Návod k použití ACER V193HQ

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce ACER V193HQ. Doufáme, že uživatelská příručka pro ACER V193HQ bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku ACER V193HQ.


ACER V193HQ : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (1607 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   ACER V193HQ QUICK START GUIDE (1549 ko)
   ACER V193HQ (1349 ko)
   ACER V193HQ QUICK START GUIDE (2302 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze ACER V193HQ

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Ostatní zmiòované produkty a názvy spoleèností mohou být ochrannými známkami nebo obchodními názvy svých odpovídajících vlastníkù. Nokia tune je chránìný produkt spoleènosti Nokia Corporation. Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security. Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc. Nokia se øidí politikou neustálého vývoje. [. . . ] Pro odpovìï na zprávu stisknìte OK a opakujte kroky 3 a 4. Chcete-li ukonèit relaci chatu, stisknìte OK a zvolte Ukonèit. Jestli¾e chcete zobrazit poslední zprávy z aktuálního chatu, stisknìte Volby a zvolte Záznam chatu. Vámi odeslané zprávy jsou indikovány ikonou "<" a Va¹í pøezdívkou. Pøijaté zprávy jsou indikovány ikonou ">" a pøezdívkou odesílatele. Stisknutím Zpìt se vrátíte do aktuálnì psané zprávy. Chcete-li upravit svou pøezdívku, zvolte volbu Chatovací jméno. Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved. 73 Hlasové zprávy Hlasová schránka je sí»ová slu¾ba, kterou budete zøejmì muset objednat. èíslo hlasové schránky získáte u poskytovatele slu¾by. Stisknìte Menu, zvolte Zprávy a Hlasové zprávy. Zvolte · Poslech hlasových zpráv - pro volání Va¹í hlasové schránky na tel. Telefon v¹ak mù¾ete nastavit tak, aby automaticky nahradil star¹í textové zprávy ve slo¾kách Pøijaté a Poslané zprávy novými zprávami. Stisknìte Menu, zvolte Zprávy, Nastavení zpráv, Textové zprávy a Pøepisovat v pøijatých nebo Pøepisovat v poslaných zprávách. Zvolením Povoleno umo¾níte telefonu automaticky nahrazovat textové zprávy ve slo¾ce Pøijaté nebo Poslané zprávy za nové. Nastavení pro multimediální zprávy Stisknìte Menu, zvolte Zprávy, Nastavení zpráv a Multimed. Chcete-li nastavit telefon, aby ukládal odeslané multimediální zprávy do slo¾ky Poslané polo¾ky, zvolte Ano. Zvolíte-li Ne, nebudou odeslané zprávy ukládány. Zvolíte-li V domácí síti, nemù¾ete mimo domovskou sí» pøijímat multimediální zprávy. · Pøíchozí multimediální zprávy. Zvolte Vyvolat pro nastavení telefonu, aby automaticky naèítal novì pøijaté multimediální zprávy, nebo Odmítnout, pokud nechcete multimediální zprávy pøijímat. Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved. 76 · Nastavení spojení. Definuje nastavení WAP spojení pro naèítání multimediálních zpráv. Aktivujte soubor, ve kterém máte ulo¾eno nastavení spojení, a poté toto nastavení upravte. [. . . ] Vzhledem k faktu, ¾e byl pøístroj navr¾en pro provoz ve více výkonnostních úrovních, je v¾dy pou¾íván jen výkon nutný pro pøipojení k síti. V¹eobecnì platí, ¾e èím jste blí¾e k anténì základové jednotky, tím men¹í je potøebný výkon pøístroje. Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved. 136 Nejvy¹¹í povolená hodnota SAR tohoto modelu pøístroje pro oblast u¹í je rovna 0. 63 W/kg. Pøesto¾e mohou existovat rozdíly mezi úrovnìmi SAR rùzných telefonù v rùzných pozicích, v¹echny musí odpovídat mezinárodním smìrnicím pro oblast RF vyzaøování. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky ACER V193HQ

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu ACER V193HQ bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag