Návod k použití ACER V223HQL

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce ACER V223HQL. Doufáme, že uživatelská příručka pro ACER V223HQL bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku ACER V223HQL.


ACER V223HQL : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (5435 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   ACER V223HQL QUICK START GUIDE (1535 ko)
   ACER V223HQL (5903 ko)
   ACER V223HQL QUICK START GUIDE (266 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze ACER V223HQL

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Neodhazujte tyto produkty do netøídìného komunálního odpadu. Reprodukce, pøenos, distribuce nebo ukládání obsahu tohoto dokumentu nebo libovolné jeho èásti v jakékoli formì je povoleno pouze po pøedchozím písemném svolení spoleèností Nokia. Nokia, Visual Radio, Nokia Connecting People a Pop-Port jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní zmiòované produkty a názvy spoleèností mohou být ochrannými známkami nebo obchodními názvy svých odpovídajících vlastníkù. [. . . ] Stejné nastavení mù¾ete najít v menu Profily. Pro nastavení telefonu, aby vyzvánìl pouze pøi pøíchozím hovoru z tel. èísla, které patøí do zvolené skupiny volajících, zvolte Upozornìní na. Vyhledejte po¾adovanou skupinu volajících nebo zvolte V¹echny hovory a vyberte Oznaèit. Displej V nastavení displeje mù¾ete upravit vzhled displeje. Pohotovostní re¾im Zapnutí nebo vypnutí aktivního pohotovostního re¾imu z klidového stavu Pro zapnutí aktivního pohotovostního re¾imu zvolte Menu > Nastavení > Displej > Nastavení pohot. 59 Pro vypnutí aktivního pohotovostního re¾imu zvolte Menu > Nastavení > Displej > Nastavení pohot. re¾im > Vypnuto. Nastavení pohotovostního re¾imu Zvolte Menu > Nastavení > Displej > Nastavení pohot. re¾imu a vyberte z tìchto mo¾ností: Aktivní pohotov. re¾im -- zobrazení aktivního pohotovostního re¾imu. Zvolte Volby a vyberte z tìchto voleb: · Pøizpùsobit -- zmìna obsahu displeje · Uspoøádat -- organizování obsahu displeje · Povolování akt. -- zmìna klávesy pro otevøení re¾imu navigace. Stejné nastavení je rovnì¾ v menu Osobní kláv. zkratky > Pravé tlaèítko pro výbìr. Viz rovnì¾ Pohotovostní re¾im na stranì 25. Navigaèní klávesa Chcete-li zvolit funkce pro navigaèní klávesu, zvolte Menu > Nastavení > Osobní kláv. Vyberte po¾adovanou klávesu, zvolte Zmìna a vyberte funkci ze seznamu. Chcete-li odebrat funkci z klávesy, stisknìte (prázdné). Chcete-li zmìnit funkci u klávesy, stisknìte Pøiøadit. Viz Klávesové zkratky v pohotovostním re¾imu na stranì 27. Povolení aktivního pohotovostního re¾imu Chcete-li zvolit klávesu, kterou otevøete aktivní pohotovostní re¾im, zvolte Menu > Nastavení > Osobní kláv. > Navigaèní klávesa nahoru, Navigaèní klávesa dolù nebo Navig. All rights reserved. 62 Hlasové pøíkazy Vyslovením hlasového pøíkazu mù¾ete volat kontakty nebo aktivovat funkce telefonu. Hlasové pøíkazy jsou závislé na jazyce. pøehrávání v kapitole Telefon na stranì 70. Hlasové pøíkazy telefonu jsou standardnì zapnuté. [. . . ] 78 119 N nabíjení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . All rights reserved. pøijaté hovory . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 pøíkazy slu¾by . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 pøístupové kódy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 pøizpùsobení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58, 60 profily . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 progresivní stahování . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 prohlí¾eè . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 protokol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 PTT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 Push to talk - viz PTT spoøiè energie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 správa digitálních práv (DRM) . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky ACER V223HQL

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu ACER V223HQL bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag