Návod k použití ACER V213H

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce ACER V213H. Doufáme, že uživatelská příručka pro ACER V213H bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku ACER V213H.


ACER V213H : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (443 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   ACER V213H QUICK START GUIDE (1557 ko)
   ACER V213H (427 ko)
   ACER V213H QUICK START GUIDE (2750 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze ACER V213H

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Neodhazujte tyto výrobky do netøídìného komunálního odpadu. Dal¹í informace najdete v Eko-deklaraci výrobku nebo v informacích pøíslu¹ných pro danou zemi na www. nokia. com. Nokia, Nokia Connecting People Nokia Care, Navi a Visual Radio jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Nokia tune a Visual Radio jsou zvukové znaèky spoleènosti Nokia Corporation. [. . . ] Slo¾ka automatických zálo¾ek obsahuje zálo¾ky ( automaticky sesbírali pøi procházení stránek. ), které jste Libovolná zálo¾ka zobrazující název nebo internetovou adresu zálo¾ky. Ikony a mù¾e nahradit ikona webové stránky. Ruèní pøidání zálo¾ek 1. V zobrazení zálo¾ek zvolte mo¾nost Volby > Správce zálo¾ek > Pøidat zálo¾ku. Zvolte mo¾nost Volby > Ulo¾it. Posílání zálo¾ek Vyhledejte zálo¾ku nebo oznaète nìkolik zálo¾ek, zvolte mo¾nost Volby > Nástroje > Odeslat a vyberte po¾adovanou mo¾nost. Zabezpeèení spojení Je-li v prùbìhu spojení zobrazen indikátor zabezpeèení , je datový pøenos mezi pøístrojem a internetovou branou nebo serverem ¹ifrován. Ikona zabezpeèení neindikuje, ¾e je zabezpeèen datový pøenos mezi branou a serverem s obsahem (nebo místem, ve kterém je ulo¾en po¾adovaný zdroj). Datový pøenos mezi branou a serverem s obsahem zabezpeèuje provozovatel slu¾by. Pro zobrazení podrobných údajù o pøipojení, stavu ¹ifrování a informací o ovìøování serveru zvolte mo¾nost Volby > Nástroje > Info o stránce. Pro nìkteré slu¾by, napøíklad bankovnictví, mohou být vy¾adovány rùzné bezpeènostní funkce. Pro taková spojení potøebujete bezpeènostní 64 Web certifikáty. O dal¹í informace po¾ádejte svého provozovatele slu¾by. 87. Prohlí¾ení webových stránek Tlaèítka a pøíkazy pro prohlí¾ení K otevírání odkazù, vybírání a za¹krtávání políèek slou¾í stisknutí navigaèního tlaèítka. Chcete-li odkaz otevøít v novém oknì, zvolte mo¾nost Volby > Okno > Odkaz v novém oknì. Prohlí¾eè automaticky zji¹»uje, zda jsou na stránce webová vysílání. Pro objednání webového vysílání na webové stránce zvolte mo¾nost Volby > Objednat a vyberte vysílání nebo klepnìte na odkaz. Chcete-li zobrazit vysílání, která máte objednána, zvolte v zobrazení webových zálo¾ek mo¾nost Webové zdroje. Chcete-li webové vysílání aktualizovat, vyberte ho a zvolte mo¾nost Volby > Obnovit. Chcete-li definovat zpùsob aktualizace webového vysílání, zvolte mo¾nost Volby > Nastavení > Web. zdroje. 66 Web Ulo¾ené stránky Stránky mù¾ete ulo¾it prohlí¾et je pozdìji offline. Chcete-li pøi procházení stránku ulo¾it, zvolte mo¾nost Volby > Nástroje > Ulo¾it stránku. Chcete-li otevøít zobrazení Ulo¾ené stránky, zvolte v zobrazení zálo¾ek mo¾nost Ulo¾ené stránky. Chcete-li se pøipojit ke slu¾bì prohlí¾eèe a naèíst stránku znovu, zvolte mo¾nost Volby > Volby navigace > Znovu naèíst. Po opakovaném naètení stránky zùstává telefon pøipojen ke slu¾bì (online). Stahování Pomocí mobilního prohlí¾eèe mù¾ete stahovat napøíklad vyzvánìcí tóny, obrázky, loga operátora, software a videoklipy. Sta¾ené polo¾ky jsou v telefonu spravovány odpovídajícími aplikacemi, napøíklad fotografie bude ulo¾ena do slo¾ky Galerie. Dùle¾ité: Instalujte a pou¾ívejte pouze aplikace a dal¹í software z dùvìryhodných zdrojù, napøíklad aplikace oznaèené Symbian Signed nebo aplikace, které pro¹ly testovacím procesem Java VerifiedTM. Ukonèení spojení Chcete-li ukonèit spojení a prohlí¾et stránky offline, zvolte mo¾nost Volby > Nástroje > Odpojit. [. . . ] Z tohoto dùvodu není mo¾né zaruèit pøipojení za v¹ech podmínek. Pro nezbytnou komunikaci, jako napøíklad v pøípadì lékaøské pohotovosti, byste nikdy nemìli spoléhat pouze na bezdrátový pøístroj. Provádìní tísòového volání: 1. Není-li pøístroj zapnutý, zapnìte jej. Zkontrolujte, zda je k dispozici odpovídající intenzita signálu. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky ACER V213H

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu ACER V213H bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag