Návod k použití ACER S230HL

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce ACER S230HL. Doufáme, že uživatelská příručka pro ACER S230HL bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku ACER S230HL.


ACER S230HL : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (719 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   ACER S230HL QUICK START GUIDE (652 ko)
   ACER S230HL (564 ko)
   ACER S230HL QUICK START GUIDE (655 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze ACER S230HL

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Ostatní zmiòované produkty a názvy spoleèností mohou být ochrannými známkami nebo obchodními názvy svých odpovídajících vlastníkù. Nokia tune je chránìný produkt spoleènosti Nokia Corporation. Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security. Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc. POU®ÍVÁNÍ TOHOTO VÝROBKU JAKÝMKOLIV ZPÙSOBEM, KTERÝ JE V SOULADU S VIZUÁLNÍM STANDARDEM MPEG-4, JE ZAKÁZÁNO, S VÝJIMKOU POU®ÍVÁNÍ, KTERÉ SE PØÍMO VZTAHUJE K (A) DATÙM NEBO INFORMACÍM (I) VYTVOØENÝCH ZÁKAZNÍKEM A BEZPLATNÌ ZÍSKANÝCH OD ZÁKAZNÍKA, KTERÝ TÍMTO NEJEDNÁ V RÁMCI PODNIKATELSKÉ ÈINNOSTI, A (II) POUZE PRO OSOBNÍ POU®ITÍ; A (B) JINÉMU POU®ITÍ, NA KTERÉ SPECIFICKY A SAMOSTATNÌ POSKYTLA LICENCI SPOLEÈNOST MPEG LA, L. L. C. USE OF THIS PRODUCT IN ANY MANNER THAT COMPLIES WITH THE MPEG-4 VISUAL STANDARD IS PROHIBITED, EXCEPT FOR USE DIRECTLY RELATED TO (A) DATA OR INFORMATION (i) GENERATED BY AND OBTAINED WITHOUT CHARGE FROM A CONSUMER NOT THEREBY ENGAGED IN A BUSINESS ENTERPRISE, AND (ii) FOR PERSONAL USE ONLY; AND (B) OTHER USES SPECIFICALLY AND SEPARATELY LICENSED BY MPEG LA, L. L. C. [. . . ] All rights reserved. 83 Otevøení tohoto menu: V pohotovostním re¾imu stisknìte Menu a zvolte Kontakty. Poèet jmen, které je mo¾né skuteènì ulo¾it, závisí na délce a na poètu a délce tel. Telefon podporuje SIM karty, do kterých je mo¾né ulo¾it a¾ 250 jmen a tel. Kontakty ulo¾ené do pamìti telefonu pou¾ívají sdílenou pamì», viz strana 19. Jiné zpùsoby pøístupu k funkcím v tomto menu K funkcím máte pøístup rovnì¾ po stisknutí Kontakt v pohotovostním re¾imu (nebo stisknutím Jdi na a zvolením Kontakty). K nìkterým z funkcí je mo¾ný pøístup i takto: Stisknìte v pohotovostním re¾imu dolù (nebo nahoru), vyhledejte po¾adované jméno, stisknìte Detaily, vyhledejte èíslo nebo textovou polo¾ku, stisknìte Volby a vyberte po¾adovanou funkci. Pro otevøení kontaktù v prùbìhu hovoru stisknìte Volby a zvolte Kontakty. Volba nastavení pro kontakty V pohotovostním re¾imu stisknìte Menu, zvolte Kontakty a Nastavení. Zvolte · Pou¾ívaná pamì» pro zvolení pou¾ívané pamìti pro seznam kontaktù. èísla v pamìti telefonu i SIM karty, zvolte Telefon a SIM. V takovém pøípadì budou jména a èísla ukládána do pamìti telefonu. Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved. 84 · Ukázat Kontakty pro zvolení zpùsobu zobrazení jmen, tel. èísel a obrázkù v seznamu kontaktù. Obrázek je zobrazen pøi pøíchozím hovoru pocházejícím ze zvoleného tel. V pohotovostním re¾imu stisknìte dolù (nebo nahoru), vyhledejte po¾adované jméno (a tel. èíslo), ke kterému chcete pøidat obrázek, a stisknìte Detaily. Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved. 86 Stisknìte Volby a zvolte Pøidat obraz. Vyhledejte po¾adovaný obrázek, stisknìte Volby a zvolte Ulo¾it do kontaktù. Zmìna obrázku pøipojeného k ulo¾enému jménu V pohotovostním re¾imu stisknìte jméno a stisknìte Detaily. dolù (nebo nahoru), vyhledejte po¾adované Vyberte obrázek, stisknìte Volby a zvolte Zmìnit obraz. Nebo: Je-li v nastavení Ukázat Kontakty zvoleno Jméno a èíslo, vyhledejte obrázek a stisknìte Zmìna. Vyhledejte po¾adovaný obrázek v menu Galerie, stisknìte Volby a zvolte Ulo¾it do kontaktù. Vyhledání jména v seznamu kontaktù 1. V pohotovostním re¾imu stisknìte Menu, zvolte Kontakty a Hledat. Nebo: V pohotovostním re¾imu stisknìte dolù (nebo nahoru). Chcete-li, zadejte první písmeno(a) hledaného jména. [. . . ] Nejvy¹¹í povolená hodnota SAR tohoto modelu pøístroje pro oblast u¹í je rovna 0, 71 W/kg. Pøesto¾e mohou existovat rozdíly mezi úrovnìmi SAR rùzných telefonù v rùzných pozicích, v¹echny musí odpovídat mezinárodním smìrnicím pro oblast RF vyzaøování. Tento produkt splòuje po¾adavky na vystavení rádiovým vlnám, pokud je pou¾íván v normální poloze u ucha nebo umístìn nejménì 1, 5 cm od tìla. Je-li pro pøichycení telefonu k odìvu pou¾ito pouzdro, spona na opasek nebo jiný dr¾ák, nesmí obsahovat kovový materiál a musí být umístìn nejménì 1, 5 cm od tìla. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky ACER S230HL

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu ACER S230HL bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag