Návod k použití ACER S212HL

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce ACER S212HL. Doufáme, že uživatelská příručka pro ACER S212HL bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku ACER S212HL.


ACER S212HL : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (1262 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   ACER S212HL QUICK START GUIDE (399 ko)
   ACER S212HL (1089 ko)
   ACER S212HL QUICK START GUIDE (359 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze ACER S212HL

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] KROMÌ ZÁKONNÝCH PO®ADAVKÙ SE VE VZTAHU K PØESNOSTI, SPOLEHLIVOSTI ANI OBSAHU TOHOTO DOKUMENTU NEPOSKYTUJÍ ®ÁDNÉ VYJÁDØENÉ ANI PØEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY VÈETNÌ, NIKOLI V©AK POUZE, PØEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK PRODEJNOSTI A VHODNOSTI PRO DANÝ ÚÈEL. SPOLEÈNOST ACER SI VYHRAZUJE PRÁVO KDYKOLI A BEZ PØEDCHOZÍHO UPOZORNÌNÍ TENTO DOKUMENT REVIDOVAT NEBO UKONÈIT JEHO PLATNOST. Aplikace tøetích stran poskytované v pøístroji mohly být vytvoøeny a mohou být vlastnìny osobami nebo entitami, které nejsou spøíznìnými osobami a nemají ani jiný vztah ke spoleènosti Nokia. [. . . ] Nokia nemá autorská práva èi práva du¹evního vlastnictví k tìmto aplikacím tøetích stran. Nokia nepøebírá ¾ádnou odpovìdnost za jakoukoli podporu koncového u¾ivatele nebo funkènost aplikací, ani za informace uvádìné v aplikacích nebo tìchto materiálech. Nokia neposkytuje ¾ádnou záruku za aplikace tøetích stran. POU®ÍVÁNÍM APLIKACÍ BERETE NA VÌDOMÍ, ®E APLIKACE JSOU POSKYTOVÁNY VE STAVU , , TAK JAK JSOU", BEZ JAKÉKOLI VÝSLOVNÌ UVEDENÉ NEBO MLÈKY POSKYTNUTÉ ZÁRUKY V MAXIMÁLNÍ MÍØE POVOLENÉ PRÁVNÍMI PØEDPISY. DÁLE BERETE NA VÌDOMÍ, ®E SPOLEÈNOST ACER ANI JEJÍ SPØÍZNÌNÉ SPOLEÈNOSTI NEPOSKYTUJÍ ®ÁDNÉ VÝSLOVNÌ UVEDENÉ NEBO MLÈKY POSKYTNUTÉ ZÁRUKY, VÈETNÌ, ALE NE VÝHRADNÌ, ZÁRUK NA VLASTNICKÁ PRÁVA, OBCHODOVATELNOST NEBO VHODNOST K JEDNOTLIVÝM ÚÈELÙM, JAKO® ANI NA TO, ®E POU®ITÍ APLIKACÍ NENARU©Í PATENTY, AUTORSKÁ PRÁVA, OCHRANNÉ ZNÁMKY ÈI JAKÁKOLI JINÁ PRÁVA TØETÍCH STRAN. V pøístroji mohou být pøedinstalovány zálo¾ky a odkazy na internetové servery jiných provozovatelù. Pøístroj umo¾òuje pøístup na servery jiných provozovatelù. Servery jiných provozovatelù nemají ¾ádný vztah ke spoleènosti Nokia a spoleènost Nokia je neschvaluje ani za nì nepøijímá ¾ádnou zodpovìdnost. Mù¾ete vytváøet vlastní seznamy skladeb, fotoalba a filmové sbírky. Mù¾ete pøená¹et kompatibilní mediální soubory do pøístroje a zálohovat soubory z pøístroje do poèítaèe. Pøístroj mù¾ete pou¾ívat jako dálkový ovladaè a mù¾ete také prohlí¾et mediální soubory z pøístroje nebo z poèítaèe v domácím pøehrávaèi médií kompatibilním s architekturou UPnP, napøíklad v poèítaèi, televizoru nebo stereo pøehrávaèi. Instalace aplikace Home Media Server do poèítaèe Aplikaci Home Media Server mù¾ete do kompatibilního poèítaèe nainstalovat z disku CD-ROM dodaného s pøístrojem. Aplikace Home Media Server vy¾aduje operaèní systém Microsoft Windows 2000 nebo Windows XP. Pokud poèítaè chráníte bránou firewall, bude mo¾ná tøeba zmìnit nastavení, aby poèítaè s mobilním pøístrojem pracoval. Postupujte podle pokynù k instalaci na obrazovce. Správa mediálních souborù Chcete-li si udr¾et pøehled o skladbách, digitálních fotografiích a videoklipech, najdìte soubory v kompatibilním poèítaèi a pøidejte soubory nebo celé slo¾ky do aplikace Home Media Server. Slo¾ky, ve kterých v poèítaèi uchováváte kompatibilní mediální soubory, mù¾ete oznaèit jako sledované slo¾ky. [. . . ] Slo¾ky, ve kterých v poèítaèi uchováváte kompatibilní mediální soubory, mù¾ete oznaèit jako sledované slo¾ky. Kdy¾ do sledované slo¾ky ulo¾íte nové mediální soubory, aplikace Home Media Server je pøidá do knihovny a automaticky je aktualizuje. Home Media Server 3 Home Media Server Home Media Server Pøenos souborù z poèítaèe do pøístroje 1 Pøipojte mobilní pøístroj k aplikaci Home Media Server v kompatibilním poèítaèi. V aplikaci Home Media Server v kompatibilním poèítaèi vyberte v menu zaøízení pou¾itý pøístroj. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky ACER S212HL

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu ACER S212HL bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag