Návod k použití ACER S202HL

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce ACER S202HL. Doufáme, že uživatelská příručka pro ACER S202HL bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku ACER S202HL.


ACER S202HL : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (4270 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   ACER S202HL QUICK START GUIDE (8874 ko)
   ACER S202HL (5702 ko)
   ACER S202HL QUICK START GUIDE (646 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze ACER S202HL

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Ostatní zmiòované produkty a názvy spoleèností mohou být ochrannými známkami nebo obchodními názvy svých odpovídajících vlastníkù. Nokia tune je ochranná znaèka spoleènosti Nokia Corporation. Nokia se øidí politikou neustálého vývoje. Nokia si vyhrazuje právo provádìt zmìny a vylep¹ení u v¹ech výrobkù popsaných v tomto dokumentu bez pøedchozího oznámení. [. . . ] Na displeji se zobrazí text "Disconnecting from the network" (Odpojuji se) a datový hovor se ukonèí. Podrobnìj¹í informace o slu¾bách WAP mù¾ete vyhledat v kapitole WAP services (Slu¾by WAP) pøíruèky Application Memory Card (Pamì»ová karta pro nadstavbové aplikace). Poznámky Aplikace Notes (Poznámky) se pou¾ívá pro psaní textù a správu dokumentù, které jsou v komunikátoru ulo¾eny. Aplikaci Notes spustíte stisknutím tlaèítka Notes na klávesnici komunikátoru. Psaní poznámek 1 V hlavním zobrazení aplikace Notes stisknìte Write note (Napsat poznámku). Chcete-li pou¾ít formátování textu, stisknìte Style (Styl). Ètení dokumentù 1 V hlavním zobrazení aplikace Notes vyberte nìkterou slo¾ku a stisknìte Open (Otevøít). ©2000 Nokia Mobile Phones. All rights reserved. 13 2 Vyberte dokument a stisknìte Open (Otevøít). Odesílání dokumentù 1 V otevøeném editoru poznámky stisknìte Send (Odeslat). 2 Vyberte jednu z následujících mo¾ností a stisknìte Select (Zvolit). Send as short message (Odeslat jako SMS) - odeslání zprávou SMS. Send as mail (Odeslat jako po¹tu) - odeslání elektronickou po¹tou. Kalendáø Aplikaci Calendar (Kalendáø) spustíte stisknutím tlaèítka Calendar na klávesnici komunikátoru. Mìsíèní plánovaè Mìsíèní plánovaè je hlavním zobrazením aplikace Calendar. Seznam událostí dne na pravé stranì displeje je mo¾né upravovat pomocí denního plánovaèe. Týdenní plánovaè Chcete-li si prohlédnout týdenní plánovaè, stisknìte Week (Týden) v mìsíèním nebo denním plánovaèi. Týdenní plánovaè zobrazuje èasový rozpis zvoleného týdne. Denní plánovaè Denní plánovaè lze otevøít stisknutím Day (Den) v mìsíèním nebo týdenním plánovaèi. Denní plánovaè zobrazuje události zvoleného dne. Doporuèeno je zvolit infraèervené pøipojení. Je-li komunikátor pou¾íván jako faxmodem, jsou komunikaèní funkce komunikátoru vypnuty. 4 Chcete-li pou¾ívání faxmodemu ukonèit, stisknìte Disable (Vypnout). Odstraòování dat Aplikace Data removal (Odstraòování dat) umo¾òuje z komunikátoru odstraòovat zvolená data. 1 Vyberte jednu z datových skupin: All device data (V¹echna data), Calendar data (Data kalendáøe), Documents (Dokumenty), Contacts and speed dials (Kontakty a rychlá vytáèení). Pøed odstraòováním dat budete po¾ádáni o bezpeènostní kód. Ostatní Chcete-li spustit nìkterou aplikaci ze skupiny Extras (Ostatní), stisknìte tlaèítko na klávesnici komunikátoru, vyberte aplikaci a stisknìte Select (Zvolit). Kalkulaèka Pomocí klávesnice zadejte výpoèet do vstupního pole. Po stisknutí tlaèítka Enter bude proveden výpoèet. Pøedcházející výpoèty jsou zobrazeny v seznamu nad vstupním polem. Hodiny Aplikace Clock (Hodiny) ukazuje datum a èas v místì va¹eho domova a dále v nìkolika dal¹ích mìstech a zemích. Datum a èas lze upravit v nastaveních této aplikace. ©2000 Nokia Mobile Phones. All rights reserved. 16 Budík Budík otevøete stisknutím Alarm clock (Budík) v hlavním zobrazení aplikace Clock. Èas buzení lze upravit pøíkazovými tlaèítky + a -. Buzení bude provedeno podle va¹eho místního èasu. Skladatel Aplikace Composer (Skladatel) umo¾òuje vytváøení vyzvánìcích tónù. [. . . ] Pokud je pøíslu¹enství mobilního telefonu ve vozidle nesprávnì instalováno a dojde k aktivaci airbagù, mù¾e dojít k vá¾nému osobnímu poranìní. Pøed vstupem do letadla vypnìte telefon komunikátoru. Pou¾ití mobilních telefonù v letadlech mù¾e být pro provoz letadla nebezpeèné, mù¾e po¹kodit celulární sí» mobilních telefonù a mù¾e být i nezákonné. Nedodr¾ení uvedených pravidel mù¾e vést k pozastavení èi odepøení pøístupu do celulární sítì, soudnímu postihu, pøípadnì obojímu. Tísòová volání DÙLE®ITÉ! Nokia 9110i Communicator, stejnì jako ostatní mobilní telefony, pracuje na bázi rádiového pøíjmu, celulárních a pozemních sítí a u¾ivatelských funkcí, které nemohou zaruèit stoprocentní spojení za v¹ech podmínek. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky ACER S202HL

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu ACER S202HL bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag