Návod k použití ACER V193L

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce ACER V193L. Doufáme, že uživatelská příručka pro ACER V193L bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku ACER V193L.


ACER V193L : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (1651 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   ACER V193L QUICK START GUIDE (1449 ko)
   ACER V193L (14225 ko)
   ACER V193L QUICK START GUIDE (1383 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze ACER V193L

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Neodhazujte tyto produkty do netøídìného komunálního odpadu. Reprodukce, pøenos, distribuce nebo ukládání obsahu tohoto dokumentu nebo libovolné jeho èásti v jakékoli formì je povoleno pouze po pøedchozím písemném svolení spoleèností Nokia. Nokia, Nokia Connecting People, Xpress-on a Pop-Port jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní zmiòované produkty a názvy spoleèností mohou být ochrannými známkami nebo obchodními názvy svých odpovídajících vlastníkù. [. . . ] èísel stisknìte v pohotovostním re¾imu 3. Vyhledejte jméno ulo¾ené v interní pamìti pro kontakty, ke kterému chcete pøidat nové tel. èíslo nebo textovou poznámku, a stisknìte Detaily. Stisknìte Volby a zvolte Pøidat èíslo nebo Pøidat detail. Zvolte jeden z následujících typù èísel: Kanceláø a Fax, nebo typù textu Poznámka. E-mail, Normální, Mobilní, Domù, . Webová adresa, Po¹t. adresa a Pro zmìnu typu èísla nebo textu zvolte v seznamu voleb Zmìnit typ. èíslo nebo text a stisknutím OK je ulo¾te. Pro návrat do pohotovostního re¾imu stisknìte Zpìt a poté Odejít. Zmìna výchozího èísla kontaktu V pohotovostním re¾imu stisknìte , vyhledejte po¾adované jméno a stisknìte Detaily. Vyhledejte èíslo, které chcete pou¾ít jako výchozí. Stisknìte Volby a zvolte Jako výchozí. Pøidání obrázku ke jménu nebo tel. Stisknìte OK a potvrïte operaci zadáním bezpeènostního kódu. Vymazání tel. èísel, textových poznámek nebo obrázkù V pohotovostním re¾imu stisknìte , vyhledejte po¾adované jméno (a tel. èíslo nebo textovou poznámku, stisknìte Volby a zvolte Smazat èíslo nebo Smazat detail. èíslu pøipojen obrázek, který chcete vymazat, stisknìte Volby a zvolte Smazat obraz. Vymazáním obrázku ze seznamu kontaktù se tento obrázek neodstraní ze slo¾ky v menu Galerie. Kopírování kontaktù Jména a tel. èísla je mo¾né kopírovat z pamìti telefonu do pamìti SIM karty a obrácenì. Upozoròujeme, ¾e ne v¹echny textové polo¾ky ulo¾ené v interním seznamu kontaktù telefonu, jako napø. po¹ty, budou do SIM karty zkopírovány. Copyright © 2005 Nokia. Zvolte smìr kopírování Z telefonu na SIM kartu nebo Ze SIM karty na telefon. Vyberte polo¾ku Postupnì, V¹e nebo Výchozí èísla. · Zvolíte-li Postupnì, vyhledejte jméno, které chcete kopírovat, a stisknìte Kopie. [. . . ] Jsou-li pou¾ívány nìkteré funkce, budete muset nejdøíve tyto funkce vypnout a teprve poté vytáèet èíslo tísòového volání. Je-li pøístroj v profilu offline nebo letovém profilu, musíte jej zmìnit na profil umo¾òující funkce telefonu døíve, ne¾ mù¾ete provádìt tísòové volání. Informujte se v této pøíruèce nebo u provozovatele slu¾eb. Pøi provádìní tísòového volání uveïte co nejpøesnìji v¹echny dùle¾ité informace. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky ACER V193L

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu ACER V193L bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag