Návod k použití ACER S231HL

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce ACER S231HL. Doufáme, že uživatelská příručka pro ACER S231HL bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku ACER S231HL.


ACER S231HL : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (1323 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   ACER S231HL QUICK START GUIDE (1839 ko)
   ACER S231HL (1970 ko)
   ACER S231HL QUICK START GUIDE (500 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze ACER S231HL

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Neodhazujte tyto produkty do netøídìného komunálního odpadu. Dal¹í informace najdete v Eko-deklaraci výrobku nebo v informacích specifických pro danou zemi na stránce www. nokia. com. Reprodukce, pøenos, distribuce nebo ukládání obsahu tohoto dokumentu nebo libovolné jeho èásti v jakékoli formì je povoleno pouze po pøedchozím písemném svolení spoleèností Nokia. Nokia, Visual Radio, Nokia Connecting People, Xpress-on, XpressPrint a Pop-Port jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. [. . . ] Informace o nastavení jazyka, viz Jazyk rozpoznávání v èásti Telefon na stranì 61. Chcete-li zvolit funkce telefonu pro aktivaci hlasovými pøíkazy, zvolte Menu > Nastavení > Osobní kláv. indikuje, ¾e je aktivován hlasový pøíkaz. Chcete-li pøidat hlasový pøíkaz, zvolte Pøidat. Pro pøehrání hlasového pøíkazu zvolte Pøehrát. Informace o pou¾ití hlasových pøíkazù, viz Pokroèilá hlasová volba na stranì 22. Chcete-li spravovat hlasové pøíkazy, vyberte funkci telefonu a vyberte z tìchto voleb: Upravit nebo Odstranit -- zmìna nebo deaktivování hlasového pøíkazu zvolené funkce Pøidat v¹e nebo Odstranit v¹e -- aktivování nebo deaktivování hlasového pøíkazu pro v¹echny funkce v seznamu hlasových pøíkazù Pøipojení Telefon mù¾ete pøipojit ke kompatibilnímu pøístroji bezdrátovou technologií Bluetooth nebo datovým kabelem USB. Mù¾ete rovnì¾ definovat nastavení pro vytáèené pøipojení EGPRS a nastavit telefon pro odesílání a pøijímání dat pøes IÈ port do nebo z telefonu èi datového zaøízení kompatibilního s IRDA. Bezdrátová technologie Bluetooth Tento pøístroj splòuje po¾adavky specifikace Bluetooth 2. 0 + EDR a podporuje následující profily: generic access, network access, generic object exchange, hands-free, headset, object push, file transfer, dial-up networking, SIM access a serial port. Pro zaji¹tìní vzájemného provozu mezi ostatními pøístroji 55 Nastavení podporujícími technologii Bluetooth pou¾ívejte schválená pøíslu¹enství Nokia pro tento model. Informujte se u výrobce jiných zaøízení, zda je jejich pøístroj kompatibilní s tímto pøístrojem. V nìkterých místech mù¾e být pou¾ití technologie Bluetooth omezeno. pakety a vyberte z následujících mo¾ností: Podle potøeby -- nastavení pøipojení paketovými daty pro aktivaci, pokud jej aplikace potøebuje. Pøipojení bude ukonèeno spolu s ukonèením aplikace. V¾dy online -- nastavení telefonu, aby se po zapnutí automaticky pøipojil k síti paketových dat. Nastavení modemu Telefon mù¾ete pøipojit prostøednictvím bezdrátové technologie Bluetooth nebo datovým kabelem USB s kompatibilním PC a pou¾ít jej jako modem pro GPRS spojení z PC. Chcete-li definovat nastavení pro pøipojení GPRS z poèítaèe, zvolte Menu > Nastavení > Pøipojení > Datové pakety > Nastav. bod a aktivujte pøístupový bod, který chcete pou¾ít. paketù, zadejte název pro zmìnu nastavení pøístupového bodu a zvolte OK. paketù, zadejte název pøístupového bodu (APN) pro sestavení spojení k síti a zvolte OK. Slu¾bu telefonického pøipojení sítì pøes EGPRS na PC mù¾ete nastavit rovnì¾ pomocí softwaru Nokia Modem Options. Pokud máte nastavení v PC i v telefonu, bude pou¾ito nastavení z PC. Datový pøenos Synchronizujte kalendáø, data kontaktù a poznámky s jiným kompatibilním pøístrojem (napøíklad mobilním telefonem), kompatibilním PC nebo vzdáleným internetovým serverem (sí»ová slu¾ba). Vá¹ telefon umo¾òuje datový pøenos s kompatibilním PC nebo jiným kompatibilním pøístrojem, pokud v telefonu není vlo¾ena SIM karta. 58 Nastavení Seznam kontaktù pøenosu Chcete-li kopírovat nebo synchronizovat data ze svého telefonu, musí být v seznamu kontaktù pøenosu uveden název pøístroje a odpovídající nastavení. Pokud pøijmete data z jiného pøístroje (napøíklad kompatibilního mobilního telefonu), odpovídající kontakt pøenosu je automaticky pøidán do seznamu. [. . . ] Dodr¾ujte omezení pro pou¾ívání rádiových zaøízení ve skladech pohonných hmot, skladech paliv a prodejních prostorech, v chemických továrnách nebo v místech, kde se provádí trhací práce. Potenciálnì výbu¹ná prostøedí jsou èasto, ale ne v¾dy, viditelnì oznaèena. Patøí mezi nì: podpalubí lodí, prostory pro pøevá¾ení nebo ukládání chemikálií, vozidla pou¾ívající kapalné ropné plyny (napø. propan a butan) a prostory, kde je v atmosféøe zvý¹ená koncentrace chemikálií nebo malých èástic napøíklad zrnka, prach nebo kovové èásteèky. Tísòová volání Dùle¾ité: Bezdrátové telefony, vèetnì tohoto pøístroje, pracují na bázi rádiových signálù, bezdrátových a pozemních sítí a u¾ivatelem programovaných funkcí. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky ACER S231HL

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu ACER S231HL bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag