Návod k použití ACER S220HQL

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce ACER S220HQL. Doufáme, že uživatelská příručka pro ACER S220HQL bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku ACER S220HQL.


ACER S220HQL : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (719 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   ACER S220HQL QUICK START GUIDE (652 ko)
   ACER S220HQL (564 ko)
   ACER S220HQL QUICK START GUIDE (655 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze ACER S220HQL

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Software pro vkládání textu T9, (C) 1997-2000 Tegic Communications, Inc. Nokia a Nokia Connecting People jsou registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní zmiòované produkty a názvy spoleèností mohou být ochrannými známkami nebo obchodními názvy svých odpovídajících vlastníkù. Nokia Xpress-on je ochranná známka spoleènosti Nokia Mobile Phones. [. . . ] Není-li v pamìti telefonu volné místo pro ulo¾ení nové zprávy, musíte nejdøíve zvolit nìkterou ze star¹ích zpráv, která bude nahrazena novou zprávou. POZNÁMKA: Odeslání obrazové zprávy 1. V menu Obrazové zprávy zvolte nìkterou z pøednastavených obrazových zpráv a stisknìte Ukázat. Chcete-li pou¾ít zobrazenou obrazovou zprávu, stisknìte Volby, vyhledejte polo¾ku Upravit text a stisknìte Volba. Chcete-li pou¾ít jiný obrázek, stisknìte Zpìt a opakujte krok 1. Pro zobrazení celé obrazové zprávy je¹tì pøed jejím odesláním stisknìte Volby, vyhledejte Náhled a stisknìte OK. ©2000 Nokia Mobile Phones. Pro odeslání zprávy stisknìte Volby, select Odeslat and press OK. Pøijímat a prohlí¾et obrazové zprávy mohou jen telefony, které nabízejí funkci obrazových zpráv. Ka¾dá obrazová zpráva je vytvoøena z nìkolika textových zpráv. Z tohoto dùvodu mù¾e být odeslání jedné obrazové zprávy dra¾¹í ne¾ jedné textové zprávy. POZNÁMKA: Proto¾e obrazové zprávy se ukládají do pamìti v telefonu, není je mo¾né prohlí¾et pøi pou¾ití SIM karty s jiným telefonem. . Nastavení zpráv (Menu 1-5) Soubor 1 (Menu 1-5-1)1 Soubor nastavení neboli `soubor' je souhrn nastavení potøebných pro odeslání textových zpráv. Textovou zprávu mù¾ete odeslat napøíklad jako fax (pokud je tato funkce podporována provozovatelem slu¾eb sítì) pouhým zvolením souboru, ve kterém je pøeddefinováno správné nastavení pro faxový pøenos. Ka¾dý soubor má svá vlastní dílèí menu: · Èíslo støediska zpráv Toto menu pou¾ijte pro ulo¾ení tel. schránka, která jsou dostupná po pøedplacení odpovídající sí»ové slu¾by. V menu 5 `Pøesmìrovat' mù¾ete pøesmìrovat datová nebo faxová volání do odpovídajících schránek. 48 ©2000 Nokia Mobile Phones. All rights reserved. Funkce menu Editor pøíkazu slu¾by (Menu 1-8) V tomto dílèím menu mù¾ete odeslat po¾adavek (napøíklad pøíkaz pro aktivaci slu¾by), týkající se sí»ové slu¾by, Va¹emu provozovateli slu¾eb sítì. Hlasové zprávy (Menu 1-9) Vyslechnout zprávy (Menu 1-9-1) Pøi zvolení tohoto dílèího menu telefon automaticky vytoèí tel. èíslo Va¹í hlasové schránky, ulo¾ené v Menu 1-9-2. Ka¾dá telefonní linka mù¾e mít své vlastní èíslo hlasové schránky, viz Menu 4-4-6, Linka v provozu. TIP: V pohotovostním re¾imu mù¾ete podr¾et stisknuté . Èíslo hlasové schránky (Menu 1-9-2) V menu Èíslo hlasové schránky mù¾ete ulo¾it tel. Toto èíslo zùstane nezmìnìno do té doby, ne¾ jej sami zmìníte. Èíslo získáte u provozovatele slu¾eb sítì. ©2000 Nokia Mobile Phones. All rights reserved. 49 Výpis volání (Menu 2) Telefon bude registrovat nepøijaté a pøijaté hovory pouze v pøípadì, ¾e Vámi pou¾ívaná sí» podporuje funkci Identifikace linky volajícího, telefon je zapnut a nachází se v oblasti pokryté slu¾bami sítì. Nepøijaté hovory (Menu 2-1) Tato funkce zobrazuje posledních deset tel. èísel, ze kterých k Vám bylo neúspì¹nì voláno (sí»ová slu¾ba). Prostøednictvím voleb obsa¾ených v menu Nepøijaté hovory mù¾ete zobrazit datum a èas ka¾dého hovoru a zobrazit, upravit, vymazat nebo ulo¾it tel. [. . . ] All rights reserved. 87 OMEZENÁ ZÁRUKA VÝROBCE ÈÁST OBLASTI EVROPY & AFRIKY Tato omezená záruka se vztahuje na mobilní telefony Nokia (Nokia Mobile Phones) pro èást oblasti Evropy a Afriky, pokud se na ní nevztahuje místní záruka. (dále jen , , Nokia") zaruèuje, ¾e výrobek ACER (dále jen , , výrobek") nemá v dobì první koupì ¾ádné vady materiálu, designu a vady ve zpracování a vztahují se na nìj následující podmínky: 1. Tato omezená záruka je dána koneènému kupujícímu výrobku (dále jen , , zákazník"). Tato záruka ani nevyluèuje, ani neomezuje i) jakákoliv závazná zákonná práva zákazníka nebo ii) jakákoliv práva zákazníka vùèi prodejci/ dealerovi výrobku. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky ACER S220HQL

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu ACER S220HQL bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag