Návod k použití ACER V183HL

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce ACER V183HL. Doufáme, že uživatelská příručka pro ACER V183HL bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku ACER V183HL.


ACER V183HL : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (1372 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   ACER V183HL QUICK START GUIDE (1500 ko)
   ACER V183HL (1538 ko)
   ACER V183HL QUICK START GUIDE (2237 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze ACER V183HL

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Neodhazujte tyto produkty do netøídìného komunálního odpadu. Reprodukce, pøenos, distribuce nebo ukládání obsahu tohoto dokumentu nebo libovolné jeho èásti v jakékoli formì je povoleno pouze po pøedchozím písemném svolení spoleèností Nokia. Nokia, Nokia Connecting People a Pop-Port jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní zmiòované produkty a názvy spoleèností mohou být ochrannými známkami nebo obchodními názvy svých odpovídajících vlastníkù. [. . . ] Je-li zvoleno Ne, bude v protokolu zobrazen pouze stav Odeslána. Platnost zprávy -- Není-li pøíjemce zprávy mo¾né dostihnout v prùbìhu doby platnosti, zpráva bude odstranìna ze støediska textových zpráv. Maximální doba je maximální hodnota dovolená sítí. Zprávu odeslat jako -- Tuto volbu zmìòte jen kdy¾ víte, ¾e støedisko zpráv umo¾òuje konverzi zpráv do tìchto alternativních formátù. Primární pøipojení -- Textové zprávy mù¾ete posílat pøes normální sí» GSM nebo pøes paketová data, pokud to podporuje sí». 88. Volby pøi upravování nastavení støediska textových zpráv jsou Upravit, Nové stø. zpráv, Odstranit, Nápovìda a Konec. Pøidání nového støediska textových zpráv 1 Zvolte Støediska zpráv > Volby > Nové stø. 2 Stisknìte , napi¹te název støediska zpráv a stisknìte OK. 3 Stisknìte a a zadejte tel. Toto èíslo získáte od svého provozovatele slu¾eb. 5 Chcete-li nové nastavení pou¾ít, musíte se vrátit zpìt do zobrazení nastavení. zpráv a zvolte nové støedisko zpráv. Multimediální zprávy Zvolte Zprávy > Volby > Nastavení > Multimediální zpráva. 48. Elektronická po¹ta Zvolte Zprávy > Volby > Nastavení > El. po¹ta, nebo v hlavním zobrazení schránky zvolte Volby > Nastavení el. po¹ty a vyberte: Pou¾ívaná schránka -- Zvolte schránku, kterou chcete pou¾ít pro odesílání zpráv el. All rights reserved. Schránky -- Otevøe seznam definovaných schránek. Nejsou-li ¾ádné schránky definovány, budete vyzváni k definování schránky. Vyberte schránku, u které chcete zmìnit nastavení: Nastavení schránky: Název schránky -- Zadejte popisný název schránky. bod (Musí být def. ) -- Zvolte pøístupový bod k internetu (IAP) pou¾itý pøi pøipojení ke schránce. po¹ty (Musí být def. ) -- Napi¹te svou adresu el. po¹ty (obdr¾íte ji od provozovatele slu¾by). Odpovìdi na va¹e zprávy budou zasílány na tuto adresu. zpráv (Musí být def. ) -- Zadejte IP adresu nebo název hostitelského serveru, pøes který se odesílají va¹e zprávy el. [. . . ] Pøi provádìní tísòového volání uveïte co nejpøesnìji v¹echny dùle¾ité informace. Tento bezdrátový pøístroj mù¾e být jediným komunikaèním prostøedkem na místì nehody. V profilu offline nemù¾ete provádìt ¾ádné hovory, kromì tísòových volání na urèitá èísla tísòových linek, nebo pou¾ívat jiné funkce, které vy¾adují pokrytí sítì. TENTO PØÍSTROJ SPLÒUJE MEZINÁRODNÍ SMÌRNICE PRO VYSTAVENÍ RÁDIOVÝM VLNÁM Tento mobilní pøístroj je vysílaèem a pøijímaèem rádiových vln. Pøístroj byl navr¾en a vyroben tak, aby nepøekroèil emisní limity pro vystavení rádiovým frekvencím (RF) stanovené mezinárodními smìrnicemi (ICNIRP). [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky ACER V183HL

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu ACER V183HL bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag