Návod k použití ACER T231H

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce ACER T231H. Doufáme, že uživatelská příručka pro ACER T231H bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku ACER T231H.


ACER T231H : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (562 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   ACER T231H QUICK START GUIDE (84 ko)
   ACER T231H QUICK START GUIDE (45 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze ACER T231H

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Reprodukce, penos, distribuce nebo ukládání obsahu tohoto dokumentu nebo libovolné jeho cásti v jakékoli form je povoleno pouze po pedchozím písemném svolení spolecností Nokia. Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security. Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc. This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. [. . . ] Vsechna práva vyhrazena. zvolte Jména, vyhledejte kontakt, jehoz informace chcete poslat, a zvolte Detaily > Volby > Odeslat vizitku. Protokol hovor Chcete-li zobrazit informace o vasich hovorech, zvolte Menu > Protokol. Protokol hovoru -- zobrazení posledních nepijatých a pijatých hovor a volaných císel v chronologickém poadí Zmeskané hovory, Pijaté hovory nebo Volaná císla -- informace o posledních hovorech Píjemci zprávy -- zobrazení kontakt, kterým jste naposledy poslali zprávy Délka hovor, Cítac dat dat. paket -- zobrazení obecných informací o posledních komunikacních událostech Protokol zpráv, nebo Protokol synchroniz. -- zobrazení poctu odeslaných a pijatých zpráv nebo synchronizací Poznámka: Skutecná cástka za hovory a sluzby uvedená na faktue od vaseho provozovatele síových sluzeb se mze lisit v závislosti na sluzbách sít, zaokrouhlování, daních atd. 8. Nastavení Telefon má rzné skupiny nastavení, tzv. profily, ve kterých mzete upravit vyzváncí tóny pro rzné události a prostedí. Zvolte Menu > Nastavení > Profily, pozadovaný profil a vyberte z následujících mozností: Aktivovat -- aktivace vybraného profilu Pizpsobit -- zmna nastavení profilu Docasný -- nastavení profilu, který bude aktivní do doby ukoncení. Po uplynutí doby nastavené u docasného profilu se aktivuje pedchozí profil, který nebyl nastaven jako docasný. Nastavení tónu pro zvolený aktivní profil mzete zmnit. Zvolíte-li nejvyssí úrove vyzváncího tónu, dosáhne se nejvyssí úrovn vyzváncího tónu po nkolika sekundách. Profily Tóny Displej Zvolte Menu > Nastavení > Displej. © 2008 Nokia. 17 Nastavení Pro automatické vypnutí displeje, pokud není telefon po stanovenou dobu pouzíván, zvolte Rezim spánku. Chcete-li automaticky ztmavit displej a zobrazit na nm hodiny, pokud není telefon po stanovenou dobu pouzíván, zvolte Spoic. Datum a cas Chcete-li nastavit telefon, aby aktualizoval datum a cas podle aktuální casové zóny, zvolte Aut. Osobní nastavení konfigurace -- pro rucní pidání nových osobních úct pro rzné sluzby, jejich aktivace nebo odstranní. Chcete-li aktivovat osobní úcet, vyhledejte jej a zvolte Volby > Aktivovat. Menu operátora Obnovení standardního nastavení Chcete-li obnovit standardní nastavení telefonu, zvolte Menu > Nastavení > Obnovit std. nastavení a vyberte z následujících mozností: Obnovit pouze nastavení -- resetování vsech pedvolených nastavení bez odstranní osobních dat Obnovit vse -- resetování vsech pedvolených nastavení a odstranní vsech osobních dat, napíklad kontakt, zpráv, multimediálních soubor a aktivacních klíc. Otevete portál sluzeb nabízených vasím operátorem sít. Podrobnjsí informace získáte od operátora sít. Operátor mze toto menu aktualizovat zprávami sluzby. 10. Galerie Ochrana autorských práv mze znemoznit kopírování, upravování, penásení nebo pedávání dál nkterých obrázk, hudby (vcetn vyzváncích tón) a dalsího obsahu. Obsah chránný správou digitálních práv (DRM) je dodán s pidruzeným aktivacním klícem, který vymezuje vase práva k pouzívání obsahu. Tento telefon podporuje systém správy digitálních práv (DRM) pro ochranu získaného obsahu. Ped získáním jakéhokoli obsahu se informujte o aktivacním klíci a podmínkách dorucení. Získání urcitého obsahu mze být zpoplatnno. Média Chcete-li zacít nahrávat, zvolte Menu > Média > Záznamník a virtuální tlacítko nahrávání na displeji. Hlasový záznamník 20 © 2008 Nokia. [. . . ] Z tohoto dvodu není mozné zarucit pipojení za vsech podmínek. Pro nezbytnou komunikaci, jako napíklad v pípad lékaské pohotovosti, byste nikdy nemli spoléhat pouze na bezdrátový pístroj. Provádní tísového volání: 1. Zkontrolujte, zda je k dispozici odpovídající intenzita signálu. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky ACER T231H

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu ACER T231H bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag