Návod k použití ACER TRAVELMATE 5760G

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce ACER TRAVELMATE 5760G. Doufáme, že uživatelská příručka pro ACER TRAVELMATE 5760G bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku ACER TRAVELMATE 5760G.


ACER TRAVELMATE 5760G : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (814 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   ACER TRAVELMATE 5760G QUICK START GUIDE (1079 ko)
   ACER TRAVELMATE 5760G (977 ko)
   ACER TRAVELMATE 5760G QUICK START GUIDE (974 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze ACER TRAVELMATE 5760G

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] UpozornÏnÌ a praktickÈ rady Informace k ûivotnÌmu prost¯edÌ 2 55 Obsah BezpeËnost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Likvidace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Uspo¯·d·nÌ spot¯ebiËe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Celkov pohled . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] ï VypnÏte spot¯ebiË s pouûitÌm tlaËÌtka EIN/AUS (zapnout / vypnout). 46 11 Zvolit funkci peËicÌ trouby 1. ZapnÏte spot¯ebiË s pouûitÌm tlaËÌtka EIN/AUS (zapnout / vypnout). StisknÏte tlaËÌtko nebo tolikr·t, aû se objevÌ poûadovan· funkce trouby. ï V ukazateli teploty se objevÌ navrhovan stupeÚ teploty. ï Pokud v ukazateli navrûenou teplotu nezmÏnÌte bÏhem p¯ibliûnÏ 5 sekund, zaËne se peËicÌ trouba vyh¯Ìvat. Funkci peËicÌ trouby je moûno bÏhem provozu zmÏnit. OsvÏtlenÌ peËicÌ trouby Varov·nÌ: HrozÌ nebezpeËÌ zasaûenÌ elektrickm proudem!P¯ed vmÏnou û·rovky v peËÌcÌ troubÏ: - VypnÏte peËicÌ troubu!- Vyöroubujte pojistky v pojistkovÈ sk¯Ìni, p¯ÌpadnÏ vypnÏte jistiË. Na ochranu û·rovky peËicÌ trouby a sklenÏnÈho krytu poloûte na dno trouby hadr. VymÏnit û·rovku peËicÌ trouby / vyËistit sklenÏn kryt 1. SejmÏte sklenÏn kryt jeho ot·ËenÌm smÏrem doleva a vyËistÏte jej. PeËicÌ troubu po kaûdÈm pouûitÌ vymyjte roztokem mycÌho prost¯edku a vysuöte ji. Pokud jsou neËistoty znaËnÏ zatvrdlÈ, odstraÚte je s pouûitÌm speci·lnÌch ËistiË pro peËicÌ trouby. P¯i pouûitÌ spreje pro peËicÌ trouby vûdy peËlivÏ respektujte daje a informace vrobce! P¯ÌsluöenstvÌ Vöechny z·suvnÈ dÌly (roöt, plech na peËenÌ, zasouvacÌ m¯Ìûky atd. ) po kaûdÈm pouûitÌ omyjte a dob¯e osuöte. Pro snazöÌ omytÌ je nechte kr·tce odmoËit. Tukov filtr 1. Tukov filtr vymvejte v horkÈm roztoku mycÌho prost¯edku nebo v automatickÈ myËce na n·dobÌ. Je-li neËistota v tukovÈm filtru p¯Ìliö vp·lena, vyva¯te filtr v malÈm mnoûstvÌ vody se 2 aû 3 lûÌcemi mycÌho prost¯edku pro automatickÈ myËky n·dobÌ. 14 43 Zava¯ov·nÌ Funkce peËicÌ trouby: DolnÌ oh¯ev ï Pro zava¯ov·nÌ pouûÌvejte vhradnÏ zava¯ovacÌ sklenice stejnÈ velikosti, bÏûnÈ v obchodÏ. ï Sklenice s uz·vÏrem twist-off nebo s bajonetovm uz·vÏrem a kovovÈ plechovky jsou nevhodnÈ. Na plechu je mÌsto aû pro öest zava¯ovacÌch sklenic s obsahem po jednom litru. ï Zava¯ovacÌ sklenice by mÏly bt vöechny stejnÏ naplnÏny a zajiötÏny svorkou. ï Postavte zava¯ovacÌ sklenice na plech takovm zpsobem, aby se nedotkaly. ï Nalijte do plechu asi pl litru vody, aby vznikla v peËicÌ troubÏ dostateËn· vlhkost. [. . . ] ï Pokud nenajdete pro vlastnÌ recept û·dnÈ konkrÈtnÌ daje, orientujte se na z·kladÏ podobnÈho peËiva. ï P¯i peËenÌ kol·Ë na plech·ch nebo ve form·ch na vÏtöÌm poËtu z·suvnch rovnÌ se mûe doba peËenÌ o 10 - 15 minut prodlouûit. ï PeËivo s vyööÌm obsahem vlhkosti (nap¯. pizza, ovocnÈ kol·Ëe atd. ) se p¯ipravuje na jednÈ z·suvnÈ rovni. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky ACER TRAVELMATE 5760G

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu ACER TRAVELMATE 5760G bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag