Návod k použití ACER V193WL

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce ACER V193WL. Doufáme, že uživatelská příručka pro ACER V193WL bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku ACER V193WL.


ACER V193WL : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (4654 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   ACER V193WL QUICK START GUIDE (1524 ko)
   ACER V193WL (4720 ko)
   ACER V193WL QUICK START GUIDE (2300 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze ACER V193WL

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Nokia tune je zvuková znaèka spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní názvy výrobkù a spoleèností zmiòované v tomto dokumentu mohou být ochrannými známkami nebo obchodními firmami pøíslu¹ných vlastníkù. Rozmno¾ování, pøenos, roz¹iøování nebo ukládání obsahu tohoto dokumentu nebo jeho èásti v jakékoli formì je povoleno pouze po pøedchozím písemném svolení spoleèností Nokia. Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security. Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc. Portions of the Nokia Maps software are ©1996-2008 The FreeType Project. [. . . ] Hledání kontaktu Zvolte Menu > Kontakty > Jména. Procházejte seznamem kontaktù nebo zadejte první písmeno hledaného jména. Upravení kontaktù Zvolte Menu > Kontakty > Jména. Vyhledejte kontakt, který chcete upravit, zvolte Volby > Upravit a vyberte detaily, které chcete zmìnit. Pøidání detailù kontaktu Vyhledejte kontakt, ke kterému chcete pøidat detail, zvolte Detaily > Volby > Pøidat detail a vyberte z dostupných mo¾ností. Do pamìti telefonu mù¾ete ke kontaktu ukládat rùzné typy telefonních èísel, tón, obrázek nebo videoklip a krátké textové poznámky. Zvolte Menu > Kontakty > Nastavení a ovìøte, ¾e Pou¾ívaná pamì» je nastavena na Telefon nebo Telefon a SIM. Kopírování nebo pøesouvání kontaktù Kontakty mù¾ete pøesunovat nebo kopírovat mezi pamìtí telefonu a pamìtí SIM karty. Do SIM karty je mo¾né ulo¾it kontakty pouze s jedním èíslem. Chcete-li pøesunout nebo zkopírovat v¹echny kontakty, zvolte Menu > Kontakty > Pøesun. 30 Kontakty Chcete-li pøesunout nebo zkopírovat jednotlivé kontakty, zvolte Menu > Kontakty > Jména. Zmìna nastavení efektù osvìtlení ovlivní pouze aktuálnì aktivní profil. Zvolte Menu > Nastavení > Osvìtlení pro zapnutí nebo vypnutí efektù osvìtlení pøiøazených k rùzným funkcím telefonu. 32 Nastavení Displej Nastavení displeje umo¾òuje pøizpùsobit vzhled displeje. Nastavení pohotovostního re¾imu Zvolte Menu > Nastavení > Displej a poté vyberte z tìchto mo¾ností: Tapeta -- pøidání obrázku na pozadí do pohotovostních re¾imù Aktivní pohot. re¾im -- pro pou¾ití aktivního pohotovostního re¾imu. klávesy -- zobrazení ikon klávesových zkratek navigaèní klávesy v pohotovostním re¾imu, je-li vypnut aktivní pohotovostní re¾im. Detaily upozornìní -- zobrazení detailù v oznamování zme¹kaných hovorù a pøijatých zpráv. Pøechodové efekty -- upravení pøechodù mezi zobrazeními na displeji. Animace otvírání -- zobrazení animace a pøehrání tónu pøi otevøení a zavøení telefonu. Velikost písma -- nastavení velikosti písma pro zprávy, kontakty a webové stránky. Logo operátora --zobrazování nebo nezobrazování loga operátora, pokud je k dispozici. Informace o buòce --pøíjem informací od operátora sítì, v závislosti na pou¾ité buòce sítì (sí»ová slu¾ba). Datum a èas Zvolte Menu > Nastavení > Datum a èas > Nastav. [. . . ] propan a butan), zda je mo¾né tento pøístroj bezpeènì pou¾ívat v jejich blízkosti. Tísòová volání Dùle¾ité: Tento pøístroj pracuje na bázi rádiových signálù, bezdrátových a pozemních sítí a u¾ivatelem programovaných funkcí. Pokud vá¹ pøístroj podporuje hlasová volání pøes internet (internetová volání), aktivujte internetová volání a mobilní telefon. Pokud jsou obì tyto slu¾by aktivovány, pøístroj se pokusí o tísòové volání jak prostøednictvím mobilní sítì, tak i internetového volání. Pøipojení není mo¾né zajistit za v¹ech podmínek. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky ACER V193WL

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu ACER V193WL bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag