Návod k použití ACER V213HV

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce ACER V213HV. Doufáme, že uživatelská příručka pro ACER V213HV bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku ACER V213HV.


ACER V213HV : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (5430 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   ACER V213HV QUICK START GUIDE (1535 ko)
   ACER V213HV (5876 ko)
   ACER V213HV QUICK START GUIDE (2497 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze ACER V213HV

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Neodhazujte tyto výrobky do netøídìného komunálního odpadu. Dal¹í informace najdete v Eko-deklaraci výrobku nebo v informacích specifických pro danou zemi na stránce www. nokia. com. Reprodukce, pøenos, distribuce nebo ukládání obsahu tohoto dokumentu nebo libovolné jeho èásti v jakékoli formì je povoleno pouze po pøedchozím písemném svolení spoleèností Nokia. Nokia, Visual Radio, Nokia Connecting People a Pop-Port jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. [. . . ] profily, které mù¾ete upravit pro rùzné události a prostøedí. Zvolte Menu > Nastavení > Profily a po¾adovaný profil. Vyberte z tìchto voleb: Aktivovat -- aktivace zvoleného profilu Pøizpùsobit -- pøizpùsobení profilu. Zvolte nastavení, které chcete upravit, a proveïte zmìny. Chcete-li zmìnit informace o své úèasti, zvolte Moje úèast > Moje dostupnost nebo Moje zpráva úèastníka. Menu Moje úèast je dostupné, pokud nastavíte Synchronizovat s profily > Zapnuto. Doèasný -- nastavení profilu, aby byl aktivní pouze po urèitou dobu v rozsahu 24 hodin. Po uplynutí doby nastavené u doèasného profilu se aktivuje pøedchozí profil, který nebyl nastaven jako doèasný. Re¾im Letadlo Mù¾ete deaktivovat v¹echny funkce vyu¾ívající rádiové frekvence a i nadále mít mo¾nost pou¾ívat offline hry, kalendáø a telefonní èísla. Pou¾ívejte re¾im Letadlo v prostøedích citlivých na rádiové frekvence na palubì letadla nebo v nemocnici. Zvolte Menu > Nastavení > Profily > Letadlo > Aktivovat nebo Pøizpùsobit. Chcete-li deaktivovat re¾im Letadlo, vyberte nìjaký jiný profil. Zvolte obrázek nebo snímek z menu Galerie a poté Volby > Jako tapetu. Pro sta¾ení dal¹ích grafik zvolte Stahování grafiky. Animace krytu -- nastavte, chcete-li pøi otevøení nebo zavøení telefonu zobrazit animaci Barva písma v pohot. -- výbìr barvy textù na displeji v pohotovostním re¾imu Ikony navigaèní klávesy -- nastavení ikon navigaèní klávesy, které jsou zobrazeny v pohotovostním re¾imu Logo operátora -- nastavení telefonu, aby zobrazoval nebo nezobrazoval logo operátora Informace o buòce > Zapnuto -- naètení informací týkajících se pou¾ité buòky sítì od operátora sítì (sí»ová slu¾ba) Spoøiè displeje Chcete-li zvolit spoøiè displeje z Galerie, zvolte Menu > Nastavení > Displej > Spoøiè displeje > Spoøièe displeje > Obrázek, Sada obrázkù, Videoklip nebo Otevøít fotoaparát. Pro sta¾ení dal¹ích spoøièù displeje zvolte Stahování grafiky. V poli Prodleva zvolte prodlevu, po které se aktivuje spoøiè displeje. Abyste aktivovali spoøiè displeje, zvolte Zapnuto. 62 Nastavení Spoøiè energie Chcete-li u¹etøit energii baterie, zvolte Menu > Nastavení > Displej > Spoøiè. Není-li po urèitou dobu pou¾ívána ¾ádná funkce telefonu, zobrazí se digitální hodiny. Re¾im spánku Chcete-li u¹etøit energii baterie, zvolte Menu > Nastavení > Displej > Re¾im spánku. Není-li po urèitou dobu pou¾ívána ¾ádná funkce telefonu, displej zèerná. Velikost písma Chcete-li nastavit velikost písma pro ètení a psaní zpráv nebo zobrazení obsahu webových stránek, zvolte Menu > Nastavení > Displej > Velikost písma. Èas a datum Chcete-li zmìnit èas, èasovou zónu a datum, zvolte Menu > Nastavení > Èas a datum > Hodiny, Datum nebo Aut. aktualizace data/ èasu (sí»ová slu¾ba). Pøi cestování do jiné èasové zóny zvolte Menu > Nastavení > Èas a datum > Hodiny > Èasové pásmo a s ohledem na èasový odstup od GMT (Greenwichský centrální èas) nebo UTC (Universal Time Coordinated) vyberte èasové pásmo, ve kterém se nacházíte. [. . . ] Potenciálnì výbu¹ná prostøedí jsou èasto, ale ne v¾dy, viditelnì oznaèena. Patøí mezi nì: podpalubí lodí, prostory pro pøevá¾ení nebo ukládání chemikálií, vozidla pou¾ívající kapalné ropné plyny (napø. propan a butan) a prostory, kde je v atmosféøe zvý¹ená koncentrace chemikálií nebo malých èástic napøíklad zrnka, prach nebo kovové èásteèky. Tísòová volání Dùle¾ité: Bezdrátové telefony, vèetnì tohoto pøístroje, pracují na bázi rádiových signálù, bezdrátových a pozemních sítí a u¾ivatelem programovaných funkcí. Z tohoto dùvodu není mo¾né zaruèit pøipojení za v¹ech podmínek. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky ACER V213HV

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu ACER V213HV bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag