Návod k použití ACER V203H

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce ACER V203H. Doufáme, že uživatelská příručka pro ACER V203H bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku ACER V203H.


ACER V203H : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (1319 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   ACER V203H QUICK START GUIDE (836 ko)
   ACER V203H (2616 ko)
   ACER V203H QUICK START GUIDE (1350 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze ACER V203H

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Nokia a Nokia Connecting People jsou registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní zmiòované produkty a názvy spoleèností mohou být ochrannými známkami nebo obchodními názvy svých odpovídajících vlastníkù. Nokia se øidí politikou neustálého vývoje. Nokia si vyhrazuje právo provádìt zmìny a vylep¹ení u v¹ech výrobkù popsaných v tomto dokumentu bez pøedchozího oznámení. [. . . ] Stisknutím Zpìt ukonèíte toto dílèí menu. Pro ulo¾ení zmìn ve skupinách volajících stisknìte Ano. Vypnout Telefon neupozoròuje na pøíchozí hovor. 44 ©2001 Nokia Mobile Phones. All rights reserved. Funkce menu Vyzvánìcí tón Nastaví vyzvánìcí tón telefonu. Tlaèítky a vyhledejte po¾adovaný tón (je sly¹et ukázka) a stisknìte OK. Hlasitost vyzvánìní Nastaví hlasitost vyzvánìní telefonu. Tlaèítky a vyhledejte po¾adovanou hlasitost (je sly¹et ukázka) a stisknìte OK. Je mo¾né vybírat ze pìti rùzných úrovní hlasitosti. Vibrace Nastavuje telefon (pokud je vybaven speciální baterií), aby pøi oznamování pøíchozího hovoru vibroval. Vibrátor nepracuje, pokud je telefon pøipojen k soupravì do vozidla. Tlaèítky a zvolte Zapnout nebo Vypnout a stisknìte OK. Vozidlo Stejné volby Pøizpùsobit, které jsou popsány vý¹e. V tomto dílèím menu mù¾ete rovnì¾ nastavovat osvìtlení displeje a tlaèítek (Zapnout nebo Automaticky). souprava Stejné volby Pøizpùsobit, které jsou popsány vý¹e. 46 ©2001 Nokia Mobile Phones. All rights reserved. Funkce menu 4 Nastavení (Menu 4) V této funkci menu mù¾ete pøizpùsobit nastavení telefonu svým po¾adavkùm. Budík (Menu 4 1) Telefon je mo¾né nastavit tak, aby vás upozornil v po¾adovaném èase. Nastavení formátu èasu naleznete v oddíle Hodiny (Menu 4 2). 1 V menu Nastavení procházejte tlaèítky Budík a stisknìte Volba. a k polo¾ce 2 Pokud byl budík vypnutý, zeptá se telefon na po¾adovaný èas buzení. Zadejte èas v hodinách a minutách a stisknìte OK. Pokud byl budík zapnutý, zvolte Zapnout nebo Vypnout a stisknìte OK: Volba Zapnout umo¾òuje zmìnit èas. Volba Vypnout vypíná budík. Kdy¾ nastane èas pro buzení Telefon vydává výstra¾né tóny (pouze v pøípadì, ¾e Tón vyzvánìní není nastaven na "Vypnout" nebo "1 pípnutí"), zobrazí se text Buzení!Stisknete-li Stop nebo vypnete-li telefon, dojde k vypnutí buzení. Stisknete-li jiné tlaèítko nebo necháte-li vyzvánìt buzení po dobu jedné minuty, budík pøestane na pìt minut vydávat upozoròovací tóny a po této dobì je opìt obnoví. Tento stav `spánek' mù¾ete ukonèit stisknutím Stop nebo vypnutím telefonu. [. . . ] 57 pøevod mìn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 pøíjem v¹emi klávesami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 pøístupové kódy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 pøizpùsobení telefonu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky ACER V203H

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu ACER V203H bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag