Návod k použití ACER S240HL

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce ACER S240HL. Doufáme, že uživatelská příručka pro ACER S240HL bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku ACER S240HL.


ACER S240HL : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (1285 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   ACER S240HL QUICK START GUIDE (399 ko)
   ACER S240HL (1114 ko)
   ACER S240HL QUICK START GUIDE (359 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze ACER S240HL

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Neodhazujte tyto produkty do netøídìného komunálního odpadu. Reprodukce, pøenos, distribuce nebo ukládání obsahu tohoto dokumentu nebo libovolné jeho èásti v jakékoli formì je povoleno pouze po pøedchozím písemném svolení spoleèností Nokia. Nokia, Nokia Connecting People, Xpress-on a Pop-Port jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní zmiòované produkty a názvy spoleèností mohou být ochrannými známkami nebo obchodními názvy svých odpovídajících vlastníkù. [. . . ] Jsou závislé pouze na hlase, kterým jsou namluveny. · Jméno musí být vysloveno naprosto stejnì, jako bylo vysloveno pøi nahrávání. · Hlasové záznamy jsou citlivé na okolní ruch. Nahrávejte a pou¾ívejte hlasové záznamy v tichém prostøedí. · Velmi krátká jména nejsou pøípustná. Pou¾ijte del¹í jména a vyhnìte se pou¾ití podobných jmen pro rùzná èísla. Poznámka: Pou¾ití hlasových záznamù mù¾e být obtí¾né v hluèném prostøedí nebo v tísni. Nespoléhejte se tedy ve v¹ech pøípadech pouze na volání s pomocí hlasového záznamu. Pøidání a správa hlasových záznamù Kontakty, ke kterým chcete pøidat hlasový záznam, ulo¾te nebo pøekopírujte do pamìti telefonu. Hlasové záznamy mù¾ete pøiøadit i ke jménùm na SIM kartì, ale Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved. 62 pøi výmìnì SIM karty za jinou budete muset nejprve vymazat staré hlasové záznamy, a teprve potom pøidat nové. Vyhledejte kontakt, ke kterému chcete pøidat hlasový záznam. paketù pro zobrazení pøibli¾ných informací o posledních komunikacích. Copyright © 2005 Nokia. Nastavení Profily Telefon má rùzné skupiny nastavení, tzv. profily, ve kterých mù¾ete upravit tóny telefonu pro rùzné události a prostøedí. Chcete-li nastavit profil tak, aby byl aktivní pouze po urèitou dobu v rozsahu do 24 hodin, zvolte Doèasný a nastavte èas ukonèení platnosti profilu. Po uplynutí doby nastavené u doèasného profilu se aktivuje pøedchozí profil, který nebyl nastaven jako doèasný. Chcete-li pøizpùsobit profil, zvolte Pøizpùsobit. Zvolte nastavení, které chcete upravit, a proveïte zmìny. Chcete-li zmìnit informace o své úèasti, zvolte Moje úèast > Moje dostupnost nebo Moje zpráva úèastníka. Menu Moje úèast je dostupné, pokud nastavíte Synchronizovat s profily na Zapnuto. 59. Témata Téma obsahuje mnoho prvkù pro pøizpùsobení telefonu, napøíklad tapetu, spoøiè displeje, barevné schéma a vyzvánìcí tón. Zvolte Menu > Nastavení > Témata a vyberte z následujících mo¾ností: Copyright © 2005 Nokia. [. . . ] Opakovaným tisknutím tlaèítka Konec vyma¾te displej a pøipravte pøístroj pro provádìní hovorù. Zadejte oficiální èíslo tísòové linky dle své aktuální polohy. Èísla tísòových linek se v rùzných oblastech li¹í. Jsou-li pou¾ívány nìkteré funkce, budete muset nejdøíve tyto funkce vypnout a teprve poté vytáèet èíslo tísòového volání. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky ACER S240HL

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu ACER S240HL bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag