Návod k použití ACER S273HL

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce ACER S273HL. Doufáme, že uživatelská příručka pro ACER S273HL bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku ACER S273HL.


ACER S273HL : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (1782 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   ACER S273HL QUICK START GUIDE (1040 ko)
   ACER S273HL (1725 ko)
   ACER S273HL QUICK START GUIDE (1652 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze ACER S273HL

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Nokia, Nokia Connecting People, Xpress-on a Pop-Port jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní zmiòované produkty a názvy spoleèností mohou být ochrannými známkami nebo obchodními názvy svých odpovídajících vlastníkù. Nokia tune je chránìný produkt spoleènosti Nokia Corporation. Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security. Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc. [. . . ] All rights reserved. 74 Tip: Pro rychlé vyhledání jména a tel. èísla stisknìte v pohotovostním re¾imu . Zadejte první písmeno(a) jména nebo procházejte k po¾adovanému jménu. Tip: Pro rychlé zobrazení urèitého jména s výchozím èíslem podr¾te pøi procházení jmény a oznaèení urèitého jména stisknuté tlaèítko . Upravení jména, tel. èísla a textové polo¾ky nebo výmìna obrázku Vyhledejte jméno (a tel. èíslo), které chcete upravit, a stisknìte Detaily. èíslo, textovou polo¾ku nebo obrázek a stisknìte Volby. Zvolte Upravit jméno, Upravit èíslo, Upravit detail nebo Zmìnit obraz a upravte jméno, tel. èísel a obrázkù Stisknìte Menu a zvolte Kontakty a Smazat. èísla se odstraní i k nim pøipojený obrázek. èísel zvolte Postupnì a vyhledejte jméno (a tel. Pøi odesílání vizitky vyhledejte v seznamu kontaktù jméno a tel. èíslo, které chcete odeslat, stisknìte Detaily a Volby a zvolte Odeslat vizitku. Pro odeslání vizitky pøes IÈ port se ujistìte, ¾e je druhý telefon nebo PC nastaveno pro pøíjem dat pøes IÈ port, a zvolte Pøes infraèervený. Pro odeslání vizitky v podobì zprávy OTA zvolte Pøes text. All rights reserved. 77 Zrychlená volba Chcete-li pøiøadit tel. èíslo tlaèítku zrychlené volby, stisknìte Menu, zvolte Kontakty, Zrychlené volby a vyhledejte po¾adované èíslo tlaèítka zrychlené volby. Stisknìte Pøiøadit, Hledat a poté zvolte jméno a tel. èíslo ji¾ pøiøazeno k tlaèítku, stisknìte Volby, a nyní mù¾ete zobrazit, zmìnit nebo vymazat pøiøazené èíslo. Je-li funkce Zrychlená volba vypnutá, telefon se zeptá, zda ji chcete aktivovat. Informace o vytoèení èísla pomocí kláves zrychlené volby, viz Zrychlená volba telefonního èísla na stranì 37. Èísla informací a èísla slu¾eb Vá¹ provozovatel slu¾by mù¾e na Va¹i SIM kartu pøidat èísla informací nebo èísla slu¾eb. Stisknìte Menu, zvolte Kontakty a Èísla informací nebo Èísla slu¾eb. [. . . ] Vzhledem k faktu, ¾e byl pøístroj navr¾en pro provoz ve více výkonnostních úrovních, je v¾dy pou¾íván jen výkon nutný pro pøipojení k síti. V¹eobecnì platí, ¾e èím jste blí¾e k anténì základové jednotky, tím men¹í je potøebný výkon pøístroje. Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved. 148 Nejvy¹¹í povolená hodnota SAR tohoto modelu pøístroje pro oblast u¹í je rovna 0, 60 W/kg. Pøesto¾e mohou existovat rozdíly mezi úrovnìmi SAR rùzných telefonù v rùzných pozicích, v¹echny musí odpovídat mezinárodním smìrnicím pro oblast RF vyzaøování. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky ACER S273HL

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu ACER S273HL bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag