Návod k použití ACER V173V

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce ACER V173V. Doufáme, že uživatelská příručka pro ACER V173V bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku ACER V173V.


ACER V173V : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (942 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   ACER V173V QUICK START GUIDE (2059 ko)
   ACER V173V (871 ko)
   ACER V173V QUICK START GUIDE (2231 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze ACER V173V

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Nokia, Nokia Connecting People a Pop-Port jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní zmiòované produkty a názvy spoleèností mohou být ochrannými známkami nebo obchodními názvy svých odpovídajících vlastníkù. Nokia tune je zvuková znaèka spoleènosti Nokia Corporation. Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security. Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc. Nokia se øidí politikou neustálého vývoje. [. . . ] Postupnì vybírejte jednotlivá nastavení a zadávejte potøebné hodnoty. Po¾adované hodnoty nastavení získáte od operátora sítì nebo provozovatele slu¾by el. Zadejte název, který bude pou¾it jako název schránky. Mù¾ete pou¾ít libovolný název. Zadejte adresu po¹tovního serveru. Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved. 94 · Typ pøíchozího serveru. V závislosti na pou¾ívaném typu po¹tovního systému zvolte buï POP3 nebo IMAP4. Zmìnou typu serveru dojde rovnì¾ ke zmìnì èísla portu pøíchozí po¹ty. · Pokud jako typ serveru zvolíte POP3, budou zobrazeny mo¾nosti Pøíchozí (POP3) server, Jméno u¾ivatele POP3 a Heslo POP3. Pokud jako typ serveru zvolíte IMAP4, budou zobrazeny mo¾nosti Pøíchozí (IMAP4) server, Jméno u¾ivatele IMAP4 a Heslo IMAP4. Zadejte adresu po¹tovního serveru pro pøíchozí zprávy, a u¾ivatelské jméno a heslo pro pøístup k po¹tovnímu úètu. Nastavení získáte od svého operátora. Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved. 96 Pokud zvolíte jako typ serveru IMAP4, budou k dispozici následující mo¾nosti: · Pøíchozí (IMAP4) port. Zadejte èíslo portu, které získáte od va¹eho provozovatele slu¾by. Zvolte Nejnovìj¹í, pokud chcete naèíst v¹echny novì pøijaté zprávy el. nepøeètené, jestli¾e chcete naèíst pouze dosud nepøeètené zprávy el. · Nastavení spojení SMTP, chcete-li definovat nastavení spojení pro odchozí zprávy el. Viz Ruèní zadání informací o nastavení slu¾by na stranì 161. · Nastavení spojení IMAP4 pro definování nastavení pøipojení po¾adovaného pro pøíchozí zprávy el. Viz Ruèní zadání informací o nastavení slu¾by na stranì 161. Postupnì vybírejte jednotlivá nastavení a zadávejte potøebné hodnoty. Nastavení získáte od svého operátora. Nastavení velikosti písma Chcete-li nastavit velikost písma pro ètení a psaní zpráv, stisknìte Menu, zvolte Zprávy, Nastavení zpráv, Jiná nastavení a Velikost písma. Copyright © 2004 Nokia. [. . . ] Zkontrolujte, zda je k dispozici odpovídající signálu. Nìkteré sítì mohou vy¾adovat instalovanou platnou kartu SIM. Vyma¾te displej potøebným poètem stisknutí tlaèítka (napøíklad pro ukonèení hovoru, ukonèení funkce menu apod. ) a pøipravte telefon na provádìní hovoru. Copyright © 2004 Nokia. Zadejte èíslo tísòového volání pro va¹i oblast (napø. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky ACER V173V

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu ACER V173V bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag