Návod k použití ACER S221HQL

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce ACER S221HQL. Doufáme, že uživatelská příručka pro ACER S221HQL bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku ACER S221HQL.


ACER S221HQL : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (952 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   ACER S221HQL QUICK START GUIDE (748 ko)
   ACER S221HQL (1965 ko)
   ACER S221HQL QUICK START GUIDE (1210 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze ACER S221HQL

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Ostatní zmiòované produkty a názvy spoleèností mohou být ochrannými známkami nebo obchodními názvy svých odpovídajících vlastníkù. Nokia tune je zvuková znaèka spoleènosti Nokia Corporation. JavaTM and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc. RealPlayer, and the RealPlayer logo are trademarks or registered trademarks of RealNetworks, Inc. This product includes software licensed from Symbian Software Ltd © 1998-2005. [. . . ] Povolit rozbalovací okna: -- Povolte, aby se automaticky otevírala v¹echna nevy¾ádaná rozbalovací okna. Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved. 73 Internet Výchozí kódování znakù: -- Vyberte výchozí sadu znakù. Pøijmout cookie: -- Nìkteré webové stránky ukládají do telefonu data v podobì souborù, které se nazývají "cookie". Tímto nastavením uèíte, zda chcete pou¾ívat cookie, a pokud ano, zda chcete být upozornìni v¾dy, kdy¾ bude soubor cookie ukládán, nebo zda je chcete v¾dy potvrdit. Fotoaparát Fotoaparát Fotoaparátem mù¾ete poøizovat fotografie a videa. Fotografie mù¾ete zobrazit nebo upravit v aplikaci Obrázky a posílat je v multimediálních zprávách. Videa je mo¾né zobrazit a poslat v multimediální zprávì v aplikaci RealPlayer. Chcete-li pøepnout mezi re¾imem fotoaparátu a kamery, klepnìte na odpovídající obrázek na levé stranì obrazovky. Chcete-li otevøít aplikaci Fotoaparát, poklepejte v aplikaci Plocha na Fotoaparát, nebo v aplikaci Obrázky klepnìte na Jdi na Fotoaparát. Chcete-li otevøít aplikaci Obrázky, klepnìte v re¾imu fotoaparátu na Jdi na Obrázky, nebo poklepejte na ikonu Obrázky na Plo¹e. Chcete-li otevøít RealPlayer, klepnìte v re¾imu kamery na Jdi na RealPlayer. Chcete-li otevøít fotoaparát z aplikace RealPlayer, klepnìte na Jdi na Fotoaparát. Smartphone Nokia S221HQL podporuje snímání megapixelových obrázkù (1152 x 864 pixelù) a velikost videa QCIF (176 x 144 pixelù). Urèete následující: 75 Fotoaparát Tip: V pravém horním rohu hledáèku mù¾ete vidìt poèet fotografií, který je¹tì mù¾ete do pamìti ulo¾it. Hvìzdièka indikuje úroveò kvality obrázku. Klepnutím na plochu otevøete nastavení Fotoaparátu. Stránka Obecné Fotoaparát Stránka Video Kvalita: ­ Indikována hvìzdièkami v rohu hledáèku. Èím je vìt¹í kvalita videa, tím více pamìti se spotøebuje. Výchozí název videa: ­ Nastavte název nahrávaných videí. Standardnì je pro videa pou¾it název "nové_video". Nastavíte-li jako výchozí název napøíklad "Hory", aplikace Fotoaparát pojmenuje nahrávaná videa "Hory", "Hory01", "Hory02" atd. , dokud toto nastavení opìt nezmìníte. Pozadí Pou¾ijte jednoduché pozadí. Pro portréty a podobné snímky osob se sna¾te zajistit, aby pozadí nebylo pøíli¹ komplikované. Tím se mù¾e odvrátit pozornost od hlavního pøedmìtu zájmu. Pøejdìte s pøístrojem nebo pøesuòte fotografované osoby tak, aby byly splnìny tyto podmínky. Hloubka Pøi fotografování krajin a scenérií mù¾ete vytvoøit hloubku prostoru umístìním objektù do popøedí. Upozoròujeme, ¾e je-li tento objekt v popøedí pøíli¹ blízko, mù¾e být rozmazaný. Tipy pro poøizování dobrých fotografií Následují nìkteré tipy, jak získat co nejvíce z fotoaparátu va¹eho telefonu. Svìtelné podmínky Zmìnou zdroje, intenzity a smìru osvìtlení se mù¾e fotografie výraznì zmìnit. [. . . ] Pøístroj byl navr¾en a vyroben tak, aby nepøekroèil emisní limity pro vystavení rádiovým frekvencím (RF) stanovené mezinárodními smìrnicemi (ICNIRP). Tyto limity jsou souèástí obsáhlých smìrnic a stanovují pro populaci povolené úrovnì RF. Smìrnice jsou zalo¾eny na standardech vyvinutých nezávislými vìdeckými organizacemi bìhem pravidelných a rozsáhlých vyhodnocování vìdeckých studií. Smìrnice obsahují takové bezpeènostní rozpìtí, aby byla zaji¹tìna bezpeènost v¹ech osob, bez ohledu na vìk nebo zdravotní stav. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky ACER S221HQL

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu ACER S221HQL bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag