Návod k použití ACER S222HQL

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce ACER S222HQL. Doufáme, že uživatelská příručka pro ACER S222HQL bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku ACER S222HQL.


ACER S222HQL : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (1262 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   ACER S222HQL QUICK START GUIDE (399 ko)
   ACER S222HQL (1089 ko)
   ACER S222HQL QUICK START GUIDE (359 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze ACER S222HQL

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Ostatní zmiòované produkty a názvy spoleèností mohou být ochrannými známkami nebo obchodními názvy svých odpovídajících vlastníkù. Nokia tune je zvuková znaèka spoleènosti Nokia Corporation. This product includes software licensed from Symbian Software Ltd © 1998-2004. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd. JavaTM and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc. Stac ®, LZS ®, ©1996, Stac, Inc. , ©1994-1996 Microsoft Corporation. [. . . ] Proto¾e Setting Wizard konfiguruje GPRS a ostatní nastavení pro WAP, MMS a pøístup k internetu, aplikace musí být spu¹tìna pøed manuálním nakonfigurováním jiných nastavení prohlí¾eèe nebo zpráv. Zajistìte, aby v¹echny ostatní aplikace byly zavøené. Pokud spou¹títe aplikaci poprvé, budete dotázáni, zda souhlasíte s Právním omezením a Licenèní smlouvou koncového u¾ivatele. Po potvrzení Právního omezení se v aplikaci Setting Wizard zobrazí obrazovka s pokyny. Stisknutím OK pokraèujte, nebo se stisknutím Konec vra»te do menu aplikace. Prùvodce Setting Wizard pøeètením informací ze SIM karty automaticky detekuje operátora sítì. Pokud Setting Wizard nerozpozná SIM kartu, budete po¾ádáni o zvolení zemì a operátora sítì ze seznamu. Zvolením Volby Zmìnit otevøete seznam zemí. Po zvolení zemì mù¾ete vybrat operátora sítì. Zvolením Volby Zmìnit otevøete seznam operátorù sítì. Po vybrání zemì a operátora sítì zvolte Volby OK. · Slovník - Chcete-li nastavit prediktivní vkládání textu na Zapnutý nebo Vypnutý pro v¹echny editory v telefonu. V seznamu dostupných jazykù vyberte jazyk pro prediktivní metodu vkládání textu. Toto nastavení mù¾ete zmìnit rovnì¾ v editoru. Stisknìte a zvolte Slovník Zapnout slovník nebo Vypnutý. · Pozdrav nebo logo - Pozdrav nebo logo se krátce zobrazí pøi ka¾dém zapnutí telefonu. Chcete-li pou¾ít výchozí obrázek nebo animaci, zvolte Výchozí. Zvolte Obrázek a vyberte obrázek nebo fotografii ze slo¾ky Galerie. telefonu - Nìkterá nastavení mù¾ete vrátit na pùvodní hodnoty. Pro pou¾ití této funkce je vy¾adován zamykací kód. Po resetování nastavení mù¾e telefonu trvat del¹í dobu ne¾ se opìt zapne. V¹echny dokumenty a soubory zùstanou nezmìnìny. [. . . ] Zkontrolujte, zda je k dispozici odpovídající intenzita signálu. Nìkteré sítì mohou vy¾adovat platnou SIM kartu správnì instalovanou v pøístroji. 2 Opakovaným tisknutím vyma¾te displej a pøipravte pøístroj pro provádìní hovorù. 3 Zadejte oficiální èíslo tísòové linky pro va¹i aktuální polohu. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky ACER S222HQL

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu ACER S222HQL bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag