Návod k použití ACER V203HL

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce ACER V203HL. Doufáme, že uživatelská příručka pro ACER V203HL bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku ACER V203HL.


ACER V203HL : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (2177 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   ACER V203HL QUICK START GUIDE (1137 ko)
   ACER V203HL (2078 ko)
   ACER V203HL QUICK START GUIDE (3513 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze ACER V203HL

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Nokia a Nokia Connecting People jsou registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní zmiòované produkty a názvy spoleèností mohou být ochrannými známkami nebo obchodními názvy svých odpovídajících vlastníkù. Navi je ochranná známka spoleènosti Nokia Mobile Phones. Nokia se øidí politikou neustálého vývoje. [. . . ] Vyberte jedno z následujících nastavení a stisknutím jej otevøete. Èíslo støediska zpráv (Menu 2 4 1 1 - 2 4 3 1) Zde je ulo¾eno tel. èíslo støediska zpráv, potøebného pro odesílání textových zpráv. Toto èíslo získáte u provozovatele slu¾eb sítì. Zadejte toto èíslo nebo jej upravte (nebo jej vyvolejte z telefonního seznamu) a stisknìte OK. Poznámka: Èíslo domovského støediska slu¾eb je výchozí èíslo støediska slu¾eb, které je automaticky pou¾ito pro odesílání zpráv a¾ do doby, kdy pro odesílání zpráv pou¾ijete jiný soubor. Zpráva odeslána jako (Menu 2 4 1 2 - 2 4 3 2) Zde mù¾ete odeslat po¾adavek do sítì, aby Va¹e textové zprávy konvertovala do formátu el. po¹ty, faxu nebo paging (pokud místní sí» NMT 450 tento formát podporuje). Tlaèítky a vyberte po¾adovaný formát a stisknìte OK. a Zvolit Z dùvodu mo¾nosti pøíjmu konvertované zprávy musí mít pøíjemce zprávy k dispozici odpovídající zaøízení. Platnost zprávy (Menu 2 4 1 3 - 2 4 3 3) Tato sí»ová slu¾ba umo¾òuje nastavit dobu, po kterou jsou Va¹e textové zprávy ulo¾eny ve støedisku zpráv, odkud jsou provádìny pokusy o jejich doruèení. èíslo nebo jej vyvolejte z telefonního seznamu (nebo upravte aktuální èíslo) a stisknìte OK. 3 Výpis volání (Menu 3) Otevøení tohoto menu: Stisknìte Menu, tlaèítky volání a stisknìte Zvolit. a vyhledejte polo¾ku Výpis ©2001 Nokia Mobile Phones. All rights reserved. 31 V dílèích menu 3 1 - 3 2, máte po stisknutí tlaèítka Volby pøístup k následujícím funkcím. Vyberte po¾adovanou funkci a stisknìte Zvolit. Volby v dílèích menu 3 1 - 3 2: · Èas volání - zobrazí zaregistrovaný èas a datum hovoru. èíslo zaregistrováno nìkolikrát, mù¾ete dobu ka¾dého hovoru vybrat tlaèítky a. · Upravit èíslo - umo¾òuje nejprve upravit zobrazené jméno a tel. èíslo a poté jej ulo¾it do telefonního seznamu. Tlaèítky a vyhledejte jednu z voleb Volat nebo Ulo¾it. Zadejte jméno, které má být s èíslem ulo¾eno, a stisknìte OK. Stisknutím OK potvrïte nebo stisknutím stornujte operaci. èíslo. Nepøijaté hovory (Menu 3 1) Zde mù¾ete zobrazit posledních pìt tel. [. . . ] Informace získáte u provozovatele sítì. Provádìní tísòového volání: 1. Potøebným poètem stisknutí tlaèítka (napø. pro ukonèení hovoru, ukonèení funkce menu, atd. ) vyma¾te displej. Zadejte èíslo tísòového volání pro Va¹i oblast (napø. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky ACER V203HL

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu ACER V203HL bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag