u místních orgánù nebo provozovatele slu¾eb. Funkce pou¾ívající technologii Bluetooth nebo umo¾òující spu¹tìní podobných funkcí na pozadí v prùbìhu pou¾ívání jiných funkcí urychluje vybíjení baterie a sni¾uje její ¾ivotnost. Technologie Bluetooth umo¾òuje pøipojení telefonu ke kompatibilnímu Bluetooth pøístroji v dosahu 10 metrù. Proto¾e pøístroje pou¾ívající technologii Bluetooth spolu komunikují prostøednictvím rádiových vln, telefon a druhý pøístroj nemusejí být v pøímé viditelnosti. Pøipojení v¹ak mù¾e být ru¹eno pøeká¾kami (napøíklad stìnami) nebo jinými elektronickými pøístroji. Nastavení Bluetooth spojení Zvolte Menu > Nastavení > Pøipojení > Bluetooth a poté vyberte z tìchto mo¾ností: Bluetooth > Zapnuto nebo Vypnuto -- zapnutí nebo vypnutí funkce Bluetooth. Pøi prvním aktivování technologie Bluetooth budete vyzváni k zadání názvu telefonu. Upozoròujeme, ¾e tento název bude zobrazen ostatním osobám -- pou¾ijte jedineèný název, který vás snadno odli¹í od ostatních. Hledat audio pøíslu¹enství -- hledání kompatibilních Bluetooth audio pøístrojù. Vyberte pøístroj, který chcete pøipojit k telefonu. Spárované pøístroje -- vyhledání v¹ech Bluetooth pøístrojù v dosahu. Zvolením Nové zobrazíte v¹echny Bluetooth pøístroje v dosahu. Zadejte heslo Bluetooth pøístroje, který chcete autentifikovat (spárovat) s telefonem. Pokud zvolíte jako datový nosiè GPRS, telefon pou¾ije, v pøípadì, ¾e je v síti dostupná, místo GPRS technologii EGPRS. Nemù¾ete volit mezi EGPRS a GPRS, ale pro nìkteré aplikace mù¾ete zvolit, zda pou¾ít GPRS nebo GSM data (CSD, circuit switched data). Pøipojení datovými pakety Zvolte Menu > Nastavení > Pøipojení > Datové pakety > Spojení pro dat. pakety a poté vyberte z tìchto mo¾ností: V¾dy online pro nastavení telefonu, aby se po zapnutí automaticky zaregistroval do sítì datových paketù. nebo indikují, ¾e je dostupná slu¾ba datových paketù. Pøijmete-li v prùbìhu pøipojení datovými pakety hovor nebo textovou zprávu, nebo pokud zavoláte, ikony nebo indikují, ¾e je pøipojení datovými pakety pøeru¹eno (dr¾eno). Podle potøeby pro zaregistrování a sestavení pøipojení datovými pakety, pokud to vy¾aduje aplikace. Po ukonèení aplikace je pøipojení ukonèeno. Nastavení datových paketù Telefon mù¾ete pøipojit prostøednictvím bezdrátové technologie Bluetooth, pøes IÈ port nebo datovým kabelem USB s kompatibilním PC a pou¾ít jej jako modem pro pøipojení datovými pakety z PC. Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved. 59 Nastavení Chcete-li definovat nastavení pro pøipojení datovými pakety z poèítaèe, zvolte Menu > Nastavení > Pøipojení > Datové pakety > Nastavení datov. paketù > Aktivní pøístupový bod a aktivujte pøístupový bod, který chcete pou¾ít. bod > Název pøístupového bodu, zadejte název pro pøístupový bod a zvolte OK. paketù, zadejte název pøístupového bodu (APN) pro sestavení spojení k síti a zvolte OK. [. . . ] Pro nezbytnou komunikaci, jako napøíklad v pøípadì lékaøské pohotovosti, byste nikdy nemìli spoléhat pouze na bezdrátový pøístroj. Provádìní tísòového volání: 1. Není-li pøístroj zapnutý, zapnìte jej. Zkontrolujte, zda je k dispozici odpovídající intenzita signálu. Nìkteré sítì mohou vy¾adovat platnou SIM kartu správnì vlo¾enou v pøístroji. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky ACER V223HQV

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu ACER V223HQV bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag