Návod k použití ACER TRAVELMATE 5760Z

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce ACER TRAVELMATE 5760Z. Doufáme, že uživatelská příručka pro ACER TRAVELMATE 5760Z bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku ACER TRAVELMATE 5760Z.


ACER TRAVELMATE 5760Z : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (814 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   ACER TRAVELMATE 5760Z QUICK START GUIDE (1079 ko)
   ACER TRAVELMATE 5760Z (977 ko)
   ACER TRAVELMATE 5760Z QUICK START GUIDE (974 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze ACER TRAVELMATE 5760Z

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] UpozornÏnÌ a praktickÈ rady Informace k ûivotnÌmu prost¯edÌ Z·ruka, servis a n·hradnÌ dÌly P¯eËtÏte si tento n·vod k obsluze a dodrûujte v nÏm uvedenÈ rady a pokyny. V mnoha p¯Ìpadech si budete moci vyjasnit jakÈkoli pochybnosti sami a tudÌû vyhnout se zbyteËnm vol·nÌm do servisu. P¯edchozÌ Ë·sti nazvanÈ "Co dÏlat, kdyû . . . " a "Servis" obsahujÌ doporuËenÌ, co by se mÏlo zkontrolovat d¯Ìve, neû zavol·te servisnÌho technika. Jestliûe po tÏchto kontrol·ch z·vada st·le existuje, zavolejte vaöe nejbliûöÌ autorizovanÈ servisnÌ st¯edisko AEG. [. . . ] StisknÏte tlaËÌtko nebo tolikr·t, aû se objevÌ poûadovan· funkce trouby. ï V ukazateli teploty se objevÌ navrhovan stupeÚ teploty. ï Pokud v ukazateli navrûenou teplotu nezmÏnÌte bÏhem p¯ibliûnÏ 5 sekund, zaËne se peËicÌ trouba vyh¯Ìvat. Funkci peËicÌ trouby je moûno bÏhem provozu zmÏnit. PyrolytickÈ ËiötÏnÌ Varov·nÌ: PeËicÌ trouba se bÏhem tohoto postupu vyh¯eje na velmi vysokou teplotu. V û·dnÈm p¯ÌpadÏ se nesmÏjÌ k troubÏ p¯ibliûovat malÈ dÏti. P¯ed provedenÌm pyrolzy musejÌ bt z peËicÌ trouby odstranÏny vöechny odnÌmatelnÈ souË·sti, s vjimkou z·suvnch m¯Ìûek. Jestliûe pouûÌv·te jako zvl·ötnÌ p¯ÌsluöenstvÌ dod·vanÈ teleskopickÈ vsuvy, musejÌ se tyto dÌly p¯ed provedenÌm pyrolzy odstranit. Pokud zstanou teleskopickÈ vsuvy v peËÌcÌ troubÏ jeötÏ zasunuty, objevÌ se v ukazateli Ëasu ¥C1¥. PyrolytickÈ ËiötÏnÌ nenÌ potom moûno vlivem bezpeËnostnÌho vypnutÌ na ochranu teleskopickch vsuv zah·jit. P¯edem odstraÚte z peËicÌ trouby vöechny hrubÈ neËistoty. - V ukazateli Ëasu blik· "3:15", - doba trv·nÌ blik· po dobu p¯ibliûnÏ 5 sekund. NynÌ mûete vloûit do peËicÌ trouby p¯ipravovan pokrm. Funkci rychlÈho oh¯evu je moûno p¯ipojit p¯i nastavench funkcÌch peËicÌ trouby profi - hork vzduch , Al Gusto - hork vzduch , hornÌ / dolnÌ oh¯ev a infrapeËenÌ . »iötÏnÌ a oöet¯ov·nÌ Varov·nÌ: BÏhem ËiötÏnÌ musÌ bt spot¯ebiË vypnut a musÌ bt chladn. Varov·nÌ: »iötÏnÌ spot¯ebiËe s pouûitÌm ËistiËe s paprskem p·ry nebo vysokotlakÈho ËistiËe je z bezpeËnostnÌch dvod zak·z·no!Pozor: NepouûÌvejte prost¯edky na drhnutÌ, ostrÈ ËistÌcÌ p¯edmÏty nebo abrazivnÌ ËistÌcÌ p¯Ìpravky. Spot¯ebiË z vnÏjöÌ strany ï Omyjte ËelnÌ stranu spot¯ebiËe mÏkkm hadrem a teplm roztokem mycÌho prost¯edku. ï M·-li spot¯ebiË kovovou ËelnÌ Ë·st, pouûÌvejte v obchodÏ bÏûnÈ prost¯edky k oöet¯ov·nÌ. Vnit¯nÌ prostor peËicÌ trouby Varov·nÌ: BÏhem ËiötÏnÌ musÌ bt peËicÌ trouba vypnuta a musÌ bt chladn·. Spot¯ebiË umyjte po kaûdÈm pouûitÌ. Tak je moûno neËistoty odstranit nejsnadnÏji a zbytky se nep¯ipalujÌ. NeodstranÏnÈ zbytky mohou p¯i pouûitÌ pyrolytickÈho ËiötÏnÌ zpsobit barevnÈ povrchovÈ zmÏny. P¯i ËiötÏnÌ vypnÏte osvÏtlenÌ peËicÌ trouby. PeËicÌ troubu po kaûdÈm pouûitÌ vymyjte roztokem mycÌho prost¯edku a vysuöte ji. Pokud jsou neËistoty znaËnÏ zatvrdlÈ, vyËistÏte troubu pomocÌ pyrolzy. [. . . ] ï Pokud nenajdete pro vlastnÌ recept û·dnÈ konkrÈtnÌ daje, orientujte se na z·kladÏ podobnÈho peËiva. ï P¯i peËenÌ kol·Ë na plech·ch nebo ve form·ch na vÏtöÌm poËtu z·suvnch rovnÌ se mûe doba peËenÌ o 10 - 15 minut prodlouûit. ï PeËivo s vyööÌm obsahem vlhkosti (nap¯. pizza, ovocnÈ kol·Ëe atd. ) se p¯ipravuje na jednÈ z·suvnÈ rovni. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky ACER TRAVELMATE 5760Z

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu ACER TRAVELMATE 5760Z bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag