Návod k použití ACER S232HL

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce ACER S232HL. Doufáme, že uživatelská příručka pro ACER S232HL bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku ACER S232HL.


ACER S232HL : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (3671 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   ACER S232HL QUICK START GUIDE (395 ko)
   ACER S232HL (3741 ko)
   ACER S232HL QUICK START GUIDE (405 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze ACER S232HL

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Neodhazujte tyto produkty do netøídìného komunálního odpadu. Reprodukce, pøenos, distribuce nebo ukládání obsahu tohoto dokumentu nebo libovolné jeho èásti v jakékoli formì je povoleno pouze po pøedchozím písemném svolení spoleèností Nokia. Nokia, Visual Radio, Nokia Connecting People, Xpress-on a Pop-Port jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní zmiòované produkty a názvy spoleèností mohou být ochrannými známkami nebo obchodními názvy svých odpovídajících vlastníkù. [. . . ] All rights reserved. 57 slo¾ky, nebo V¹echny zprávy. Pokud slo¾ka obsahuje nepøeètené zprávy, telefon se zeptá, zda je chcete také odstranit. Nastavení zpráv Obecná nastavení Obecná nastavení jsou toto¾ná pro textové i multimediální zprávy. Zvolte Menu > Zprávy > Nastavení zpráv > Základní nastavení a poté vyberte z tìchto mo¾ností: Ulo¾it odeslané zprávy > Ano -- nastavení telefonu, aby ukládal odeslané textové zprávy do slo¾ky Poslané polo¾ky Pøepisovat ve sl. Odeslané > Povoleno -- nastavení telefonu, aby pøepisoval staré odeslané zprávy novými, pokud je pamì» zaplnìná. Toto nastavení je zobrazeno jen pokud nastavíte Ulo¾it odeslané zprávy > Ano. Velikost písma -- volba velikosti písma pou¾itého ve zprávách Obrázkové smajlíky > Ano -- nastavení telefonu, aby nahradil smajlíky tvoøené ze znakù za grafické ikony Textové zprávy Nastavení textových zpráv ovlivní odesílání, pøijímání a zobrazování textových zpráv a zpráv SMS e-mail. Zvolte Menu > Zprávy > Nastavení zpráv > Textové zprávy a poté vyberte z tìchto mo¾ností: Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved. 58 Výpisy doruèených zpráv > Ano -- mù¾ete vy¾ádat v síti, aby vám bylo zasláno potvrzení o doruèení va¹ich zpráv (sí»ová slu¾ba) Støediska zpráv > Pøidat støedisko -- ulo¾ení tel. èísla a názvu støediska zpráv, potøebného pro odesílání textových zpráv. Toto èíslo získáte od svého poskytovatele slu¾eb. zpráv -- volba pou¾itého støediska zpráv Støediska e-mail. Nastavení mù¾ete rovnì¾ zadat ruènì. Chcete-li aktivovat nastavení aplikace E-mail, zvolte Menu > Zprávy > Nastavení zpráv > Zprávy e-mailu a vyberte z tìchto mo¾ností: Konfigurace -- zvolte soubor, který chcete aktivovat Úèet -- zvolte úèet poskytnutý provozovatelem slu¾by Mùj název -- zadejte své jméno nebo pøezdívku Adresa e-mailu -- zadejte svou e-mailovou adresu Pøipojit podpis -- mù¾ete definovat podpis, který bude pøi psaní zprávy automaticky pøidán na konec va¹eho e-mailu Odpovìdìt na adresu -- zadejte e-mailovou adresu, na kterou mají být posílány odpovìdi Jméno u¾ivatele SMTP -- zadejte jméno, které chcete pou¾ít pro odchozí po¹tu Heslo SMTP -- zadejte heslo, které chcete pou¾ít pro odchozí po¹tu Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved. 61 Zobrazit okno terminálu -- zvolte Ano pro provedení manuálního ovìøení u¾ivatele pro pøipojení k intranetu Typ pøíchozího serveru -- zvolte POP3 nebo IMAP4, v závislosti na pou¾ívaném typu po¹tovního systému. Nastavení pøíchozí po¹ty -- zvolte dostupné mo¾nosti pro POP3 nebo IMAP4 Copyright © 2005 Nokia. èísla (kontakty) mù¾ete ulo¾it do pamìti telefonu a do pamìti SIM karty. Do pamìti telefonu mù¾ete ulo¾it kontakty s dal¹ími detaily, napøíklad rùznými telefonními èísly a textovými polo¾kami. K omezenému poètu kontaktù mù¾ete rovnì¾ ulo¾it obrázek. Do pamìti SIM karty mù¾ete ulo¾it jména s jedním telefonním èíslem. Kontakty ulo¾ené v pamìti SIM karty jsou indikována ikonou . Hledání kontaktu Zvolte Menu > Kontakty > Jména. Procházejte seznamem kontaktù nebo zadejte první písmeno hledaného jména. Ulo¾ení jmen a telefonních èísel Jména a èísla jsou ulo¾ena do pou¾ívané pamìti. Chcete-li ulo¾it jméno a telefonní èíslo, zvolte Menu > Kontakty > Jména > Volby > Pøidat nový kontakt. [. . . ] Jsou-li pou¾ívány nìkteré funkce, budete muset nejdøíve tyto funkce vypnout a teprve poté vytáèet èíslo tísòového volání. Informujte se v této pøíruèce nebo u provozovatele slu¾eb. Pøi provádìní tísòového volání uveïte co nejpøesnìji v¹echny dùle¾ité informace. Tento bezdrátový pøístroj mù¾e být jediným komunikaèním prostøedkem na místì nehody. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky ACER S232HL

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu ACER S232HL bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag