Návod k použití ACER V173

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce ACER V173. Doufáme, že uživatelská příručka pro ACER V173 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku ACER V173.


ACER V173 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (983 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   ACER V173 QUICK START GUIDE (2058 ko)
   ACER V173 (2392 ko)
   ACER V173 QUICK START GUIDE (2230 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze ACER V173

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Pokyny a praktické tipy Rady k ochranì zivotního prostøedí 2 Obsah Návod k pouzití. Zasunutí rostu, plechu a pánve na zachycení tuku. 11 11 13 14 15 16 16 19 24 24 25 26 28 28 29 29 30 31 3 Èistìní a údrzba. Sklenìná výplò dveøí trouby . [. . . ] · Pro Horkovzdusný ohøev nebo Multi-horkovzdusný ohøev lze pouzít i svìtlé kovové formy. Úroveò drázek · Peèení peèiva s Horní/dolní topné tìleso a Horkovzdusný ohøev je mozné na jedné úrovni. · S funkcí Multi-horkovzdusný ohøev mùzete péct souèasnì az tøi plechy: napø. úroveò drázek 3 1 forma na peèení: napø. úroveò drázek 1 16 2 plechy na peèení: napø. úroveò drázek 1 a 3 3 plechy na peèení: úrovnì 1, 3 a 5 17 3 Vseobecné pokyny · Plech zasunujte vzdy skosením dopøedu!· S funkcí Horní/dolní topné tìleso nebo Horkovzdusný ohøev mùzete péct souèasnì ve dvou formách vedle sebe na jednom rostu. Doba peèení se tím prodlouzí jen nepatrnì. Pøi pøípravì hlubokozmrazených potravin se mohou zasunuté plechy zdeformovat. Pøíèinou je velký tepelný rozdíl mezi hlubokozmrazenými potravinami a troubou. Pokyny k tabulkám pro peèení V tabulkách najdete pozadované údaje o teplotì, délce peèení a úrovni drázek pro rùzná jídla. Nádoby na peèení · K peèení masa jsou vhodné vsechny záruvzdorné nádoby (dodrzujte pokyny výrobce). · Velké peèenì mùzete péct pøímo na zachycovacím plechu nebo na rostu a zachycovací plech zasuòte pod rost. · Libové maso vseho druhu doporuèujeme péct v pekáèi s poklicí. · Vsechny druhy masa, které by mìly mít po upeèení kùrèièku, mùzete péct ve vhodné nádobì bez poklièky. nebo 3 Pokyny k tabulce peèení masa Údaje v následující tabulce jsou pouze orientaèní. · Maso a ryby doporuèujeme péct v troubì az od mnozství 1 kg . · Pøidáte-li do nádoby na peèení trochu tekutiny, zabráníte tím pøipeèení vystøikující masové st'ávy nebo tuku. · Peèeni podle potøeby (po 1/2 - 2/3 doby peèení) obrat'te. · Velké peèenì a drùbez bìhem peèení nìkolikrát polijte vypeèenou st'ávou. · Troubu vypnìte asi 10 minut pøed koncem peèení, abyste vyuzili zbytkového tepla. 25 Tabulka peèení masa Druh masa Hovìzí maso Dusené hovìzí 1-1, 5 kg Horní/dolní topné tìleso 1 200-250 2:00-2:30 na cm výsky na cm výsky na cm výsky na cm výsky Infrapeèení Infrapeèení Infrapeèení 1 1 1 190-2001) 0:05-0:06 180-190 170-180 0:06-0:08 0:08-0:10 Mnozství Funkce trouby Úroveò drázek Teplota °C Èas hod. : min. Rostbíf nebo filety - uvnitø krvavé - uvnitø rùzové - propeèené Vepøové maso Ramínko, plec, sunka Kotlety, uzené maso Sekaná peèenì Vepøové nozièky (pøedvaøené) Telecí maso Telecí peèenì Telecí nozièky Jehnìèí Jehnìèí kýta, Jehnìèí peèenì jehnìèí høbet 1-1, 5 kg 1-1, 5 kg Infrapeèení Infrapeèení 1 1 150-170 160-180 1 kg 1, 5-2 kg Infrapeèení Infrapeèení 1 1 160-180 160-180 1-1, 5 kg 1-1, 5 kg 750 g-1 kg 750 g-1 kg Infrapeèení Infrapeèení Infrapeèení Infrapeèení 1 1 1 1 160-180 170-180 160-170 150-170 1:30-2:00 1:00-1:30 0:45-1:00 1:30-2:00 1:30-2:00 2:00-2:30 1:15-2:00 1:00-1:30 26 Druh masa Zvìøina Zajeèí høbet, zajeèí kýty Mnozství Funkce trouby Úroveò drázek Teplota °C Èas hod. : min. az 1 kg Horní/dolní topné tìleso Horní/dolní topné tìleso Horní/dolní topné tìleso 3 220-2501) 0:25-0:40 Srnèí/jelení høbet 1, 5-2 kg 1 210-220 1:15-1:45 Srnèí/jelení kýta Drùbez Drùbezí kusy Kuøecí pùlky Kuøe, mladá slepice Kachna Husa Krocan/krùta Ryba (dusená) Celé ryby 1, 5-2 kg 1 200-210 1:30-2:15 po 200250g po 400500g 1-1, 5 kg 1, 5-2 kg 3, 5-5 kg 2, 5-3, 5 kg 4-6 kg Infrapeèení Infrapeèení Infrapeèení Infrapeèení Infrapeèení Infrapeèení Infrapeèení 3 3 1 1 1 1 1 200-220 190-210 190-210 180-200 160-180 160-180 140-160 0:35-0:50 0:35-0:50 0:45-1:15 1:15-1:45 2:30-3:30 1:45-2:30 2:30-4:00 1-1, 5 kg Horní/dolní topné tìleso 1/3 210-220 0:45-1:15 1)Troubu pøedehøejte. 27 Plochý gril 1 3 Funkce trouby: Gril nastavením teploty. nebo Velkoplosný gril s maximálním Upozornìní: Grilujte vzdy se zavøenými dveømi trouby. Prázdnou troubu vzdy pomocí funkce Gril na 5 minut pøedehøejte. [. . . ] Dveøe trouby zavøete. 38 Sklenìná výplò dveøí trouby 1 Ve dvíøkách trouby je sklenìná výplò tvoøená tøemi tabulemi skla. Vnitøní sklenìné tabule lze vyjmout a vyèistit. Pøi silném tlaku, pøedevsím na hrany pøední sklenìné tabule, mùze sklo prasknout. Vymontování skel dveøí 1. Pojistné páèky (A) na obou dveøních závìsech úplnì vyklopte. 3. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky ACER V173

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu ACER V173 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag