Návod k použití ACER S243HL

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce ACER S243HL. Doufáme, že uživatelská příručka pro ACER S243HL bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku ACER S243HL.


ACER S243HL : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (1442 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   ACER S243HL QUICK START GUIDE (974 ko)
   ACER S243HL (1260 ko)
   ACER S243HL QUICK START GUIDE (580 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze ACER S243HL

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Reprodukce, pøenos, distribuce nebo ukládání obsahu tohoto dokumentu nebo libovolné jeho èásti v jakékoli formì je povoleno pouze po pøedchozím písemném svolení spoleèností Nokia. Nokia, Nokia Connecting People, Xpress-on a Pop-Port jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní zmiòované produkty a názvy spoleèností mohou být ochrannými známkami nebo obchodními názvy svých odpovídajících vlastníkù. Nokia tune je chránìný produkt spoleènosti Nokia Corporation. [. . . ] èíslo nebo textovou polo¾ku, kterou chcete upravit, a stisknìte Volby. Zvolte Upravit jméno, Upravit èíslo nebo Upravit detail, upravte jméno, tel. èíslo nebo textovou poznámku a stisknìte OK. Smazání jmen a tel. èísel zvolte Postupnì a vyhledejte jméno (a tel. Stisknìte Smazat a poté potvrïte vymazání stisknutím OK. èísla v telefonním seznamu, zvolte Smazat v¹e, vyhledejte po¾adovaný telefonní seznam Telefon nebo SIM karta a stisknìte Smazat. Stisknìte OK a potvrïte operaci zadáním bezpeènostního kódu. Copyright © 2003 Nokia. èísel nebo textových poznámek V pohotovostním re¾imu stisknìte , vyhledejte po¾adované jméno (a tel. èíslo nebo textovou poznámku, stisknìte Volby a zvolte Smazat èíslo nebo Smazat detail. Kopírování telefonních seznamù Jména a tel. èísla je mo¾né kopírovat z pamìti telefonu do pamìti SIM karty a obrácenì. Upozoròujeme, ¾e ne v¹echny textové polo¾ky ulo¾ené v interním telefonním seznamu telefonu, jako napø. Informace o vytoèení èísla pomocí kláves zrychlené volby, viz Zrychlená volba telefonního èísla na stranì 36. Èísla informací Mù¾ete volat èísla informací Va¹eho provozovatele slu¾eb, pokud jsou ulo¾eny na SIM kartì. V kategorii vyhledejte èíslo slu¾by a stisknutím jej vytoète. Èísla slu¾eb Mù¾ete volat èísla slu¾eb Va¹eho provozovatele slu¾eb, pokud jsou ulo¾eny na SIM kartì. Vyhledejte èíslo slu¾by a stisknutím jej vytoète. Má èísla Pokud to karta umo¾òuje, jsou telefonní èísla pøiøazená k Va¹í SIM kartì ulo¾ena v menu Má èísla. Chcete-li zobrazit èísla, stisknìte Menu a zvolte Tel. èíslo a stisknìte Ukázat. Copyright © 2003 Nokia. èísla ulo¾ená v telefonním seznamu mù¾ete uspoøádat do skupin volajících. Pro ka¾dou skupinu volajících mù¾ete nastavit, aby pøi pøíchozím hovoru z dané skupiny zaznìl urèitý vyzvánìcí tón a na displeji se zobrazil zvolený symbol (viz dále). Informace o nastavení telefonu tak, aby vyzvánìl pouze pøi pøíchozím hovoru z tel. èísel, nále¾ících do zvolené skupiny volajících, viz Upozornìní na v kapitole Nastavení tónù na stranì 90. Poté zvolte po¾adovanou skupinu volajících. Zvolte · Název skupiny, zadejte nový název skupiny volajících a stisknìte OK. [. . . ] Vzhledem k faktu, ¾e byl pøístroj navr¾en pro provoz ve více výkonnostních úrovních, je v¾dy pou¾íván jen výkon nutný pro pøipojení k síti. V¹eobecnì platí, ¾e èím jste blí¾e k anténì základové jednotky, tím men¹í je potøebný výkon pøístroje. Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved. 144 Nejvy¹¹í povolená hodnota SAR tohoto modelu pøístroje pro oblast u¹í je rovna 0, 60 W/kg. Pøesto¾e mohou existovat rozdíly mezi úrovnìmi SAR rùzných telefonù v rùzných pozicích, v¹echny musí odpovídat mezinárodním smìrnicím pro oblast RF vyzaøování. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky ACER S243HL

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu ACER S243HL bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag