Návod k použití ACER TRAVELMATE 5760

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce ACER TRAVELMATE 5760. Doufáme, že uživatelská příručka pro ACER TRAVELMATE 5760 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku ACER TRAVELMATE 5760.


ACER TRAVELMATE 5760 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (814 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   ACER TRAVELMATE 5760 QUICK START GUIDE (1079 ko)
   ACER TRAVELMATE 5760 (977 ko)
   ACER TRAVELMATE 5760 QUICK START GUIDE (974 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze ACER TRAVELMATE 5760

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Pokyny a praktické tipy Rady k ochranì zivotního prostøedí 2 Obsah Návod k pouzití. Zasunutí rostu, plechu a pánve na zachycení tuku. 13 13 17 18 19 20 21 23 29 29 29 30 30 31 31 33 38 39 39 40 42 43 43 44 44 3 Rozmrazování. Sklenìná výplò dveøí trouby . [. . . ] 29 Zablokování tlaèítek K zablokování vsech nastavených funkcí trouby k ochranì pøed náhodným pøepnutím. Troubu mùzete zapnout tlaèítkem Zap/Vyp (EIN/AUS). Tlaèítka Výber (AUSWAHL) a tisknìte souèasnì tak dlouho, az se objeví nápis "LOC". Tlaèítka jsou nyní zablokována. Vypnutí zablokování tlaèítek Souèasnì tisknìte tlaèítka Výber (AUSWAHL) a , az nápis "LOC" zhasne. Zablokování tlaèítek se automaticky zrusí vypnutím funkce trouby. Bezpeènostní vypnutí trouby 3 Jestlize troubu po urèité dobì nevypnete, nebo nezmìníte teplotu, automaticky se sama vypne. Na teplotním displeji bliká naposled nastavená teplota. Trouba se vypne pøi dosazení teploty trouby: 30 120 200 250 120°C 200°C 250°C max°C za za za za 12, 5 hodin 8, 5 hodin 5, 5 hodin 3 hodiny 3 Uvedení trouby do chodu po bezpeènostním vypnutí Troubu úplnì vypnìte. Bezpeènostní vypnutí se zrusí nastavením funkce hodin Doba (DAUER) nebo Konec (ENDE). 30 Pouzití, tabulky a tipy Peèení peèiva Funkce trouby: Profi-horkovzdusný ohøev topné tìleso nebo Horní/dolní Formy na peèení · Pro Horní/dolní topné tìleso jsou vhodné formy z tmavého kovu a formy s povrchovou vrstvou. · Pro Profi-horkovzdusný ohøev lze pouzít i svìtlé kovové formy. Úroveò drázek · Pøi funkci Horní/dolní topné tìleso úrovni. · S funkcí Profi-horkovzdusný ohøev plechy: napø. tvaroh, smetana, koláè s cukrem a mandlemi) Pizza (s velkou náplní)2 3 3 190-2101) 150 0:15-0:30 0:35-0:50 3 170 0:35-0:50 3 160-170 0:40-1:20 3 160-1801) 0:40-1:20 Profihorkovzdusný ohøev Profihorkovzdusný ohøev Profihorkovzdusný ohøev Profihorkovzdusný ohøev 1 180-2001) 0:30-1:00 Pizza (slabá) 1 200-2201) 0:10-0:25 Chlebové placky 1 200-220 0:08-0:15 Ploché koláèe s náplní 1 180-200 0:35-0:50 34 Druh peèiva Malé peèivo Placièky z køehkého tìsta Funkce trouby Úroveò drázek Teplota °C Doba hod. : min. Profihorkovzdusný ohøev Profihorkovzdusný ohøev Horní/dolní topné tìleso Profihorkovzdusný ohøev Profihorkovzdusný ohøev Profihorkovzdusný ohøev Profihorkovzdusný ohøev Profihorkovzdusný ohøev Profihorkovzdusný ohøev Horní/dolní topné tìleso Profihorkovzdusný ohøev Horní/dolní topné tìleso 3 150-160 0:06-0:20 Støíkané peèivo 3 140 0:20-0:30 Støíkané peèivo Placièky z tøeného tìsta 3 3 1601) 150-160 0:20-0:30 0:15-0:20 Pusinky 3 80-100 2:00-2:30 Mandlové pusinky 3 100-120 0:30-0:60 Malé kynuté kousky 3 150-160 0:20-0:40 Malé kousky z listového tìsta Housky 3 170-1801) 0:20-0:30 3 1601) 0:20-0:35 Housky Malé koláèky (20kouskù na plech) Malé koláèky (20kouskù na plech) 3 3 1801) 1401) 0:20-0:35 0:20-0:30 3 1701) 0:20-0:30 1)Troubu pøedehøejte. 2)Pouzijte hluboký plech nebo pánev. 35 Peèení na více úrovních Profihorkovzdusný ohøev Druh peèiva Profihorkovzdusný ohøev Úroveò drázek zdola 2 úrovnì 3 úrovnì Teplota °C Doba hod. : min. Peèivo na plechu Vìtrníky Drobenkový koláè suchý Malé peèivo Placièky z køehkého tìsta Støíkané peèivo Placièky z tøeného tìsta Pusinky Mandlové pusinky Malé kynuté kousky Malé kousky z listového tìsta Housky Malé koláèky (20kouskù/na plech) 1)Troubu pøedehøejte. 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/4 1/4 1/3/5 1/3/5 --------------150-160 140 160-170 80-100 100-120 160-170 0:15-0:35 0:20-0:60 0:25-0:40 2:10-2:50 0:40-1:20 0:30-0:60 1/4 1/3 ----160-1801) 0:35-0:60 140-160 0:30-0:60 170-1801) 0:30-0:50 160 1401) 0:30-0:45 0:25-0:40 36 Tipy k peèení Výsledek peèení Spodek koláèe je pøílis svìtlý. Koláè klesl (je mazlavý, nepropeèený, s vodním pruhem). Mozná pøíèina Spatná úroveò drázek Pøílis vysoká teplota peèení. Pøílis krátká doba peèení Øesení Zasuòte koláè víc dolù. Dobu peèení není mozné zkrátit nastavením vyssí teploty. Dodrzujte dobu tøení, zejména pouzíváte-li kuchyòského robota. Nastavte nizsí teplotu peèení a prodluzte dobu peèení. Vyjmìte tukový filtr. V tìstì je pøílis mnoho tekutiny. Koláè je pøílis suchý. Pøílis nízká teplota. Pøílis dlouhá doba peèení. Koláè není stejnomìrnì hnìdý. Pøílis vysoká teplota peèení a pøílis krátká doba peèení. [. . . ] Dveøe trouby pøivøete az k první zarázce (cca. Kryt dveøí na horním okraji (B) dveøí uchopte na obou stranách a stlaète dovnitø aby se uvolnil sponový uzávìr. Pak vytáhnìte kryt dveøí smìrem nahoru. 54 5. Dveøní skla uchopte postupnì za horní okraj a vytáhnìte z kolejnièek smìrem nahoru. ÈIstìní skel dveøí Dveøní skla dùkladnì umyjte roztokem mycího prostøedku. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky ACER TRAVELMATE 5760

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu ACER TRAVELMATE 5760 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag