Návod k použití ACER S271HL

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce ACER S271HL. Doufáme, že uživatelská příručka pro ACER S271HL bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku ACER S271HL.


ACER S271HL : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (1288 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   ACER S271HL QUICK START GUIDE (405 ko)
   ACER S271HL (1194 ko)
   ACER S271HL QUICK START GUIDE (296 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze ACER S271HL

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] S dotazy týkajícími se dostupnosti a provozu jednotlivých funkcí se obracejte na svého operátora. Vsechny vlastnosti, funkce, popisy produkt a dalsí informace obsazené v této uzivatelské pírucce vycházejí z nejnovjsích dostupných informací, které byly povazovány za pesné v dob tisku této pírucky. Spolecnost Motorola si vyhrazuje právo zmnit nebo upravit libovolné informace nebo specifikace bez upozornní. Ochranná známka ACER a stylizované logo M jsou registrovány úadem US Patent & Trademark Office. [. . . ] Indikátory mohou mít tyto podoby: : = 2G domácí 8 = 2, 5G domácí ; = 2G roaming 9 = 2, 5G roaming 9 Indikátor stavu baterie ­ Svislé prouzky indikují úrove nabití baterie. Kdyz je zobrazena zpráva Slabá baterie, dobijte baterii. 6 Indikátor aktivní linky ­ Ikonou ?oznacuje probíhající hovor a ikonou > oznacuje pesmrování. Pi pouzití SIM karet, které podporují dv linky, se mohou zobrazit následující indikátory: @ = linka 1 je aktivní B = linka 2 je aktivní A = linka 1 je aktivní, hovor pesmrován C = linka 2 je aktivní, hovor pesmrován 38 Základní cásti a práce s telefonem Základní cásti a práce s telefonem 39 Menu Do hlavního menu vstoupíte stisknutím - na domovské obrazovce. Název ikony zvýraznné funkce menu Hry a aplikace U nkterých funkcí je teba vybrat polozku ze seznamu: Zvýraznná moznost Volaná císla 10) John Smith 9) Lisa Owens 8) Adda Thomas 7) Jack Bradshaw 6) Mary Smith 5) Carlos Emrys 4) Dave Thompson 3) Lisa Owen K dalsí moznosti pejdete stisknutím S. Opustní hlavního menu Konec Vybrat Výbr zvýraznné funkce menu Stisknutím klávesy Zpt se vrátíte na pedchozí obrazovku. Zpt Zobraz Stisknutím klávesy Zobraz zobrazíte detaily zvýraznné moznosti. Chcete-li otevít podmenu, stisknte -. Posouvání nahoru, dol, doleva a doprava Stisknutím klávesy ve stední poloze vyberete zvýraznnou funkci menu. Opustní menu bez provedení zmn · Posouváním nahoru nebo dol zvýraznte pozadovanou moznost. · V císlovaném seznamu mzete moznost zvýraznit stisknutím odpovídající císelné klávesy. · Je-li seznam azen abecedn, mzete opakovaným stisknutím urcité klávesy procházet mezi písmeny zobrazenými na klávese a zvýraznit nejblizsí moznou volbu seznamu. · Kdyz je u dané moznosti seznam mozných nastavení, vyberte pozadované nastavení procházením vlevo nebo vpravo. · Pokud moznost obsahuje seznam mozných císelných hodnot, stisknutím píslusné císelné klávesy mzete nastavit její hodnotu. Základní cásti a práce s telefonem V závislosti na operátorovi a na pedplacených sluzbách mohou být k dispozici následující ikony menu. Funkce menu n Telefonní seznam s Poslední hovory e Zprávy É Nástroje Q Hry a aplikace á h E w Pístup k webu Multimédia Bluetooth Link Nastavení 40 Základní cásti a práce s telefonem 41 Vytvoení zprávy SMS Novou zprávu vytvoíte zadáním textu. V následující cásti naleznete informace o popisech indikátor. Chcete-li nastavit primární a sekundární rezim zadávání textu, stisknte na obrazovce zadávání textu - > Zpsob psaní a vyberte Základní nast. Stisknutím klávesy 0 v zobrazení zadávání textu zmníte velikost písmen na vsechna písmena velká (T), dalsí písmeno velké (V) nebo bez velkých písmen (U). Vh Zpr. 450 Chcete-li otevít podmenu, stisknte - Rezim iTAPTM Blikající kurzor oznacuje místo vkládání. · Stisknutím S pesute blikající kurzor pro zadávání nebo úpravu textu zprávy. · Pokud nechcete ulozit text nebo provedené zmny textu, ukoncete operaci bez ulození stisknutím klávesy P. · Pomocí rozsíeného rezimu tap lze opakovaným stisknutím klávesy procházet dalsími speciálními znaky a symboly. Navigacní klávesa Stisknutím navigacní klávesy S nahoru, dol, doleva a doprava mzete procházet a zvýrazovat polozky na displeji. Kdyz njakou polozku zvýrazníte, mzete ji stisknutím stední klávesy s vybrat. Stední klávesa obvykle provede stejnou funkci jako pravá softwarová klávesa. Reproduktor handsfree Pomocí reproduktoru handsfree integrovaného v telefonu mzete telefonovat, aniz byste drzeli telefon u ucha. Císelný rezim Tisknte v zobrazení zadávání textu klávesu #, dokud se nezobrazí ikona W. Pozadovaná císla zadejte stisknutím císelných kláves. Rezim symbol V zobrazení zadávání textu tisknte klávesu #, dokud se nezobrazí ikona [. Po stisknutí klávesy se v dolní cásti displeje zobrazí její symboly. Zvýraznte pozadovaný symbol a potom stisknte klávesu Vybrat. 46 Základní cásti a práce s telefonem Základní cásti a práce s telefonem 47 Bhem hovoru mzete zapnout reproduktor handsfree stisknutím klávesy Reprod. . Dokud reproduktor nevypnete nebo dokud neukoncíte hovor, bude na displeji zobrazena zpráva Reproduktor Zap. Poznámka: Reproduktor handsfree nefunguje, pokud je telefon pipojen k sad do vozidla handsfree nebo k headsetu. Rucní zamknutí telefonu: Stisknte - > Nastavení > Zabezpecení > Zámek telefonu > Zamknout. Automatické zamknutí telefonu pi vypnutí: Stisknte - > Nastavení > Zabezpecení > Zámek telefonu > Automatický zámek > Zapnuta. [. . . ] - > Pístup k webu > Prohlízec Stazení obrázku, zvuku nebo jiného objektu z webové stránky: - > Pístup k webu > Prohlízec, pejdte na stránku obsahující odkaz na soubor, zvýraznte odkaz a vyberte ho. Poznámka: Platí normální poplatky za dobu stahování nebo pouzití sít operátora. Zábava a hry Základní informace o fotoaparátu naleznete na stran 24. Funkce Správa obrázk Spustní miniprohlízece Stazení objekt z webové stránky Správa fotografií, obrázk a animací: - > Multimédia > Obrázky - > Multimédia > Videa Správa stazených nebo vytvoených tón vyzvánní a hudby: - > Multimédia > Zvuky Správa videoklip Správa zvuk 88 Dalsí funkce Dalsí funkce 89 Funkce Webové relace Výbr nebo vytvoení webové relace: - > Pístup k webu > Webové relace Hru nebo aplikaci JavaTM mzete stáhnout stejným zpsobem jako obrázky nebo jiné objekty: - > Pístup k webu > Prohlízec, pejdte na stránku obsahující odkaz na soubor, zvýraznte odkaz a vyberte ho. Poznámka: Platí normální poplatky za dobu stahování nebo pouzití sít operátora. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky ACER S271HL

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu ACER S271HL bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag