Návod k použití ACER V223HQ

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce ACER V223HQ. Doufáme, že uživatelská příručka pro ACER V223HQ bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku ACER V223HQ.


ACER V223HQ : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (5105 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   ACER V223HQ QUICK START GUIDE (1556 ko)
   ACER V223HQ (4716 ko)
   ACER V223HQ QUICK START GUIDE (2750 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze ACER V223HQ

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Nokia, Nokia Connecting People, Xpress-on a Pop-Port jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní zmiòované produkty a názvy spoleèností mohou být ochrannými známkami nebo obchodními názvy svých odpovídajících vlastníkù. Nokia tune je chránìný produkt spoleènosti Nokia Corporation. This product includes software licensed from Symbian Ltd © 1998-2004. [. . . ] Jste-li online, ukonèíte datové volání nebo GPRS pøipojení ke vzdálené schránce zvolením Volby Odpojit se. Copyright © 2004 Nokia. po¹ty ze vzdálené schránky Otevøete Volby Pøipojit se. Tím se zahájí pøipojování ke vzdálené schránce. Je-li navázáno pøipojení ke vzdálené schránce, zvolte Volby Naèíst el. po¹tu: · Nové - Pro naètení v¹ech nových zpráv el. · Zvolené - Pro naètení pouze oznaèených zpráv el. Pro postupné volení zpráv pou¾ijte Oznaèit/Odznaèit Oznaèit/Odznaèit. Viz "Obecné akce pro v¹echny aplikace" na stranì 30. · V¹echny - Pro naètení v¹ech zpráv ze schránky. Naèítání mù¾ete zru¹it stisknutím Zru¹it. po¹ty mù¾ete pokraèovat v jejich online zobrazení. · Znovu poslat v (èas) - Odeslání se nezdaøilo. Telefon se po zvolené prodlevì pokusí odeslat zprávu znovu. Stisknìte Odeslat, pokud chcete restartovat odesílání okam¾itì. · Odlo¾eno - Mù¾ete odlo¾it odeslání dokumentù ve slo¾ce K odeslání. Vyhledejte odesílanou zprávu a zvolte Volby Odlo¾it odeslání. Pokud jste se pokou¹eli odeslat textovou zprávu, otevøete zprávu a zkontrolujte správnost nastavení Odesílání. Poznámka: Pøi odesílání zpráv se na displeji mù¾e zobrazit text "Zpráva odeslána". Tím je indikováno, ¾e zpráva byla odeslána pøístrojem na èíslo støediska zpráv naprogramované ve va¹em pøístroji. Neznamená to, ¾e zpráva byla pøijata zamý¹leným pøíjemcem. Podrobnìj¹í informace o slu¾bách zpráv získáte u va¹eho provozovatele slu¾eb. Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved. 97 Zobrazení zpráv v SIM kartì Ne¾ mù¾ete zobrazit zprávy SIM karty, musíte je zkopírovat do slo¾ky v telefonu. Viz "Obecné akce pro v¹echny aplikace" na stranì 30. Informaèní slu¾ba Otevøete Menu Zprávy Volby Informaèní slu¾ba. [. . . ] Zadejte oficiální èíslo tísòové linky pro va¹i aktuální polohu. Èísla tísòových linek se v rùzných oblastech li¹í. Jsou-li pou¾ívány nìkteré funkce, budete muset nejdøíve tyto funkce vypnout a teprve poté vytáèet èíslo tísòového volání. Je-li pøístroj v profilu offline nebo letovém profilu, musíte jej zmìnit na profil umo¾òující funkce telefonu døíve, ne¾ mù¾ete provádìt tísòové volání. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky ACER V223HQ

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu ACER V223HQ bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag