Návod k použití ACER S242HL

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce ACER S242HL. Doufáme, že uživatelská příručka pro ACER S242HL bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku ACER S242HL.


ACER S242HL : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (1260 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   ACER S242HL QUICK START GUIDE (399 ko)
   ACER S242HL (1088 ko)
   ACER S242HL QUICK START GUIDE (359 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze ACER S242HL

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Ostatní zmiòované produkty a názvy spoleèností mohou být ochrannými známkami nebo obchodními názvy svých odpovídajících vlastníkù. Nokia tune je zvuková znaèka spoleènosti Nokia Corporation. Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc. Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security. Nokia se øídí politikou neustálého vývoje. [. . . ] èísla ulo¾ená v seznamu Kontakty mù¾ete uspoøádat do skupin volajících. Pro ka¾dou skupinu volajících mù¾ete nastavit, aby telefon, pokud rozpozná hovor z tel. èísla nále¾ícího do skupiny, vyzvánìl urèitým vyzvánìcím tónem a na displeji se zobrazil zvolený symbol (viz dále). Informace o nastavení telefonu tak, aby vyzvánìl pouze pøi pøíchozím hovoru z tel. èísel, nále¾ících do zvolené skupiny volajících, viz Upozornìní na v kapitole Nastavení tónù na stranì 67. Stisknìte Menu a zvolte Kontakty a Skupiny volajících. Poté zvolte po¾adovanou skupinu volajících. Zvolte · Název skupiny, zadejte nový název skupiny volajících a stisknìte OK. pro skupinu a zvolte vyzvánìcí tón pro skupinu volajících. Standardní je vyzvánìcí tón zvolený pro aktuálnì vybraný profil. · Logo skupiny a zvolte Zapnuto pro zobrazování loga skupiny, nebo Vypnuto, aby se logo nezobrazovalo. Pro vymazání mìøièù je vy¾adován bezpeènostní kód. linky (sí»ová slu¾ba), má ka¾dá tel. linka vlastní mìøièe trvání hovorù. Zobrazeny jsou mìøièe aktuálnì zvolené tel. Zvolte, zda chcete zobrazit mno¾ství pøijatých nebo odeslaných dat pøi poslední relaci, pøijatých a odeslaných dat celkem nebo zda Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved. 65 chcete vymazat èítaèe. Pro vymazání èítaèù je vy¾adován bezpeènostní kód. Vyberte zji¹tìní pøibli¾né doby trvání posledního GPRS spojení nebo celkovou dobu GPRS spojení. Mìøièe mù¾ete rovnì¾ vynulovat. Pro vymazání mìøièù je vy¾adován bezpeènostní kód. Informace o poloze Nìkteré sítì umo¾òují vy¾ádat si informaci o poloze telefonu (sí»ová slu¾ba). Toto menu umo¾òuje zobrazit pøijaté po¾adavky na zji¹tìní polohy od operátora sítì. [. . . ] 112, 911 nebo jiné oficiální èíslo tísòové linky). Èísla tísòových linek se v rùzných oblastech li¹í. Jsou-li pou¾ívány nìkteré funkce, budete muset nejdøíve tyto funkce vypnout a teprve poté vytáèet èíslo tísòového volání. Je-li pøístroj v profilu offline nebo letovém profilu, musíte jej zmìnit na profil umo¾òující funkce telefonu døíve, ne¾ mù¾ete provádìt tísòové volání. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky ACER S242HL

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu ACER S242HL bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag